Jp Morgan: Don’t Create ‘shock’ Changes In The Energy Market

Gi% E1% BA% A5c% 20m% C6% A1% 20chuy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% C4% 91% E1% BB% A5ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% B1c% 20t% E1% BA% BF% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20kinh% 20ph% C3% AD% 20nh% E1% BB% AFng% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i % 20h% C3% A0nh% 20vi% 20c% E1% BA% A7n% 20thi% E1% BA% BFT% 20cho% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20kh% E1% BB% AD% 20carbon% 20s % C3% A2u% 20c% E1% BB% A7a% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20to% C3 % A0n% E1% BA% 20c% A7u% 20b% E1% BB% C4% 20% 8B% C3% 91% C3% A1nh% A1% 20gi% E1% BA% 20th% A5p.0: 00 /% 202: 26N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20 years% E2% 80% 9C% C4% 90% E1% BB% ABng% 20% C4% 91i% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ch% C3% ADnh% 20m% C3% ACnh% E2% 80% 9D,% 20Michael% 20Cembalest% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o.% 20% E1% BA% A2nh% 20from% 20h% E1% BB% 8Da.% 20https: //kinhtexaydung.petrotimes

.vn%C4%90%C3%B3%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20trong%20nh%E1%BB%AFng % 20th% C3% B4ng% 20% C4% 91i% E1% BB% 87p% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20B% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20N% C4% 83ng % 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% C6% B0% 20th% E1% BB% 9Dng% 20ni% C3% Aan% 20N% C4% 83m% 202 021% 20c% E1% BB% A7a% 20JP% 20Morgan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20v% C3% A0i% 20ng% C3% A0y,% 20sau% 20khi% 20C% C6% A1% 20quan% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Qu% E1 % BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20 (IEA)% 20N% C3% B3i% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% E1% BA% BFu% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9c% 20ph% C3% A1T% 20th% E1% BA% A3i% 20R% C3% B2ng% 20b% E1% BA% B1ng% 200% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202 050,% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20ph% E1% BA% A3i% 20ng% E1% BB % C4% ABng% 20% 91% E1% BA% A7u% C6% B0% 20t% 20v% C3% 20d% A0o% E1% BA% C3% A7u% AD% 20kh% E1% BB% 20m% 9Bi.B % E1% BB% 8B% 20cho% C3% A1ng% 20ng% E1% BB% A3p% 20b% E1% BB% 9Fi% 20xu% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20v% E1% BB% 81 % 20xe% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n,% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20m% E1% BA% B7t% 20tr% E1% BB% 9Di% 20v% C3% A0% 20gi% C3% B3,% 20khi% E1% BA% BFN% 20nhi% E1% BB% 81u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91am% 20m% C3 % AA% 20th% E1% BA% ADM% 20ch% C3% AD% 20c% E1% BA% A3% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20t% E1% BA% A1i% 20IEA,% 20tin% E1% BA% 20R% B1ng% 20c% C3% C3% A1c% 20c% B4ng% E1% BB% 20ngh% 87% 20m% E1 % BB% 9Bi% 20v% E1% BB% 81% 20thu% 20gi% E1% BB% AF% 20carbon,% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20hydro% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C3% B3,% 20t% C4% 83ng % 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20l% E1% BA% AFP% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng % 20m% E1% BA% B7t% 20tr% E1% BB% 9Di% 20v% C3% A0% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20gi% C3% B3% 20c% C5 % A9ng% 20nh% C6% B0% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% B4ng% 20ng % E1% BB% ABng% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20trong% 20v% C3% A0i% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20t% E1% BB% 9Bi.% E2% 80 % 9C% C4% 90% E1% BB% ABng% 20% C4% 91i% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ch% C3% ADnh% 20m% C3% ACnh% E2% 80% 9D,% 20Michael% 20Cembalest,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% E1% BB% 8B% 20tr % C6% B0% E1% BB% C3% 9Dng% 20v% C4% 20% A0% 90% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% E1% BB% 20c% A7a% 20JP% 20M organist% 20Asset% 20Management,% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20trong% 20b% C3% A0i% 20b% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C3% A2n% 20h % C3% BA% A0ng
Th% BF% E1% E1% BB% 20gi% 9Bi% 20v% E1% BA% ABN% E1% BB% 20ph% A5% E1% BB% 20thu% 99c% 20R% E1% BA % A5t% 20nhi% E1% BB% 81u% 20v% C3% A0o% 20nhi% C3% aan% 20li% E1% BB% 87u% 20h% C3% B3a% 20th% E1% BA% A1ch,% 20ngay% 20c% E1% BA% A3% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c,% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20t% C3% A1i% 20t% E1% BA% A1o % 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91ang% 20gi% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20R% E1 % BA% A5t% 20nh% E1% BB% 8F% 20c% E1% BB% A7a% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20kh% C3% AD% 20th% E1 % BA% A3i% 20carbon% 20trong% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n.% 20Nh% C6% B0ng% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20ch% E1% BB% 89% E1% BA% 20chi% 2018 %% BFM% 20t% E1% BB% 95ng% E1% BB% 20m% A9c% 20ti% C3% AAU% 20th% E1 % BB% A5% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20cu% E1% BB% 91i% 20c% C3% B9ng% 20tr% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20c % E1% BA% A7u,% 20l% 20Cembalest% C6% 20% C3% B0u% BD.% E2% 80% C3% B3 9CN% i% 20c% C3% A1ch% 20kh% C3% A1c,% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20tr% E1% BB% B1c% 20ti% E1% BA% BFP% 20nhi% C3 % aan% 20li% E1% BB% 87u% 20h% C3% B3a% 20th% E1% BA% A1ch% 20v% E1% BA% ABN% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng % 20l% E1% BB% B1c% 20ch% C3% ADnh% 20trong% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20hi% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% E1% BA % A1i,% 20v% C3% AC% 20s% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20c% E1% BB% A7a% 20nhi% C3% aan% 20li% E1% BB% 87u% 20h% C3% B3a% 20th% E1% BA% A1ch% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20h% E1% BB% 8Dc% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB% 91% 20qu% C3% A1% 20s% E1% BB% 9Bm% E2% 80% 9D,% 20Cembalest% 20vi% E1% BA% BFT .jp% 20at% 20Morgan% 20cho% E1% BA% BFT% 20s% E1% BB% B1% 20t% C4% 20gia% 83ng% E1% BB% 20c% A7a% C4% 83ng% 20N% 20l% C6% B0 % E1% BB% A3ng% 20t% C3% A1i% 20t% E1% BA% A1o% 20% C4% 91ang% 20chuy% E1% BB% 83n% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi % 20theo% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20kh% E1% BB% AD% 20carbon% 20trong% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20% C4% 91i% E1 % BB% 87n,% 20nh% C6% B0ng% C3% B3% 20gi% C3% A0% 20v% C4% 83ng% 20N% 20l% C6% B0

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news