Lg Display Launched Nearly 3 Billion Usd For Small Oled Segments

LG% 20Display% 20Co.,% 20h% C3% A3ng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20m% C3% A0n% 20h% C3% ACnh% 20c% E1% BB% A7a% 20H% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20ng% C3% A0y% 2017/8% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1 % BA% A7u% 20t% C6% B0% 203 300% 20t% E1% BB% B7% 20won% 20 (2.8% 20t% E1% BB% B7% $ 20)% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20c% C3% B4ng% 20su% E1% BA% A5t% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20m% C3% A0n% 20h% C3% ACnh% 20OLED% 20v% E1% BB% C3% ABA% A0% 20v% E1% BB% 20nh% E1% BB% 8F.Bi% 83u% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% E1% BB% A7a% 20LG% 20Display.% 20% E1% BA% A2nh:% 20ReutersKho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20tr% C3% aan% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20v% C3% A0o% 20c% C3% A1c% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20t% E1% BA% A5M% 20N% E1% BB% 81n% 20OLED% 20th% E1% BA% BF% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% A9% 20s% C3% A1u% 20t% E1% BA% A1i% 20H% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BB% AB% C4% 20nay% 20% 91% E1% BA% C3% BFN% 20th% A1ng% 203 / 2024

.Hi% E1% BB% 87n% 20LG% 20Display% 20l% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20cung% E1% BA% 20c% A5p% 20t% E1% BA% A5M% 20N% E1% BB% 81n% C3% 20OLED% 20k% ADCH% 20 th% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20l% E1% BB% 9bn% 20cho% 20TV% 20duy% 20nh% E1% BA% A5t% 20tr% C3% Aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20song% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh% 20c% E1% BB% A7a% 20h% C3% A3ng% 20trong% 20ph % C3% A2n% 20kh% C3% North% 20t% E1% BA% A5M% 20N% E1% BB% 81n% 20OLED% 20v% E1% BB% ABA% 20v% C3% A0% 20nh% E1% BB% 8F % 20v% E1% BA% 20t% C6% ABN% B0% C6% 20% C4% A1ng% 91% E1% BB% 20y% 91i% E1% BA% C3% BFu.Theo% 20c% B4ng% 20ty% 20nghi % C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20DSCC% 20c% C3% B3% 20tr% E1% BB% A5% 20s % E1% BB% 9F% 20t% E1% BA% A1i% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N,% 20trong% 20qu% C3% BD% 20i / 2021,% 20LG% 20Display% 20N % E1% BA% AFM% E1% BB% 20gi% AF% 2010.6 %% E1% BB% 20th% 8B% E1% BA% 20ph% A7n% 20tr% C3% aan% E1% BB% 20th% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20m% C3% A0n% 20h% C3% ACnh% 20OLED% 20d% C3% A0nh% 20cho% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20tho% E1% BA% A1i% 20th% C3% B4ng% 20from,% 20k% C3% A9m% 20xa% 20so% 20Samsung% 20Display% 20Co
,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th% E1% BB% 8B% 20ph% E1 % BA% A7n% 2073.7% A1c% .C% C3% A0% C3% 20nh% 20quan% 20s% C3% A1T% 20trong% 20ng% C3% 20at% A0nh% 20cho% E1% BA% BFT% 20kho% E1% BA% C4% A3N% 20% 91% E 1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20tr% C3% Aan% 20s% E1% BA% BD% 20gi% C3% corn% 20LG% 20Display% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 2060,000% 20t% E1% BA% A5M% 20OLED% 20c% E1% BB% A1% 20v% E1% BB% ABA% 20v% C3% A0% 20nh% E1% BB% 8F% 20m% E1% BB% 97i% 20th% C3% A1ng% 20t% E1% BA% A1i% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1y% 20% E1% BB% 9F% 20Paju,% 20ph% C3% ADA% 20B% E1% BA % AFC% E1% BB% 20Seoul.Cu% 91i% C3% A1ng% 20th% E1% BA% 20B% A3y,% 20LG% 20Display% 20Co.,% 20b% C3% C3% A1o% 20c% 20l% A1o% E1% BB% A3i% E1% BA% 20nhu% 20R% C3% ADN% B2ng% C3% BD% 20qu% 20II / 2021% 20% C4% 91% E1% BA% 20423.8% A1T% 20t% E1% 20won% BB% B7% 20 (368.5% E1% BB% 20tri% 87u% US $ 20),% 20con% 20s% E1% BB% 91% E1% BA% 20kh% A3% 20quan% 20h% C6% A1n% 20nhi% E1% BB% 81u% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% A9c% 20thua% 20l% E1% BB% 97% 20503.8% 20t% E1% BB% B7% 20won% B9ng% 20c% C3% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% C6% B0% 20tr% E1% BB% E1% BB% 9Bc.L% A3i% E1% BA% 20nhu% ADN% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7a% 20h% C3% A3ng% 20trong% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20th% A1ng% C3% 204-6 / 2 021% 20% C4% 91% E1% BA% 20701.1% A1T% 20t% E1% BB% B7% 20won,% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1 % BB% A9c% 20thua% 20l% E1% BB% 97% 20 517% 20t% E1% BB% B7% 20wo n% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc
% 20Doanh% 20t% C4% 20thu% 83ng% 2031.3 %% aan% 20l% C3% 206 960% 20t% E1% BB% B7% 20won ./. Tr% C3% A0% 20My% 20 (As% 20Yonhap)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news