Less To Know About The World’s Richest Woman

After% 20khi% 20m% E1% BA% B9% 20qua% 20% C4% 91% E1% BB% 9Di,% 20Fran% C3% A7oise% 20Bettencourt% 20Meyers% 20th% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA % BF% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hi% E1% BB% 87u% 20l% C3% A0m% 20% C4% 91% E1% BA% B9p% 20L% 27Oreal% 20c% E1% BB% A7a % 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh,% 20hi% E1% BB% 87n% 20kh% E1% BB% 91i% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20b% C3% A0% 91ang% C4% 20% E1% BA% 20N% AFM% E1% BB% 20gi% 20l% C3% AF% aan% 20t% E1% BB% 2092% 20t% 9Bi% E1% BB% B7% 20USD.0: 00 /% 204: 27N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamTrong% 20N% C4% 83m% 202 021,% 20danh% 20hi% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20gi% C3% A0U% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1% BB% A9c% 20thu% E1% BB% 99c% 20v% E1% BB% 81% 20Fran% C3% A7oise% 20Bettencourt% 20Meyers.% 20Forbes% 20th% E1% BB% 91ng % 20k% C3% AA% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20th% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA% BF% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3 % A0n% 20m% E1% BB% B9% 20ph% E1% BA% A9m% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% 20L% 27Oreal% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1 % BB% AFU% E1% BB% 20kh% 91i% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% 2092.9% A3N% 20t% E1% BB% B7% C6% B0% 20USD.Ng% E1% BB % 9Di% E1% BB% 20th% 20k% E1% ABA% BA% B F% 20t% E1% BA% A1i% 20gia% 20t% E1% BB% 99c% 20% 22cha% 20truy% E1% BB% 81n% 20con% 20N% E1% BB% 91i% 22Fran% C3% A7oise% 20Bettencourt% 20Meyers% 20l% C3% A0% 20ch% C3% A1u% 20g% C3% A1i% 20c% E1% BB% A7a% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% C4% A9% 20Eug% C3% A8NE% 20Schueller% 20-% 20ng% C6% B0% E1% BB% 20s% C3% 9Di% 20l% A1ng% E1% BA% ADP% C6% B0% 20th% C6% A1ng% E1% BB% 20hi% 87u % 20l% C3% 20% C4% A0m% 91% E1% BA% B9p% 20L% C3% A7oise% 27Oreal

.Fran% 20Bettencourt% 20Meyers% C3% A0% 20v% C6% B0% 20ng% E1% BB% 9Di % 20m% E1% BA% B9% 20qu% C3% A1% 20c% E1% BB% 91% 20Liliane% 20Bettencourt% 20t% E1% BA% A1i% 20Tu% E1% BA% A7n% 20l% E1% BB% 85 % E1% BB% 20th% 9Di% 20trang% 20N% C4% 20Paris% 83m% 202012.% 20% E1% BA% A2nh:% 20Pascal% 20Le% 20Segretain / Getty.N% C4% 83m% 201 907,% 20Eug% C3% A8NE% 20Schueller% 20pha% 20ch% E1% BA% BF% 20dung% 20d% E1% BB% 8Bch% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20nhu% E1% BB% 99m% 20t% C3% B3c,% 20th % E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% C3% B3% 20% C3% B4ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20l% C3% A0% 20Ore % C3% A1le
% 20T% E1% BB% AB% 20vi% E1% BB% 87C% 20b% C3% A1n% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20d% E1% BA% A1o% 20cho% 20c% C3% A1c% 20ti% E1% BB% 87m% C3% 20l% C3% A0m% 20t% 20% E1% B3c% BB% 9F% 20Paris,% 20% C3% B4ng% 20L% 27Oreal% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0a% 20th% C6% B0% A1ng% C6% E1% BB% 20hi% 87u% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% C3% BFng% 20to% A0n% E1% BA% 20c% A7u.L% 20% C4% 27Oreal% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20at% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20l% C3% A0% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20c% C3% B3% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% 91ng% 20% 22cha% 20truy% E1% BB% 81n% 20con% 20N% E1% BB% 91i% 22% 20Trong% E1% BB% 20th% 9Di% 20gian% C3% 20d% C3% A0i% 20h% C3% ACnh% 20th% 20v% C3% A0nh% A0% C3% A1T% 20ph% E1% BB 20tri% % 83n,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BA% B9, % 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% aan% 20h% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20ph % E1% BA% A7n% 20l% E1% BB% 20l% C3% 9bn% A0% C3% A0nh% 20th% 20vi% C3% aan% 20trong% 20% C4% 20gia% C3% 91% C4 ACnh.N% % 83m% 201 957,% 20Liliane% 20Bettencourt% 20 (m% E1% BA% B9% 20c% E1% BB% A7a% 20Fran% C3% A7oise)% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20ng % C6% B0% E1% BB% 9Di% 20th% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA% BF% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20l% C3% A0m % 20% C4% 91% E1% BA% B9p% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% 20sau% 20khi% 20cha% C3% A0% 20b% 20-% 20% C3% C3% B4ng% 20Eug% A8NE% 20Schueller% C4% 20qua% 20% 91% E1% BB% 9Di.Theo% 20SCMP,% 20Liliane% 20Bettencourt% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ch% C3% ADnh% 20tr% E1% BB% 8B% 20gia% 20Andr% C3% A9% 20Bettencourt% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20% C4% 91% C3% B4i% 20v% E1% BB% A3% 20ch% E1% BB% 93ng% 20quy% E1% BB% 81n% 20l% E1% BB% B1c,% 20c % C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20v% E1% BB% 8B% 20cao% 20% E1% BB% 9F% 20Ph% C3% A1p,% 20c% C3% B3% 20c% E1% BA% A3% 20ti% E1% BB% 81n% C3% 20t% 20v% C3% A0i% A0% 20danh% 20v% E1% BB% E1% BA% 8Dng.M% B7c% 20d% C3% B9% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20th% E1% BB% ABA% 20k% E1% BA% BF% 20kh% E1% BB% 91i% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20t% E1% BB% AB% 20m% E1% BA% B9% 20nh% C6% B0ng% 20th% E1% BB% B1c% 20t% E1% BA% BF% 20m% E1% BB% 91i% 20quan% 20h% E1% BB% 87% 20gi% E1% BB% AFA% 20N% E1% BB% AF% 20t% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA% 20gi% C3% A0U% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20v% C3% A0% 20b% C3% A0% 20Liliane% 20Bettencourt% 20c% C3% B3% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BA% 20b% A5t% 20h% C3% B2a.Theo% 20SCMP,% 20m% E1% BB% 91i% 20quan% 20h% E1% BB% 87% 20gi% E1 % BB% AFA% 20hai% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20g% E1% BA% B7p% 20R% E1% BA% AFC% 20R% E1% BB% 91i% 20sau% 20khi% 20Fran% C3% A7oise% 20% C4% 91% C3% A2M% 20% C4% 91% C6% A1n% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20ki% E1% BB% 87n% 20nhi% E1% BA% BFP% 20% E1% BA% A3nh% 20gia% 20Fran% C3% A7ois-Marie% 20Banier% 20-% E1% BA% 20b% A1n% 20th% C3% A2n% E1% BB% 20c% A7a% E1% BA% 20m% B9% C3% A0% 20b% 20-% 20N% C4% 83m% 202007,% 20% C3% ADT% 20l% C3% A2u% 20sau% 20cha% 20b% C3% A0% 20qua% 20% C4% 91% E1% BB% 9Di.% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Fran% C3% A7oise% 20c% C3% A1o% 20bu% E1% BB% 99c% 20nhi% E1% BA% BFP% 20 % E1% BA% A3nh% 20gia% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% 20l% E1% BB% A3i% 20d% E1% BB% A5ng% 20t% C3% ACnh% 20c% E1 % BA% A3m% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BA% B9% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20chi% E1% BA% BFM% 20l% E1% BA% A5y% 20t % C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% C4% 20gia% 20% 91% C3% BA% ACnh.Th% ADM% E1% 20ch% C3% AD% C4% 83m% 20N% 202 008,% 20b % C3% A0% 20Liliane% 20Bettencourt% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB% 91% 20mu% E1% BB% 91n% 20t% E1% BB% AB% 20m% E1% BA% B7t% 20con% 20g % C3% A1i.% 22t% C3% B4i% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B2n% 20g% E1% BA% B7p% 20m% E1% BA% B7t% 20con% 20g% C3% A1i% 20N% E1% BB% AFA.% C3% 20T% C3% B4i% 20kh% B4ng% E1% BB% 20mu% 91

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news