Jeff Bezos: ‘i Want Amazon To Become The Largest Bookstore Earth’

According% 20David% 20Rubenstein,% 20Jeff% 20Bezos% 20c% C3% B3% 20nh% E1% BB% AFng% 20c% C3% A2u% 20tr% E1% BA% A3% 20l% E1% BB% 9Di% 20th% C3 % BA% 20v% E1% BB% 8B% 20khi% 20k% E1% BB% 83% 20v% E1% BB% 81% 20chu% E1% BB% 97i% 20ng% C3% A0y% 20t% E1% BB% AB % 20qu% E1% BB% B3% 20g% E1% BB% 91i% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20s% C3% A1ch% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20% C4% 91 % C6% B0a% 20Amazon% 20th% C3% A0nh% 20% 27% C3% B4ng% 20l% E1% BB% 9bn% 27% 20trong% 20l% C3% A0ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh % E1% BB% 20tr% B1c% E1% BA% 20tuy% BFn.0: 00 /% 200: 00N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% C4% 81n% 20NamN% 83m% 201 986,% 20Jeff % 20Bezos% 20t% E1% BB% 91t% 20nghi% E1% BB% 87p% 20th% E1% BB% A7% 20khoa% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 8Dc% 20Princeton ,% 20M% E1% BB% B9.% 20% C3% 94ng% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 8Dn% 20l% C3% A0m% 20cho% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1 % BB% 87p% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20l% C3% North% 20b% E1% BA% A5y% 20gi% E1% BB% 9D% 20m% C3% A0 % 20lu% C3% B4n% 20% E1% BA% A5p% 20% E1% BB% A7% 20mong% 20mu% E1% BB% 91n% 20t% E1% BA% A1o% 20d% E1% BB% B1ng% 20 % E2% 80% 9C% C4% 91% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA% BF% E2% 80% 9D% 20ri% C3% Aang.% 20M% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% A2y,% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB % A7a% 20Jeff% 20Bezos% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20t% E1 % BB% AB% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc% 20t% E1% BB% 9Bi% 20nay:% 20 211% 20t% E1% BB% B7% E1% BB% 20USD.M% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% BB% A7a% 20v% E1% BB% 8B% 20t% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA% 20N% C3% A0y% 20l% C3% A0% 20chuy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20t% E1% BB% AB% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACnh% 20b% C3% A1n% 20h% C3% A0ng% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% 91ng% 20sang% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN

.% 20S% E1% BB% B1% 20t% C3% A1o% 20b% E1% BA% A1o,% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91o% C3% A1n% 20v% C3% A0% 20b% E1% BA% A3N% 20l% C4% A9nh% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20c% C3% B3% 20t% E1% BA% A7m% 20nh% C3% ACN% 20xa% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20v% E1% BA% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20chuy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0a% 20Amazon% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hi% E1% BB% 87u% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20tr% E1% BB% B1c% E1% BA% 20tuy% 20l% BFN% E1% BB% 9bn% E1% BA% 20nh% A5t% E1% BA% 20th% BF% 20gi% E1% C3% BB% 9Bi.H% A0nh% 20tr% C3% 20% E2% ACnh% 80% E1% BB% 9Cchuy% 20% C4% 83n% E1% BB% 91% 20s% 95i% E1% BB% 91% E2% 80% 9D% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% A7% 20Amazon% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20k% E1% BB% 83% 20trong% 20cu% E1% BB% 91n% 20s% C3% A1ch% 20M% E1% BB% 99T% 20ph% C3% Real% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Jeff% 20Bezos% 20 (Nishimura% 20Katsumi)% 20v% C3% A0% 20Ngh% E1% BB% 87% 20thu% E1% BA% ADT% 20l % C3% 20% C4% A3nh% 91% E1% BA% A1o% 20 (David% 20Rubenstein) .Jeff% 20Bezos% E1% BA% 20b% 20% C4% AFT% 91% E1% BA% A7u% 20g% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20% 22% C4% 91% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA% BF% 22% 20ri% C3% Aang% 20b% E1% BA% B1ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20b% C3% 20s% C3% A1n% A1ch
% 20% E1% BA% A2nh:% 20Mashable.G% C3% 20d% A2y% E1% BB% B1ng% 20s% E1% BB% B1% 20nghi% E1% BB% 87p% 20t% E1% BB% AB% 20s% C3% A1chTrong% 20ph% E1% BA% A7n% 20tr% E1% BA% A3% 20l% E1% BB% 9Di% 20ph% E1% BB% 8Fng% 20v% E1% BA% A5n% 20t% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA% 20doanh% 20nh% C3% A2n% 20David% 20Rubenstein% 20trong% 20cu% E1% BB% 91n% 20Ngh% E1% BB% 87% 20thu% E1% BA% ADT% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o,% 20Jeff% 20Bezos% 20h% E1% BB% 93i% 20t % C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20 v% E1% BB% 81% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20Amazon% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1ch% 20% C3% B4ng% 20t% E1% BA% A1o% 20d% E1% BB% B1ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20t% E1% BB% AB% 20vi% E1% BB% 87C% 20ph% C3% A1T% A0nh% 20h% C3% 20s% C3% A1ch.Khi% E1% BB% 20m% 20l% 9Bi% E1% BA% ADP% E1% BB% 20nghi% 87p,% 20% C3% B4ng 20ph% E1% BA% % A3i% 20t% E1% BB% B1% 20v% E1% BA% ADN% 20chuy% E1% BB% 83n% 20s% C3% A1ch% 20su% E1% BB% 91t% 20nhi% E1% BB% 81u% 20N % C4% 83m% 20li% E1% BB% 81n% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20b% C6% B0u% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% E1 % BB% 83% 20g% E1% BB% Adi% 20t% E1% BB% 9Bi% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng.% 20% E2% 80% 9CTh% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aAN,% 20t% C3% B4i% 20t% E1% BB% B1% 20tay% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20g% C3% B3i% 20nh% E1 % BB% AFng% 20chi% E1% BA% BFC% 20h% E1% BB% 99p% 20v% C3% A0% 20qu% E1% BB% B3% 20g% E1% BB% 91i% 20tr% C3% aan% 20N % E1% BB% 81n% 20xi% 20m% C4% 83ng% 20c% E1% BB% A9ng.% 20M% E1% BB% 99T% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20kh% C3% A1c% 20c% C5% A9ng% 20qu% E1% BB% B3% 20b% C3% aan% 20c% E1% BA% A1nh% 20t% C3% B4i% 20nh% C6% B0% 20v% E1% BA% Ady% E2% 80% 9D,% 20Bezos% 20k% E1% BB% 83.Sau% E1% BB% 20nhi% 81u% 20ng% C3% 20% E2% A0y% 80% E1% BB% 9Ch% A7y % 20ho% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20g% E1% BB% 91i% 20v% C3% AC% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20s% C3% A1ch % E2% 80% 9D,% 20Bezos% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20N% C4% 83ng% 20su% E1% BA% A5t% 20kinh% 20doanh% 20l% C3% aan% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20nh% E1% BB% 9D% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20s% C3% A1ch% 20tr% C3% 20b% C3% aan% A0n.Trong% E1% BB% 20cu% 91n% 20M% E1% BB% 99T% C3% Real% 20ph% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Jeff% 20Bezos,% 20t % C3% A1c% 20gi% E1% BA% A3% 20Nishimura% 20Katsumi% 20c% C5% A9ng% 20k% E1% BB% 83% 20l% E1% BA% A1i% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1 % BA% A3nh% 20N% E1% BA% A3y% 20ra% 20% C3% BD% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20kinh% 20doanh% 20s% C3% A1ch% 20tr% E1% BB% B1c % 20tuy% E1% BA% BFN% 20c% E1% BB% A7a% 20Bezos.% 20% C4% 90% C3% B3% 20l% C3% A0% 20khi% 20% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ra% 20gi% E1% BA% A3% 20thuy% E1% BA% BFT% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20nh% E1% BB% AFng% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20mu% E1% BB% 91n% 20% C4% 91% E1% BB% 8Dc% 20s% C3% A1ch% 20khi% 20ra% 20s% C3% A2n% 20bay% 20ho% E1% BA% B7c% 20mu% E1% BB% 91n% 20t% E1% BA% A3i% 20s% C3% A1ch% 20khi% 20% C4% 91ang% 20ng% E1% BB% 93i% 20sau% 20m% E1% BB% 99T% C6% B0% 20ph% C6% A1ng% 20ti% E1% BB% 87n% 20gi

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news