India Builds Electric Tram Factories With 10,000 Female Personnel

NH% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20C% E1% BB% A7A% 20oL% 20Lectric% 20mobility% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20XE% 20m% C3% A1Y% 20V% C3% A0% 20% C3% B4T% C3% B4% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20CH% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 20LAO% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% E1% BB% AF.AUA% 20kHI% 20GI% E1% BB% 9BI% 20thi% E1% BB% 87U% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20XE% 20M% C3% A1Y% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 208,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20KH% E1% BB% 9FI% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20ola% 20Electric% 20mobility% 20V% E1 % BB% ABA% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20K% E1% BA% BF% 20HO% E1% BA% A1CH% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20nh % C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20C% C3% B3% 20T% C3% AAN% 20FUTUREFACTORY% 20T% E1% BA% A1I% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20krishnagiri,% 20% E1% BA% A4N% 20% C4% 90% E1% BB% 99.% C4% 90% C3% A1ng% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD,% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20N% C3% A0Y% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% E1% BA% ADN% 20H% C3% A0NH% 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20B% E1% BB% 9fi% 2010.000% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3 % A0Y% 20% C4% 91% C6% B0A% 20D% E1% BB% B1% 20% C3% A1N% 20tr% E1% BB% 8B% 20GI% C3% A1% 20330% 20tri% E1% BB% 87U % 20USD% 20c% E1% BB% A7A% 20ola% 20Electric% 20mobility% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20XE% 20duy% 20nh% E1 % BA% A5T% 20V% C3% A0% 20L% E1% BB% 9bN% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20D% C3% A0NH% 20RI % C3% Aang% 20cho% 20LAO% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% E1% BB% AF,% 20ceo% 20bhavish% 20Aggarwal% 20Ph% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U

. B% C3% AAN% 20C% E1% BA% A1NH% 2010.000% 20nh% C3% A2N% 20s% E1% BB% B1,% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20C% E1% BB% A7A % 20ola% 20Electric% 20mobility% 20C% C3% B2N% 20C% C3% B3% 203,000% 20Robot% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20nhi% E1 % BB% 87m% 20C% C3% A1C% 20KH% C3% A2U% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20T% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB % 99ng% 20h% C3% B3A.% 20% E1% BB% 9E% 20C% C3% B4ng% 20su% E1% BA% A5T% 20V% E1% BA% DNA% 20H% C3% A0NH% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A,% 20sau% 202% 20GI% C3% A2Y% 20L% E1% BA% A1I% 20C% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20chi% E1% BA% BFC % 20xe% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N % 20ola% 20R% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2Y% 20chuy% E1% BB% 81N% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T
FUTUREFACTORY% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20thi% E1% BA% BFT% 20K% E1% BF% BF% 20C% C3% B3% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng % 20t% E1% BB% 91I% 20% C4% 91A% 2010% 20tri% E1% BB% 87U% 20XE% 20m% E1% BB% 97i% 20N% C4% 83m,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20kho% E1% BA% A3Ng% 2015 %% 20oanh% 20s% E1% BB% 91% 20cho% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9dng% 20xxe% 20m% C3% A1y% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U.% 20ngo% C3% A0i% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20xe% 20cho% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20In% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20ola % 20Electric% 20mobility% 20c% C3% B2N% 20mu% E1% BB% 91N% 20% C4% 91% C6% B0A% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% BA% A9M% 20% C4% 91 % E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% B9,% 20BAO% 20g% E1% BB% 93m% 20c% E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20% C3% B4T% C3% B4% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20s% E1% BA% BD% 20Gi% E1% BB% 9BI% 20thi% E1% BB% 87U% 20Trong 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20lai.hai% 20m% E1% BA% ABU% 20XE% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20ola% 20s1% 20V% C3% A0% 20s1% 20pro% 20% C4% 20PR 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20% C4% 9 1% C3% A3% 20C% C3% B3% 20H% C6% A1N% 20N% E1% BB% ADA% 20tri% E1% BB% 87U% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 20% C4% A3T% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20h% C3% A0Ng% 20sau% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C3% A1ng% 20ra% 20m% E1% BA% AFT.% 20C% E1% BA% A3% 202 % 20c% C3% B9ng% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% C6% A1% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 20th % E1% BB% 83% 20s% E1% BA% A3N% 20sinh% 20m% C3% B4-Men% 20xo% E1% BA% AFN% 20C% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% Three % A1i% 2058% 20nm,% 20ph% E1% E1% A1M% 20Vi% 20di% 20chuy% E1% BB% 83n% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 20kho% E1% BA% A3ng% 20121% 20km% 20ho% E1% BA% B7C% 20181% 20km% 20t% C3% B9Y% 20theo% 20B% E1% BB% 99% 20pin.% 20m% E1% BB% A9C% 20Gi% C3% A1% 20KH % E1% BB% 9fi% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20c% E1% BB% A7AOOL% 20s1% 20L% C3% A0% 2099.999% 20Rupee,% 20kho% E1% BA% A3NG% 201.360% 20usd.ho% C3% A0ng% 20Ph% E1% BA% A1M% E1% BA% A2nh:% 20oem

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news