Laporta Closed The 595 Million Euro Loan For Barca

Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Joan% 20Laporta% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20m% E1% BB% 99T% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% A5p% 20cho% 20ng% C3% A2n% 20qu% E1% BB% B9% E1% BA% 20c% A1n% E1% BB% 20ki% 87T% E1% BB% 20c% A7a% 20Barca.Theo% 20Mundo% 20Deportivo,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1 % BB% 8Bch% 20Joan% 20Laporta% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BB% 91t% 20h% E1% BA% A1n% 20m% E1% BB% A9c% 20t% C3% ADN% 20d % E1% BB% A5ng% 2010% 20N% 20v% C4% 83m% E1% BB% 20l% C3% 9Bi% A3i% E1% BA% 20su% 201.98% A5t% / n% C4% 83m% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20h% C3% B4m% in 2020/8% 20S% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 20 595% 81n% E1% BB% 20tri% 87u% 20euro % 20s% E1% BA% BD% 20gi% C3% corn% 20Barca% 20% 22D% E1% BB% 85% 20th% E1% BB% 9F% 20h% C6% A1n% 20v% E1% BB% 81% 20m % E1% BA% C3% B7t% 20t% C3% A0i% 20ch% 201.5% ADnh% 20trong% 20N% C4% 83m% E1% BA% 22.Kho% A3N% C4% 20vay% 20% 91% C6 % B0% E1% BB% A3c% 20chia% C3% A0nh% 20th% E1% BB% 20m% 99T% 20ph% E1% B A% A7n% 20 455% 20tri% E1% BB% 87u% 20euro% 20v% C3% A0% 20 140% 20tri% E1% BB% 87u% 20euro% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20l% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20tr% C6% B0% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% A2y% E1% BB% 20c% A7a% 20c% C3% 20l% A2u% E1% BA% A1c% 20b% E1% BB% 99% 20Ngo % C3% A0i% 20ra,% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20cho% 20ph% C3% A9p% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20m% E1% BB% 9Bi% 20l% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2070% 20tri% E1% BB% 87u% 20euro% 20trong% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20Barca% E1% BA% 20g% B7p% 20v% E1% BA% 20% C4% A5n% E1% BB% 91% 81% 20% E1% BB% 9F% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai

.Barca% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% 22b% C6% A1m% 20ti% E1% BB% 81n% 22% 20nh% E1% BB% 9D% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Laporta.% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BA% 20Reuters.Ho% 20% C4% A1T% 91% E1% BB% 99ng% C3% 20N% A0y% 20cho% 20ph% C3% A9p% 20Barca% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng% 20c% C3% A1c% 20ngh% C4% A9a% 20v% E1% BB% A5% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% E1% BA% 20b% A3o% E1% BB% 20vi% 87C% E1% BB% 20th% B1c% 2 0hi% E1% BB% 87n% 20m% E1% BB% 99T% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20m% E1% BB% 9Bi
% 20Kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20s% E1% BA% BD% 20% C6% B0u% 20ti% C3% aAN % 20t% C3% ACM% 20gi% E1% BA% A3i% 20ph% C3% A1p% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20cho% 20Espai% 20Barca,% 20d% E1% BB% B1% 20% C3% A1n% 20c% E1% BA% A3i% 20t% E1% BA% A1o% 20v% C3% A0% 20N% C3% A2ng% 20c% E1% BA% A5p% 20s% C3% A2n% 20Camp% 20Nou. % C4% 90% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20N % C3% A0y,% 20Barca% 20% C4% 91% C3% A3% 20d% E1% BB% B1a% 20v% C3% A0o% 20b% E1% BA% A3N% 20quy% E1% BB% 81n% 20truy% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACnh% 20m% C3% A0% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20trong% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20t% E1% BB% 9Bi.% 20Besoccer% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh ,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% C6% B0% 20c% C3% A1ch% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hi% E1% BB% 87u,% 20Barca% 20v% E1% BA% ABN% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20% C4% 91% E1% BB% 99i % 20b% C3% B3ng% E1% BA% 20h% A5p% E1% BA% 20d% ABN% E1% BA% 20nh% A5t% 20h% C3% A0nh % 20tinh% 20v% C3% A0% 20c% C3% B3% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ki% E1% BA% BFM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3c% 20nhi% E1% BB% 81u% 20ti% E1% BB% 81n% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB% 9Bi.% 20% C4% 90% C3% A2y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20coi% 20l% C3% A0% 20ch% C3% ACA% 20kh% C3% B3a% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ni% E1% BB% 81m% 20tin% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C3% C6% B0.H% B4m% 2016/8,% 20% C3% B4ng% 20Laporta% C3% B4ng% 20th% 20b% C3 % A1o% 20Barca% 20% C4% 91ang% 20c% C3% B3% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20t% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% 99ng% 201 , 35% 20t% E1% BB% B7% 20euro% 20v% C3% A0% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20R% C3 % B2ng% 20c% E1% BB% A7a% 20CLB% 20l% C3% A0% 20% C3% A2M% 20 451% 20tri% E1% BB% 87u% 20euro.% 20% C3% 94ng% 20c% C5% A9ng% 20ch% E1% BB% 89% 20tr% C3% ADCH% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% E1% BB% 81n% 20nhi% E1% BB% 87m% 20Josep% 20Bartomeu% 20chi% 20ti% C3% AAU% 20kh% C3% B4ng% 20h% E1% BB% A3p% 20l% C3% BD,% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20Barca% 20v% C3% A0o% 20c% E1% BA % A3nh% 20N% E1% BB% A3% BA% 20N% E1% E1% BB% A7n.Ch% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20 Barca% 20gi% E1% BA% A3i% 20th% C3% ADCH% 20vi% E1% BB% 87C% 20chia% 20tay% 20Messi% 20Chi% E1% BB% 81u% 206/8% 20 (gi% E1% BB% 9D% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i),% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Joan% 20Laporta% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20b% C3% A1o% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gi% E1% BA% A3i% 20th% C3% ADCH% 20v% E1% BB% 81% 20th% E1% BA% A5t% 20b% E1% BA% A1i% 20trong% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20t% C3% A1i% 20k% C3% BD% 20h% E1% BB% A3p% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% E1% BA% A7u% 20th% E1% BB% A7% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di 20Argentina.Duy% 20from%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news