Korea Recognizes Complicated Infection In The Capital Area

According% 20KDCA,% 20s% E1% BB% B1% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20c% C3% A1c% 20ca% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1 % BB% 9Bi% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y% 20% E1% BB% 9F% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20th% E1% BB% A7% 20 % C4% 91% C3% B4% 20Seoul% 20v% C3% A0% 20v% C3% B9ng% 20ph% E1% BB% A5% 20c% E1% BA% ADN% 20 (t% E1% BB% 89nh% 20Gyeonggi )% 20N% C6% A1i% 20sinh% 20s% E1% BB% 91ng% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% Ada% 20d% C3% A2n% 20s % E1% BB% 91% 20H% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 201 656% A5c% 20ca.0: 00 /% 203: 53Nam% 20mi% E1% BB% 81n% E1% BA% 20B% C3% A2n% AFcNh% 20vi % C3% aan% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20ti% C3% AAM% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d % C3% A2n% 20t% E1% BA% A1i% 20Seoul% 20 (H% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running).% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20Yonhap / VNA) As% 20ph % C3% B3ng% 20vi% C3% aan% 20TTXVN% 20t% E1% BA% A1i% 20Seoul,% 20C% C6% A1% 20quan% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20v% C3% A0% 20ph% C3% B2ng% 20ng% E1% BB% ABA% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20H% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20 (KDCA) % 20ng% C3% A0y% 2015/9% 20at% 20cho% E1% BA% BFT% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20m% E1% BA% AFC% 20m% E1% BB% 9Bi% 20COVID-19% 20h% E1% BA% B1ng% 20ng% C3% A0y% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20quay% 20l% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 91C, running% 202,000% 20ca% 20sau% 20khi% 20c% C3% A1c% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% E1% BB% 9F% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% aan% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20k% E1% BB% B3% 20ngh% E1% BB% 89% 20l% E1% BB% 85% 20Chuseok% 20 (T% E1% BFT% BA% 20Trung% 20thu) .S% E1% BB% 91% E1% BB% 20li% 87u% E1% BB% 20c% A7a% 20KDCA% 20cho% E1% BA% 20th% A5y% 20H% C3% A0n % 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C3% A3% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20th% C3% AAM% 202 080% 20ca% 20m% E1% BA% AFC% 20m% E1 % BB% 9Bi,% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20c% C3% B3% 202 057% 20ca% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20trong% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20N% C3% A2ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20l% C3 % aan% 20277.989% 20ca

.% 20S% E1% BB% 91% 20b% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2n% 20COVID-19% 20N% E1% BA% B7ng% 20tr% C3% aan% 20c% E1% BA% A3% C6% B0% 20N% E1% BB% 20l% C3% 9Bc% A0% 203 50% 20ca,% 20t% C4% 83ng% 2010% 20ca% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ng% C3% A0y% 20h% C3% B4m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc.% C4% 90% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20sau% 206% 20ng% C3% A0y% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 202,000% 20ca% 20v% C3% A0% 20c% C5% A9ng% 20l% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20h% C3% A0ng% 20ng% C3% A0y% 20cao% 20th% E1% BB% A9% 204% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20khi% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% B9ng% C3% C3% A1T% 20ph% 20h% E1% BB% 93i% C3% A1ng% 20th% 201/2020% 20% C4% 90% E1% BA% BFN% 20nay% 20H% C3% A0n% 20Qu % E1% BB% 91C, running% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20c% C3% B3% 202 380% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20t% E1% BB% AD% 20vong% 20how% 20COVID -19% 20 (t% C4% 83ng% 20th% C3% AAM% 2013% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m % E1% BB% 99T% 20ng% C3% A0y% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc),% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20t% E1% BB% AD % 20l% C3% 20vong% A0% 200.86%
According% 20KDCA,% 20s% E1% BB% C3% B1% 20b% C3% B9ng% 20ph% A1T% C3% A1c% 20c% 20l% C3% 20ca % A2y% E1% BB% 20nhi% 85m% E1% BB% 20m% 9Bi% E1% BA% 20g% 20% C4% A7n% 91% C3 % A2y% 20% E1% BB% 9F% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20Seoul% 20v% C3% A0% 20v% C3 % B9ng% 20ph% E1% BB% A5% 20c% E1% BA% ADN% 20 (t% E1% BB% 89nh% 20Gyeonggi% 20v% C3% A0% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91 % 20Incheon),% 20N% C6% A1i% 20sinh% 20s% E1% BB% 91ng% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% Ada% 20d% C3% A2n % 20s% E1% BB% 91% 20H% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 201 656% A5c% 20ca% 20 (GMT% E1% BA% 2080 %% BFM% 20s% E1% BB% 91% 20ca% E1% BB 20nhi% % 85m% 20tr% C3% aan% 20c% E1% BA% A3% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc),% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% C3% A0m% 20gi% E1 % BA% A3m% 20s% C3% Real% 20c% C3% A1c% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20ng% C4% 83n% 20ch% E1% BA% B7n% 20d% E1 % BB% 8Bch% 20COVID-19% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% C6% A1% 20quan% 20ch% E1% BB% A9c% 20N% C4% 83ng% 20s% E1% BB % 9F% E1% BA% 20t% C3% B9ng% A1i.C% 20ng% C3% A0y,% 20ch% C3% ADnh% E1% BB% 20quy% 81n% C3% A0nh% 20th% E1% BB% 20ph% 91% 20Seoul% 20x% C3% A1c% 20nh% E1% BA% ADN% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20COVID-19% 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% C3% 20% C4% A2y% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20m% A9 c% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20t% E1% BB% AB% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% E1% BB% 9Bi% 20nay% 20khi% 20l% C3% A0n% 20s% C3% B3ng% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20th% E1% BB% A9% 204,% 20v% E1% BB% 91n% 20ch% E1% BB% A7% 20y% E1 % BA% BFu% 20how% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20Delta% 20v% E1% BA% ABN% 20ch% C6% B0a% 20c% C3% B3% 20d% E1% BA % A5u% 20hi% E1% BB% 87u% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T.% 20C% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20Seoul% 20% C4% 91% C3% A3% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20 808% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9Bi ,% 20m% E1% BB% A9c% 20theo% 20ng% C3% A0y% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20COVID-19% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20v% C3% A0% 20cao% 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% A9c% 20 677% 20ca% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C3% A0y% 2024/8% 20v% E1% BB% ABA% 20qua.% 20% C4% 90 % E1% BA% BFN% 20nay,% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20Seoul% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% 99ng% 2088,364% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20nhi% E1% BB% 85m% 20COVID-19% 20tr% C3% aan% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% E1% BA% 20g% 2010% 20tri A7n% E1% BB%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news