Just ‘death’ Smartphone Array, Lg 2.8 Billion Usd Produces New Generation Oled Screen

After% 20kHI% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20R% C3% Bat% 20KH% E1% BB% 8FI% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20smartphone,% 20LG% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20m% E1% BA% A1NH% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20h% C3 % B3A% 20danh% 20m% E1% BB% A5C% 20kinh% 20Doanh,% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20ngu% E1% BB% 93N% 20L% E1% BB% B1C% 20CHO% 20C% C3% A1C% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20nh% C6% B0% 20Robot,% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20m% C3% A0N% 20h% C3% A0N% 20h% C3% % 20OLED% 20V% C3% A0% 20Linh% 20Ki% E1% BB% 87N% 20% C3% B4T% C3% B4 ... 0: 00 /% 202: 35N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namlg% 20display% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20m% E1% BA% A1NH% 20T% E1% BA% ADP% 20Trung% 20V% C3% A0o% 20c% C3% A1C% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20g% E1% BB% 93m% 20robot,% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ANH% 20OLED% 20V% C3% A0 % 20linh% 20ki% E1% BB% 87N% 20% C3% B4T% C3% B4 .

.. according to% 20nikkei% 20AISA,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ACNH% 20LG% 20display,% 20thu% E1% BB% 99C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20LG% 20C % E1% BB% A7A% 20H% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91c,% 20ng% C3% A0Y% 2017/8% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 203.300% 20t% E1% BB% B7% 20won% 20 (2
8% 20T% E1% BB% B7% 20USD)% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ANH% 20OLED% 20C% E1% BB% A1% 20nh % E1% BB% 8F% 20V% C3% A0% 20trung% 20B% C3% ACNH% 20th% E1% BF% BF% 20h% E1% BB% 87% 20m% E1% BB% 9Bi.In% 20B% C3 % A1O% 20c% C3% A1O% 20g% E1% BB% ADI% 20L% C3% AAN% 20C% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20ch% E1% BB % A9ng% 20kho% C3% A1N,% 20LG% 20display% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20tr% C3% AAN% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BFN% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0Y% 20V% C3% A0% 20K% C3% A9O% 20D% C3% A0i% 20T% E1% BB% 9Bi% 20th% C3% A1ng% 203/2024. % 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0N% 20h% C3% A0N% 20th% E1% BA% BF% 20h % E1% BB% 87% 20m% E1% BB% 9BI% 20D% E1% BB% B1% 20ki% E1% BFN% 20% C4% 91I% 20V% C3% A0o% 20ho% E1% BA% A1T % 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20In% 20N% C4% 83m% 202024% 20t% E1% BA% A1i% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20paju,% 20thu% E1% BB% 99C% 20T% E1% BB% 89nh% 20gyeonggi,% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91c.l G% 20display% 20hhi% E1% BB% 87N% 20GI% E1% BB% AF% 20V% E1% BB% 8B% 20th% E1% BF% 20D% E1% BF% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ANNH% 20OLED% 20C% E1% BB% A1% 20L% E1% BB% 9BN% 20D% C3% A0NH% 20cho% 20TV.% 20ThIn% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3% 20samsung% 20display,% 20thu% E1% BB% 99C% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20samsung,% 20chi% E1% BFM% 20T% E1% BB% 9BI% 2080 %% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20m% C3% A0N% 20H% C3% ACNH% 20OLED% 20C% E1% BB% A1% 20NH% E1% BB% 8F% 20V% C3% A0% 20trung% 20B% A0% C3% ACNH% 20D% C3% B9ng% 20In% 20C% C3% A1C% 20thi% E1% BA% BFT% 20B% E1% BB% 8B% 20nh% E1% BB% 8F% 20h% C6% A1N% 20nh% C6% B0% 20m% C3% A1Y% 20T% C3% Adnh% 20B% E1% BA% A3ng,% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20tho% E1% BA% A1i% 20th% C3% B4ng % 20minh% 20 (smartphone).% 20c% E1% BA% A1nh% 20tr %% 20tr% C3% AAN% 20PH% C3% A2N% 20KH% C3% Bac% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9dng% 20N% C3% A0Y% 20ng% C3% A0Y% 20c% C3% A0Ng% 20gay% 20g% E1% BA% AFT% 20khi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20c% C3% B4ng % 20ty% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20m% E1% BA% A1NH% 20% C4% 91 % E1% BB% 83% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ACNH% 20OLED% 20cho% 20smartphone.c% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH,% 20chi% E1% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% C4% 83ng% 20c % C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0N% 20H% C3% A0N 20OLED% 20V% E1% BB% 9Bi% 20hi % E1% BB% 87U% 20N% C4% 83ng% 20cao,% 20t% E1% BA% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20L% E1% BB% A3i% 20th% E1% BF% BF% 20quy% 20m% C3% B4% 20c% E1% BB% A7A% 20LG% 20display% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% C3% BAP% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20thu% 20V% E1% BB% 81% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% ADN% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20Trong% 20Qu% C3% BD% 202/2021,% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20701% 20t% E1 % BB% B7% 20won% 20 (607% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD) .t% E1% BB% ABNG% 20g% C3% A2Y% 20ng% E1% BA% A1C% 20nhi% C3% AAN% 20cho% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI,% 20V% C3% AC% 20sao% 20LG% 20Ph% E1% BA% A3I% 20T% E1% BB% AB% 20B% E1% BB % 8f% 20cu% E1% BB% 99C% 20ch% C6% A1I% 20smartphone? LG% 20display% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20 % C4% 91% E1% BA% A1T% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 2060,000% 20m% C3% A0N% 20H% C3% ACNH% 20OLED% 20C% E1% BB% A1% 20NH% E1% BB% 8F% 20V% C3% A0% 20Trung% 20B% C3% ACNH% 20T% E1% BA% A1I% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20% E1% BB% 9F% 20paju.% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB % 20WHI% 20% E2% 80% 9ckhai% 20t% E1% BB% AD% E2% 80% 9D% 20m% E1% BA% A3Ng% 20kinh% 20doanh% 20smartphone% 20h% E1% BB% 93i% 20% C4 % 91% E1% E1% A7U% 20th% C3% A1ng% 204,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20LG% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20m% E1% BA% A1NH% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20h% C3% B3A% 20danh% 20m% E1% BB% A5C% 20kinh% 20doanh,% 20t % E1% BA% ADP% 20trung% 20ngu% E1% BB% 93N% 20L% E1% BB% B1C% 20cho% 20C% C3% A1C% 20L% C4% A9nh% 20V% E1% BB% B1C% 20nh% C6 % B0% 20robot,% 20c% C3% B4ng% 20nnh% E1% BB% 87% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ANH% 20OLED% 20V% C3% A0% 20linh% 20ki% E1% BB% 87N% 20% C3% B4T% C3% B4.T% E1% BB% ABNG% 20L% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20smartphone% 20L% E1% BB% 9BN% 20th% E1% BB% A9% 20BA% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI,% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% C4% 83m% 20g% E1 % BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20LG% 20Electronics% 20ng% E1% BA% ADP% 20Trong% 20thua% 20L% E1% BB% 97% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1%

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news