Israel: Foreign Currency Reserves For The First Time Over Usd 200 Billion

In% 20th% C3% A1ng% 206/2021,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20israel% 20 (Boi)% 20% C4% 91% C3% A3% 20Mua% 20V% C3% A0O% 203.16% 20T% E1% BB% B7% 20USD,% 20N% C3% A2ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20d% E1% BB% B1% 20tr % E1% BB% AF% 20ngo% E1% BA% A1I% 20T% E1% BB% 87% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20V % C6% B0% E1% BB% A3T% A3T% 20200% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20TI % 20L% E1% BB% 8BCH% 20s% E1% BB% AD.% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20100% 20USD.% 20% E1% BA% A2nh:% 20AFP / TTXVNPH% C3% B3ng% 20Vi% C3% AAN% 20TTXVN% 20T% E1% BA% A1I% 20ISRAEL% 20D% E1% BA% ABN% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20ng% C3% A0Y% 207/7% 20C% E1% BB% A7A% 20BO% 20cho% 20BI% E1% BFT,% BFT,% 20Hi% E1% BB% 87N% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20ngo% E1% BA% A1i % 20t% E1% BB% 87% 20c% E1% BB% A7A% 20ISRAEL% 20% C4% 91ang% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20200,17% 20T% E1% BB % B7% 20usd,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2048.8 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BA% A3N % 20Ph% E1% BA% A9M% 20QU% E1% BB% 91C% 20N% E1% BB% 99i% 20 (GDP),% 20T% C4% 83ng% 201

.82% 20T% E1% BB% B7% 20USD % 20so% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3.H% E1% BB% 93i% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20Boi% 20th% C3% B4ng% 20B% C3 % A1O% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20s% E1% BA% BD% 20Mua% 20V% C3% A0O% 20% C3% ADT A0O% 20% C3% ADT % 20nh% E1% BA% A5T% 2030% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20nh% E1% BA% B1M% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20% C4% 91% C3 % A0% 20L% C3% AAN% 20GI% C3% A1% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20NIS% 20N% E1% BB% 99i% 20T% E1% BB % 87% 20V% C3% A0% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20xu% E1% Three % A5T% 20KH% E1% BA% A9U.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20ch% E1% BB% 89% 20In% 206% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U % 20N% C4% 83m,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20Mua% 20V% C3% A0O% 2025% 20T% E1% BB% B7% 20USD
% 20b% C3% AAN% 20C% E1% BA% A1NH% 20Y% E1% BA% BFU% 20T% E1% BB% 91% 20T% C3% A2M% 20L% C3% BD,% 20c% C3% A1C% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20can% 20thi% E1% BB% 87p% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% C3% BAP% 20duy% 20tr% C3% AC% 20T% E1% BB% B7% 20GI% C3% A1% 20H% E1% BB% 91i% 20% C4% 91O% C3% A1I% 20dao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 203.25% 20NIS / USD% 20tr Ong% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20qua.k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20kHI% 20x% E1% BA% A3Y% 20ra% 20% C4% 91% E1% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20COVID-19,% 20ISRAEL% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20ch% C6% B0 % C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20B% C6% A1M% 20V% E1% BB% 91N% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh % 20t% E1% BF% BF% 20V% E1% BB% 9BI% 20t% E1% BB% 95ng% 20Gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC % 20T% C3% ADNH% 20L% C3% AAN% 20T% E1% BB% 9BI% 2070% 20t% E1% BB% B7% 20NIS% 20 (stock% E1% BA% A3ng% 2021.5% 20T% E1 % BB% B7% 20USD) .tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20nguy% 20C% C6% A1% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20B% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB% 9Bi% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20Virus% 20delta,% 20h% C3% B4M% 205/7% 20V% E1% BB% ABA% 20QUA,% 20BOI% 20% C4% 91% C3% A3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20duy% 20tr% C3% AC% 20L% C3% A3I% 20SU% E1% BA% A5T% 20C% C6% A1% 20B% E1% A1% BA% A3N% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 200.1%,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20GI% E1% BA% A3M% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20T% C4% 8 3ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% BF% 20In% 20N% C4% 83m% 20nay% 20xu% E1% BB% 91ng% 20C% C3% B2N% 205, 5% .v% C5% A9% 20h% E1% BB% 99i% 20 (VNA)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news