Inflation In Korea Was The Highest In Nearly 10 Years

C% C6% A1% 20quan% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20H% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20ng% C3% A0Y% 202/12% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT,% 20GI% C3% A1% 20TI% C3% AAU% 20D% C3% B9ng% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y % 20Trong% 20th% C3% A1ng% 2011/2021% 20t% C4% 83ng% 20L% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20Trong% 20g% E1% Three % A7N% 2010% 20N% C4% 83m% 20do% 20chi% 20ph% C3% AD% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20V% C3% A0% 20GI% C3% A1 % 20N% C3% B4ng% 20s% E1% BA% A3N% 20T% C4% 83ng% 20cao.In% 20% E1% BA% A3NH% 20 (T% C6% B0% 20LI% E1% BB% 87U): % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Ph% E1% BB% 91% 20seoul ,% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20ng% C3% A0Y% 202/1 / 2019.% 20% E1% BA% A2nh:% 20yononhap /% 20ttxvngi% C3% A1% 20ti% C3 % Aau% 20d% C3% B9ng% 20In% 20th% C3% A1ng% 2011/2021% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 203.7% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20so% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB % A9C% 20T% C4% 83ng% 203.2 %% 20In% 20th% C3% A1ng% 2011 / 2021

.% 20In% 20th% C3% A1ng% 2011/2021,% 20gi% C3% A1% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng% 20t% C4% 83ng% 200, 4% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3,% 20ghi% 20d% E1% BA% A5U% 20m% E1% BB% A9C% 20t% C4% 83ng% 20nhanh% 20nh% E1% BA% A5T% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2012 / 2011.l% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20T% C4% 83ng% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20L% C3% A0% 20do% 20GI% C3% A1% 20D% E1% A1% A7U% 20V% C3% A0% 20GI% C3% A1% 20N% C3% B4ng% 20s% E1% BA% A3N% 20T% C4% 83ng% 20cao.% 20% C3% 81p% 20L% E1% BB% B1C % 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20L% C3% A0% 20DO% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20T% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20Trong% 20b % E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3NH% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20PH% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i
b % E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20V% C3% A0% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20hong% 20nam -I% 20cho% 20BI% E1% BFT,% 20GI% C3% A1% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 2012/2021% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20ch% E1% BA% ADM% 20h% C6% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% C3% A1ng% 2011% 20do% 20gi% C3% A1% 20d% E1% BA% A7U% 20C% C3% B3% 20D% E1% BA% A5U% 20Hi% E1% BB% 87U% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i.% 20% C3% 94ng% 20c% C5% A9ng% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91 % E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% E1% BA% AFT% 20GI% E1% BA% A3M% 20thu% E1% BA% BF% 20nhi% C3 % Aan% 20Li% E1% BB% 87U% 20s% E1% BA% BD% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20Hi% E1% BB% 87U% 20Qu% E1% BA% A3% 20B% E1% BA % AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0Y.tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4 % 91% C3% B3,% 20b% E1% BB% 99% 20kinh% 20T% E1% BF% 20V% C3% A0% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0H% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20cho% 20Bi% E1% BFT,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% E1% BA% AFT% 20GI% E1% BA% A3M% 20thu% E1% BA% BF % 20nhi% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 87U% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20GI% C3% BAP% 20GI% E1% BA % A3M% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1t.ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20trung% 20% C6 % B0% C6% A1ng% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20 (Bok)% 20% C4% 91% C3% A3% 20N% C3% A2ng% 20tri% E1% BB% 83n% 20v% E1% BB% 8dng% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20N% C4% 83m% 202021% 20L% C3% AAN% 202.3 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9bi % 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% ADNH% 202.1 %% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3% 20do% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20GI% C3% A1% 20K% C3% A9O% 20theo% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20C% C3% A0Y% 20C% C3% A0Ng% 20t% C4% 83ng% 20v% C3% A0% 20GI% C3% A1% 20D% E1% E1% A7U% 20T% C4% 83ng.t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20h% E1% BB% A3P% 20t% C3% A1C% 20V% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20 (OECD)% 20c% C5% A9ng % 20V% E1% BB% ABA% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh% 20T% C4% 83ng% 20d% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20L % E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T% 20TI% C3% Aau% 20d% C3% B9ng% 20C% E1% BB% A7A% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20L% C3 % Aan% 202.4 %% 20 for% 20N% C4% 83m% 20Nay ./. V% C3% A2N% 20anh% 20 (by% 20yonhap)

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news