Inflation In The Eu Area To The Highest Level In 10 Years

S% E1% BB% 91% 20li% E1% BB% 87u% 20c% E1% BB% A7a% 20C% C6% A1% 20quan% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20 (Eurostat)% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7n% 20qua% 20cho% 20th% E1 % BA% A5y% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20c% E1% BB% A7a% 20Li% C3% aan% 20from% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20 (EU )% 20trong% C3% A1ng% 20th% 207% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% 203.2% aan%.% C4% 90% C3% 20l% A2y% C3% A0% 20m% E1% BB% A9c% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20trong% 2010% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BA% A1i% 20EU.% 20Trong% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3,% 20t% E1% BA% A1i% 20Khu% 20v% E1% BB% B1c% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20chung% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20 (euro),% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20gi% C3% A1% AAU% 20ti% C3% 20d% C3% 20% C4% B9ng% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20so% 20v% 203 %% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1 B9ng% % BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20t% E1% BA% A1i% 20Dortmund,% 20mi% E1% BB% 81n% 20T % C3% A2y% 20% C4% 90% E1% BB% A9c

.% 20% E1% BA% A2nh% 20t% C6% B0% 20li% E1% BB% 87u:% 20AFP / TTXVNTheo% 20ph% C3% B3ng % 20vi% C3% aan% 20TTXVN% 20t% E1% BA% C3% A1i% 20ch% A 2u% 20% C3% 82u,% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% AAN,% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20% E1% BB% 9F% 20EU% 20% C4% 91% C3% A3% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20qu% C3% A1% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20c% E1% BB% A7a% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20ch% C3% A2u% 82u% C3% 20% 20 (ECB)% 20m% E1% BB% C3% 99T% 20c% C4% A1ch% 20% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20% C4% 20ECB% 91% E1% BA% B7t% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% 202 %% A9c% E1% BB% 20m% 97i% 20N% C4% 83m.% C6% B0% 20Tr% E1% BB% 9Bc% E1% BB% 20nh% AFng% E1% BB% 20di% 85n% 20at% E1% BA% BFN% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i,% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6 % A1ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20s% E1% BA% BD% 20gi% E1% BA% A3m% 20t% E1% BB% 91C, running% 20 % C4% 91% E1% BB% 99% 20mua% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20nh% E1% BA% B1m% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c % 20th% C3% 20% C4% North% 91% E1% BA% 20t% C4% A9y% 83ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Fng% 20kinh% E1% BA% 20t% C3% BF.T % ACnh% 20h% C3% ACnh% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i% 20tr% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20EU% 20v% C3% A0% 20Eurozone% 20kh% C3 % A1c% 20h% E1% BA% B3n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20khi% 20l% C3% A0n% 20s% C3% B3ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20COVID-19% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20v% C3% A0o% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF
% 20T% E1% BA% A1i% 20EU,% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BA% A3% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20so% 20v% 200.4 %% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% C3% A1i 20ngo%,% 20trong% 20khi% 20% E1% BB% 9F% 20Eurozone,% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BA% A3% 20th% E1% BA% ADM% 20ch% C3% AD% 20c% C3% B2n% 20gi% E1% BA% A3m % 200.2%.% C3% 20Malta% B3% 20c% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20l% E1% BA% C3% A1m% 20ph% A1T% E1% BA 20th% % A5p% E1% BA% 20nh% 20% E1% A5t% BB% 9F% E1% BB% 20m% 200.4% A9c%.% 20T% E1% BA% A1i% 20Hy% 20L% E1% BA% A1p ,% C3% A1% 20gi% E1% BA% 20c% A3% C4% 83ng% 20t% 20so% 20v% 201.2 %% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3 % 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i% 20v% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20B% E1% BB% 93% 20% C4% 90% C3% A0o% 20Nha% 20l% C3 % A0% 201.3%.% C3% A1% 20Gi% E1% BA% 20c% 20t% C4% A3% 83ng% 20nhanh% E1% BA% 20nh% 20% E1% A5t% BB% 9F% 20B a% 20Lan,% 20Litva% 20v% C3% A0% 20Estonia,% 20N% C6% A1i% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20l% C3% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% to 205%.% 20T% E1% BA% A1i% 20CH% 20S% C3% A9c,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB % 87% 20l% E1% BA% C3% A1m% 20ph% A1T% 20trong% C3% A1ng% 20th% 208% 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20m% 203
1% A9c%,% 20th % E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20so% 20v% 200.1 %% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% A9c% 20trung% 20b% C3% ACnh% E1% BB% 20c% A7a% C3% A1c% 20EU.C% C3% A0% 20nh% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% E1% BA% 20c% A3nh% 20b% C3% C3% A1o% A1% 20gi% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20t% C4% 83ng% 20cao% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20t% C4% 83ng% 20tr% C3% aan% 20kh% E1% BA% AFP% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20g % C3% A2y% 20thi% E1% BB% 87T% 20h% E1% BA% A1i% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20v% C3 % A0% 20% C4% 91e% 20d% E1% BB% 8Da% 20s% E1% BB% B1% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20kinh% 20t% E1% BA% BF % C4% 20sau% 20% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% E1% BB% 20c% A7a% 20khu% E1% BB% 20v% C3% A1% B1c.Gi% 20kh% C3 % C4% AD% 20% 91% E1% BB% 91t% 20% E1% BB% C3% 9F% 20ch% A2u% 20% C3% 20% C4% 82u% C3% 91% A 3% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 20ba% 20l% E1% BA% A7n% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay% 20trong% 20khi% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20cao% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20v% C3% A0o% 20m% C3% B9a% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20c% C3% B2n% 20ch% C6% B0a% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u.% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20Equinor% 20 (Na% 20Uy),% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1 % BB% AFng% 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1 % BA% A5t% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u,% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20gi% C3% A1% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20cao% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20k% C3% A9o% 20d% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% C4% 83m% 202 022% C3% A0% 20v% C3% B3% 20c% E1% BB% 20th% 20t% C4% 83% 20% C4% 83ng% 91% E1% BB% 99T% 20at% E1% BA% BFn.Ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20gi% C3% A1% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% E1% BB% A7a% C4% 20Eurozone% 20% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 2015.4% %% 20trong A1ng% C3% 20th% 208,% 20l% C3% aan% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% A3ng% BA% C3% 20T% C3% A0i% 20ch% 20to% C3% ADnh% A0n% E1% BA% 20c% A7

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news