Malaysia: Ringgit Fell To The Lowest Level In The Past Year

NG% C3% A0Y% 2016/8,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20V% E1% BB% 81% 20KH% E1% Three % A3% 20N% C4% 83ng% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20nh% C3% A2n% 20s% E1% BB% B1% 20% E1% BB% 9F % 20c% E1% BA% A5P% 20L% C3% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ringgit% 20c% E1% BB% A7A% 20Malaysia% 20GI% E1% BA% A3M% 20xu% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20In% 20V% C3% B2ng% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20qua,% 20khi% E1% BA% BFN% 20kinh% 20t % E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nh% E1% BB% AFng% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4 % 91% E1% BB% 95% 20k% C3% A9M% 20thu% E1% BA% ADN% 20L% E1% BB% A3i.0: 00 /% 201: 30N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20ringgit% 20c% E1% BB% A7A% 20Malaysia% 20GI% E1% BA% A3M% 20xu% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% E1% BA% A5T% 20Trong% 20V% C3% B2ng% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20qua.% 20 (source% E1% BB % 93n:% 20Today)% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20Ringgit% 20c% E1% BB% A7a% 20Malaysia% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20xu% E1 % BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A 5T% 20Trong% 20V% C3% B2Ng% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20QU% 20Trong% 20ng% C3% A0Y% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 2016 / 8.c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% B3,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng % 20kho% C3% A1N% 20t% E1% BA% A1I% 20kuala% 20Lumpur% 20s% E1% BB% A5T% 20GI% E1% BA% A3M% 20DO% 20nh% E1% BB% AFNG% 20di% E1% BB % 85n% 20at% E1% BA% BFN% 20ch% C3% ADnh% 20tr% E1% BB% 8B% 20t% E1% BA% A1i% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20% C4% 90% C3 % B4ng% 20 years% 20% C3% 81% 20N% C3% A0y% 20khi% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t % C6% B0% 20th% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BB% 8dng.% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20ringgit% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20L% E1% BA% A7n% 20cu% E1% BB% 91i% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 201% $ 20% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 204,2410% 20ringgit,% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3 % A1ng% 207/2020,% 20Trong% 20khi% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% C3% A9ng% 20kho A1n% 20% (FTSE% 20Bursa)% 20Malaysia% E1% BA% 20gi% 200

.6 %% A3m% E1% BB% 20ch% 89% 20Trong 20V% C3% A0i% 20Ph% C3% Bat% 20gia O% 20D% E1% BB% 8BCH% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C3% A0Y% 2016 / 8.In% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3,% 20m% E1% BA% B7C% 20D% C3% B9% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% Three % BF% 20qu% C3% BD% 20ii / 2021% 20c% E1% BB% A7A% 20Malaysia% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 2016.1 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20nh% C6% B0ng% 20how% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20 % C3% A1P% 20D% E1% BB% A5ng% 20L% E1% BB% 87nh% 20Phong% 20t% E1% BB% 8FA% 20to% C3% A0N% 20di% E1% BB% 87N% 20Trong% 20B% E1 % BB% 91i% 20c% E1% BA% A3NH% 20T% C3% ACNH% 20H% C3% ACNH% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19% 20x% E1% BA% A5U% 20% C4% 91i ,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20malaysia% 20% C4% 91% C3% A3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% BFT% 20% C4% BFT 91% E1% BB% 8BNH% 20h% E1% BA% A1% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20N% C4% 83m% 202021% 20T% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% A9C% 206-7
5 %% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC % 20% C4% 91% C3% B3% 20xu% E1% BB% 91ng% 20C% C3% B2N% 203-4% .th% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20malaysia% 20nor% 20Shamsiah% 20Yunus% E1% BB% 20m% 20% C4% 9Bi% C3% 91% 20at% A2y% 20cho% E1% BA% BFT,% 20sau% 20khi% E1% BA% 20gi% A3m% 2017.1 %% 20Trong 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% Ba % A9M% 20qu% E1% BB% 91C% 20N% E1% BB% 99i% 20 (GDP)% 20qu% C3% BD% 20I / 2021% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20N% C3% A0Y% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 2016.1%,% 20cao% 20h% C6% A1N% 20D% E1% BB% B1% 20b% C3% A1O% 20T% C4% 83ng% 2014.3 %% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9bc% 20% C4% 91% C3% B3.% 20In% 20s% C3% A1U% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202021,% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Malaysia% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 207.8%. (According to% 20AFP)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news