Iran Puts The Ability To Enrich Uranium Up Close To The Level Of Weapons

C% C6% A1% 20quan% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20nguy% C3% AAN% 20T% E1% BB% AD% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20 (IAEA)% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20IRAN% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20m% E1% BB % 99t% 20quy% 20tr% C3% ACNH% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% B1M% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20nhanh% 20qu% C3% A1% 20tr% C3 % ACNH% 20L% C3% A0M% 20GI% C3% A0U% 20uranium% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6 % B0A% 20N% C3% B3% 20L% C3% AAN% 20g% E1% BA% A7N% 20C% E1% BA% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20V% C5% A9% 20KH % C3% AD% 20h% E1% BA% A1T% 20nh% C3% A2N.% E1% BA% A2NH% 20V% E1% BB% 87% 20tinh% 20T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 204/11 / 2020% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20KHU% 20H% E1% BA% A1T% 20NH% C3% A2N% 20fordo% 20C% E1% BB% A7A% 20IRAN.% 20 (% E1% Three% A2nh:% 20AP) in% 20B% C3% A1O% 20c% C3% A1O% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% 20V% E1% BB% ABA% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3C% A3C% 20c% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20ng% C3% A0Y% 2017/8,% 20iaea% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20N% C3% A0Y% 20c% E1% BB% A7A% 20IRAN% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20REM% 20L% C3% A0% 20TI% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20L% C3% A0M% 20gia% 20t% C 4% 83ng% 20c% C4% 83ng% 20th% E1% BA% B3ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20t% C3% A2Y,% 20Trong% 20B% E1% BB% 91I% 20C% E1% BA% A3nh% 20C% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91% C3 % A0M% 20Ph% C3% A1N% 20ngo% E1% BA% A1i% 20giao% 20nh% E1% BA% B1M% 20C% E1% BB% A9U% 20V% C3% A3N% 20th% E1% BB% 8FA% 20thu % E1% BA% ADN% 20N% C4% 83m% 202015% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91I% 20V% C3% A0O% 20B% E1% BF% 20T% E1% BA% AFC.T % E1% BB% 95ng% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20C% C6% A1% 20quan% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng % 20nguy% C3% AAN% 20T% E1% BB% AD% 20QU% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20rafael% 20grossi% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20V% E1 % BB% 9BI% 20c% C3% A1C% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20th% C3% A0NH% 20Vi% C3% AAN% 20R% E1% BA %%% 20Tehran% 20% C4% 91% C3 % A3% 20% 22c% E1% BA% A5U% 20H% C3% ACNH% 20m% E1% BB% 99T% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20th% E1% BB% A9C% 20ho% E1% BA % A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T % 20uranium% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20L% C3% A0M% 20GI% C3% A0U% 20% C4% 91% E1% BFN% 2060 %% 22% 20t% E1% BA% A1I% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20C% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 8D% 20% E1% BB% 9F% 20ntanz.% 20iaea% 20GI% E1% BA% A3I% 20th% C3% Adch% 20T% E1% BB% AB% 20Gi% E1% BB% 9D% 20tr% E1% BB% 9F% 20 % C4% 91i,% 20% 22hai% 20d% C3% B2ng% 20m% C3% A1Y% 20ly% 20t% C3% A2M% 22% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20thay% 20V% C3% AC% 20ch% E1% BB% 89% 20m% E1% BB% 99T% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20N% E1% BA% BFU% 20ch% C3% Bang% 20TA% 20ngo% E1% BA% A1i% 20tr% E1% BB% AB % 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% AD% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20BAN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20K% C3% A9o% 20D% C3% A0i % 20V% C3% A0i% 20ng% C3% A0Y% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 204

.tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3,% 20ng% C3% A0Y% 2014/4, T% E1% BB% 95ng% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20C% C6% A1% 20quan% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20nguy% C3% AAN% 20t% E1% BB% AD% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20 (IAEA)% 20rafael% 20mariano % 20grossi% 20c% C5% A9ng% 20t% E1% BB% ABNG% 20g% E1% BB% Adi% 20th% C6% B0% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20C% C3% A1C% 20QQ % E1% BB% 91C% 20gia% 20th% C3% A0NH% 20VI% C3% AAN,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20X% C3% A1C% 20nh% E1% BA% ADN% 20IRAN% 20% C4% 91% C3% A3% 20V% E1% BB% ABA% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20V% E1% BB% 8 1% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20L% C3% A0M% 20GI% C3% A0U% 20uranium% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20tinh% 20kHI% E1% E1% BFT% 2060%,% 20cao% 20g% E1% BA% A5P% 2016% 20L% E1% BA% A7N% 20ng% C6% B0% E1% BB% a1ng% 20cho% 20Ph% C3% A9P% 20V% C3% A0% 20R% E1% BA% A5T% 20g% E1% BA% A7N% 20C% E1% BA% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20V% C5% A9% 20KH% C3% AD% 20h% E1% BA% A1T% 20nh% C3% A2N.T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202021,% 20IRAN% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20tr% C3% ACNH% 20L% C3% A0M% 20GI% C3% A0U % 20uranium% 20m% E1% BB% A9C% 2020 %% 20% E2% 80% 93% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0% 20N% C6% A0% B0% E1% BB% 9bc% 20N% C3% A0Y% 20T% E1% BB% ABNG% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20khi% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20H% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20to% C3% A0N% 20di% E1% BB% 87n% 20chung% 20 (JCPOA)% 20C% C3% B3% 20Hi% E1% BB% 87U% 20L% E1% BB% B1C% 20V% C3% A0O% 20N% C4 % 83m% 202015.In% 20khi% 20theo% 20REUTERS,% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20V% C5% A9% 20kH% C3% AD% 20h% E1% BA% A1T% 20nh% C3% A2N,% 20uranium% 20C% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% A3C% 20L% C3% A0M% 20GI% C3% A0U% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% C3% AAN% 2090%
% 20tuy% 20nhi% C3 % Aan,% 20Gi% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BA% A1N% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BA% B7T% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20L% C3% A0M% 20GI% C3% A0U% 20uranium% 20T% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% A9C% 2060 %% 20% C4% 91 % E1% BA% BFN% 2090 %% 20C% C3% A1CH% 20nhau% 20kh% C3% B4ng% 20xA.K% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20kHI% 20m% E1% BB% B9% 20R% C3% Bat% 20kH% E1% BB% 8fi% 20th% E1% BB% 8FA% 20thu% E1% BA% DNA% 20h% E1% BA% A1T% 20nh% C3% A2N% 20iran,% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202018% 20b % E1% BB% 9fi% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% B9% 20kHI% 20% C4% 91% C3% B3% 20L% C3% A0% 20donald % 20trump,% 20iran% 20% C4% 91% C3% A3% 20D% E1% BA% A7N% 20t% E1% BB% B1% 20GI% E1% BA% A3i% 20Ph% C3% B3ng% 20kH% E1% BB% 8fi% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20kho% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% A7A% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% Three% A1CH% 20h% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20to% C3% A0N% 20di% E1% BB% 87N% 20chung.washington% 20V% C3% A0% 20Tehran% 20% A0% 20Tehran% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20V% C3% A0O% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news