Japan Discovered Strange Substances In Many Pfizer Vaccine Jars

C% C3% A1c% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% E1% BA% A1% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% C3% ACM% 20th% E1% BA% A5y% 20trong% 205% 20l% E1% BB% 8D% 20vaccine% 20Covid-19% 20ch% C6% B0a% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20c% E1% BB% A7a% 20Pfizer% 20% E1% BB% 9F% 202% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20g% E1% BA% A7n% 20Tokyo% 20v% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20t% E1% BA% A1i% 20t% E1% BB% 89nh% 20Osaka,% 20ch% C3% ADnh% 20quy % E1% BB% 81n% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20h% C3% B4m% 2014 / 9.0: 00 /% 202: 23N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamC% C3% A1c% 20l% E1% BB% 8D% 20ch% E1% BB% A9a% 20ch% E1% BA% A5t% 20N% E1% BB% 95i% 20m% C3% A0U% 20tr% E1% BA% AFng% 20thu% E1% BB% 99c% 20c% C3% B9ng% 20m% E1% BB% 99T% 20l% C3% B4, % 20FF5357,% 20theo% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% A9c% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20Sagamihara% 20v% C3% A0% 20Kamakura,% 20c% E1 % BA% A3% 20hai% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20% E1% BB% 9F% 20t% E1% BB% 89nh% 20Kanagawa,% 20c% C3% B9ng% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20% E1% 20Sakai% BB% 9F% 20mi% E1% BB% 81n% C3% 20T% A2y% E1% BA% 20Nh% ADT% E1% BA% 20B% A3n.Ba% A0nh% 20th% C3% BB% 20ph% E1% 91% 20% C4% 91% C3% A3% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20Pfizer% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20c% C3% A1c% 20ch% E1% BA% A5t% 20N% C3% A0y,% 20Japan% C4% 20Times% 20% 91% C6% B0a% 20tin% 20ng% C3% A0y% 2015 / 9.C% C3% A1c% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% E1% BA% A1 % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i% 20ba% 20% C4% 91% E1% BB % 8Ba% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20% E1% BB% 9F% 20Sagamihara% 20t% E1% BB% AB% 20h% C3 B4m% 2011-14% / 9% 20m% E1% BB% 20% C4% 99T% E1% BB% 91% 20% C4% 8Ba% 91i% E1% BB% 83m% 20% E1% BB% 9F% 20Kamakura% 20v% C3% A0o% 2012/9% 20v% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% E1% BB% 9F% C3% 20Sakai% 20v% C3% A0o% 20ng% A0y% 2014 / 9.L% E1% BB% 8D% 20vaccine% E1% BB% 20c% A7a% 20h% C3% A3ng% 20Pfizer

.% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BA% 20Kyodo.C% 20ba% A3% C3% A0nh% 20th% E1% BB% 20ph% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20kh% C3% B4ng% 20ti% C3% AAM% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20c% C3% A1c% 20li% E1% BB% 81u% 20c% C3% B3% 20ch% E1% BB% A9a% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% E1% BA% A1,% 20nh% C6% B0ng % 20v% E1% BA% 20ti% ABN% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A 5d% 20c% C3% A1c% 20li% E1% BB% 81u% 20mang% 20c% C3% B9ng% 20s% E1% BB% 91% 20l% C3% B4% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20x% C3% A1c% 20nh% E1% BA% ADN% 20l% C3% A0% 20kh% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 8B% 20% C3% B4% E1% BB% 20nhi% C6% B0% 85m.Tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% 91% C3% B3,% C3% A1ng% 20th% 208% 20B% E1% BB% 99% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% C3% A3% 20ng% E1% BB% ABng% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% E1% BA% 20kho% 201
63% A3ng% E1% BB% 20tri% 87u% E1% BB% 20li% 81u% 20vaccine% 20Covid-19% 20c% E1% BB% A7a% 20Moderna% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ph% C3% B2ng% 20sau% 20khi% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% C3% A1c% 20c% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% E1% BA% A1% 20trong% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BB% 20l% C3% A1c% 8D.C% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20kh% E1% BA% AFP% 20Nh% E1% BA% ADT% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20v% E1% BB% 81% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% B4% 20vaccine% 20Moderna% 20kh% C3% A1c% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20t% E1% BA% A1i% 20T% C3% A2y% 20Ban% 20Nha% 20b% E1% BB% 8B% 20nhi% E1% BB% 85m% 20t% E1% BA% A1p% 20ch% E1% BA% C4% A5t% 20% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ch o% C3% A0% 20l% 20kim% E1% BA% 20lo% A1i.Moderna% C3% A0% 20v% C3% 20c% B4ng% 20ty% C6% B0% 20d% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m% 20T% C3% A2y% 20Ban% 20Nha% 20Rovi,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20l% E1% BB% 8D% 20vaccine% 20Moderna,% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20nguy% C3% aan% 20nh% C3% A2n% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20kh% C3% A2u% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20xu% A5t.C% C6% A1% 20quan% E1% BA% 20qu% A3N% 20l% C3% BD% C3% 20safe% 20to% A0n% E1% BB% 20c% A7a% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20hi% E1% BB% 87n% 20m% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99c% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tra.% 20Ph% C3% ADA% 20Moderna% 20x% C3% A1c% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C3% A3% 20nh% E1% BA% ADN % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% 22m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20khi% E1% BA% BFu% 20N% E1% BA% A1i % 20v% E1% BB% 81% 20ch% E1% BA% A5t% 20d% E1% BA% A1ng% 20h% E1% BA% A1T% 22% 20trong% 20c% C3% A1c% 20l% E1% BB% 8D % 20vaccine% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% A2n% 20ph% E1% BB% 91i% 20% E1% BB% 9F% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B % E1% BA% A3N,% 20nh% C6% B0ng% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20kh% C3% B4ng% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20% E1% BA% 22V% 20% C4% A5n% E1% BB% 91% 81% 20v% E1% BB% 81% 20 Police% 20to% C3% A0n% 20ho% E1% BA% B7c% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 22% 20N% C3% A0o% 20li% C3% Aan% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% C3% BFN% 20c% A1c% 20b% C3% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20N% A0y.H% C3% B4m% 2011/9,% 20b% C3% A1o % 20Mainichi% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20t % E1% BA% A3i% 20b% C3% A0i% 20vi% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20c% C3% A2u% 20h% E1% BB% 8Fi% 20v% E1 % BB% 81% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ki% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20% C4% 91 % E1% BB% 99% 20safe% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BB% A7a% 20vaccine% 20how% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i% 20s% E1% BA % A3N% 20xu% E1% BA% A5t,% 20li% C3% aan% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20v% E1% BB% A5% 20vi% E1% BB% 87C% 20N% B3i% C3% 20tr% C3% 20% C4% AAn.Theo% 91% C3% B3, C3% A0% 20nh%%% C3% 20ph A2n% E1% BB% 20ph% 91i% 20vaccine% 20N% E1% BB % 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20Takeda% 20Pharmaceutical% 20ch% E1% BB% 89% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20cho% 20B% E1% BB% 99% 20y % 20t% E1% BA% BF% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20v% E1% BB% 81% 20l% C3% B4% 20vaccine% 20Moderna% 20nhi% E1% BB% 85m % 20t% E1% BA% A1p% 20ch% E1% BA% A5t% 209% 20ng% C3% A0y% 20sau% 20khi% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news