‘israeli’ Anti-epidemic Model ‘is Standing For Delta Variations

Israel,% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% E1% BB% ABng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20coi% 20l% C3% A0% 20h% C3 % ACnh% 20m% E1% BA% Abu% 20trong% 20cu% E1% BB% 99c% 20chi% E1% BA% BFN% 20ch% E1% BB% 91ng% 20COVID-19,% 20% C4% 91ang% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20s% E1% 20ca% BB% 91% E1% BB% 20nhi% 85m% E1% BB% 20m% 20how% 20at% 9Bi% E1% BA% BFN% E1% BB% 20th% 83% 20% C4% 20Delta.Khu% 91i% E1% BB% 81u% 20tr% E1% BB% 8B% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20nhi% E1% BB% 85m% 20COVID-19% 20t% E1% BA% A1i% 20Safed,% 20Israel .% 20% E1% BA% A2nh:% 20Getty% 20ImagesL% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20h% C3% A0ng% 20 % C4% 91% E1% BA% A7u% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20v% E1% BB% 81% 20t% E1% BB% 89% 20l% E1% BB% 87 % 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19,% 20Israel% 20hi% E1% BB% 87n% 20c% C5% A9ng% 20l% C3% A0% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% 89% 20l% E1% BB% 87% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20t% C3% ADnh% 20tr% C3% aan% 20b% C3% ACnh% 20qu% C3% A2n% 20quy% 20m% C3% 20d% C3% B4% A2n% 20s% E1% BB% 91% 20H% C3% B4m% 2017/8,% 20Israel% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 208 646% 20ca% 20m% E1% BA% AFC% 20m% E1% BB% 9Bi,% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 206% 20th% C3% A1ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% C3% A2y,% C4% 20trong% 20% 91% C3% B3% B3% C3% 20c% 20 559% 20ca% 20b% E1% BB% 87nh% E1% BA% 20N% B7ng.M % C3% B9a% 20xu% C3% A2n% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20Israel% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B2n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20coi% 20l% C3% A0% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACnh% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20v% E1% BB% 81% 20ch% E1% BB% 91ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20khi% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20nhanh% 20chi% E1% BA% BFN% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng.% 20S% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20gi% E1% BA% A3m% 20m% E1% BA% A1nh,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20c% C3% B3% 20th% E1% BA% BB% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20di% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% E1% BB% B1% 20how% 20tham% 20d% E1% BB% B1% 20c% C3% A1c% 20bu% E1% BB% 95i% 20h% C3% B2a% 20nh% E1% BA% A1c,% 20th% E1% BB% 83% 20thao% 20trong% 20nh% C3% A0

.% 20C% C3% A1c% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20v% E1% BB% C3% 81% 20gi% A3N% C3% A1ch 20c%, 20% C4% 91eo%% 20kh% E1% BA% A9u% 20trang% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% E1% BB% A1% 20b% E1% BB% 8F.% 20Israel% 20l% C3 % North% 20% C4% 91% C3% B3% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20cho% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20ni % E1% BB% 81m% 20hy% 20v% E1% BB% 8Dng% 20b% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BB% A3t% 20v% E1% BB% 81% 20con% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% C3% 9Dng% 20tho% A1T% E1% BB% 20kh% 20% C4% 8Fi% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch.Nh% C6% B0ng% 20hy % 20v% E1% BB% 8Dng% 20% C4% 91% C3% B3% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B2n% 20N% E1% BB% AFA
% 20L% C3% A0n% 20s% C3% B3ng% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20th% E1% BB% A9% 204% 20% C4% 91ang% 20t% E1% BA% A5n% 20c% C3% B4ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20Israel,% 20% C4% 91% C6% B0a% 20m% E1% BB% A9c% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20l% C3 % aan% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% E1% BB% 9Fi% 20% C4% 91 % E1% BB% 89nh% 20d% E1% BB% 8Bch% 20m% C3% B9a% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.% 20S% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20t% C3% ADnh% 20theo% 20ng% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% E1% BA% 20g% 20% C4% A5p% C3% 91% B4i% 20trong% 20hai% E1% BA% 20tu% 20qua A7n%,% 20% 91% C6% C4% B0a% 20Israel% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20N% C3% B3ng% 20m% E1% BB% 9Bi% 20N% E1% BB% 95i% 20trong% 20c% C3% A1c% 20b% E1% BA% A3ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi. Tu% E1% BA% A7n% 20N% C3% A0y,% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Naftali % 20Bennett% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% E1% BB% A5c% 20ph% E1% BA% A3i% 20kh% C3% B4i% 20ph% E1% BB% A5c% 20l% E1% BA% A1i % 20c% C3% A1c% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20v% E1% BB% 81% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20t% E1% BB % A5% 20t% E1% BA% ADP% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20gi% C3% A3N% 20c% C3% A1ch% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20 % C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20mua% 20s% E1% BA% AFM,% 20gi% E1% BA% A3i% 20tr% C3% AD.% 20Israel % 20th% E1% BA% ADM% 20ch% C3% AD% 20c% C3% B2n% 20% C4% 91ang% 20xem% 20x% C3% A9t% 20% C3% A1p% 20d% E1% BB% A5ng% 20m % E1% BB% 99T% 20l% E1% BB% 87nh% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 20m% E1% BB% 9Bi.% 20% E2% 80% 9CT% C3% B4i% 20tin% 20R% E1% BA% B1ng% 20ch% C3% table% 20ta% 20% C4% 91ang% 20% E1% BB% 9F% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 99c% E1% BA% 20chi% BFN% E2% 80% 9D,% 20gi% C3% A1o% 20s% C6% B0% 20Salman% 20Zarka,% 2 0tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20nh% C3% B3m% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20tr% C3% A1ch% 20ph% C3% B2ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20COVID-19% 20c% E1% BB% A7a% 20Israel,% 20ph% C3% A1T% 20at% E1% BB% 83u% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20m% E1% BB% 99T% 20 % E1% BB% A7y% 20ban% E1% BB% 20thu% 99c% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20h% E1% BB% 99i% 20h% C3% 20Israel% B4m% 2018 / 8.M% E1% BB % 99T% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20cao% 20tu% E1% BB% 95i% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0 % E1% BB% A3t% 20ti% C3% AAM% 20vaccine% 20li% E1% BB% 81u% 203% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20% E1% BB% 9F % 20Jerusalem.% 20% E1% BA% A2nh:% 20ReutersC% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20v% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20t % C3% ACM% 20hi% E1% BB% 83u% 20l% C3% A0m% 20sao% 20c% C3% A1ch% 20th% E1% BB% A9c% 20ch% E1% BB% 91ng% 20d% E1% BB% 8Bch % 20c% E1% BB% A7a% 20Israel% 20% C4% 91i% 20t% E1% BB% AB% 20h% C3% ACnh% 20m% E1% BA% Abu% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1 % BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% A2u% 20chuy% E1% BB% 87n% 20c% C3 % B3% 20nhi% E1% BB% 81u% 20quan% 20ng% E1% BA% A1i.% 20% C4% 90% E1% BB% A3t% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20d% E1% 8Bch% BB% E1% BB% 20m% 20l% 9Bi% E1% BA% C3% A7n% 20N% A0

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news