Malaysia Will Deploy An Enhanced Vaccine Nose From October

Malaysia% 20s% E1% BA% BD% 20TI% C3% AAM% 20nh% E1% BA% AFC% 20L% E1% BA% A1I% 20VACCINE% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19% 20cho% 20nh% E1% BB% AFng% 20nh% C3% B3M% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% E1% BB% 85% 20B% E1% BB% 8B% 20T% E1% BB% 95N% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20V% C3% A0% 20C% C3% B3% 20nguy% 20c% C6% A1% 20cao,% 20sau% 20khi% 20h% C6% A1N% 2080 %% 20D% C3% A2N% 20s% E1% BB% 91% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20th% C3% A0NH% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7Y% 20% C4% 91% E1% BB% A7.0: 00 /% 201: 21N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB % 81N% 20NamT% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0Y% 2019/9,% 2078.2 %% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr % C6% B0% E1% BB% 9fng% 20th% C3% A0NH% 20T% E1% BA% A1I% 20Malaysia% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% 20ti% C3% AAM% 20CH% E1% BB% A7ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7Y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20vaccine% 20Covid-19.% 20theo% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20malaysia% 20ISMAIL% 20sabri,% 20c% C3% A1C% 20m% C5% A9i% 20ti% C3% AAM% 20nh% E1% Three % AFC% 20L% E1% BA% A1I% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C6% B0U% 20ti% C3% AAN% 20cho% 20L % E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20B% E1% BB% 8B% 20suy% 20gi% E1% BA% A3M% 20mi% E1 % BB% 85N% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20cao% 20tu% E1% BB% 95i% 20c% C3% B3% 20B% E1 % BB% 87nh% 20L% C3% BD% 20N% E1% BB% 81n.ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB % A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20kuala% 20Lumpur,% 20malaysia% 20x% E1% BA% BFP% 20h% C3% A0ng% 20ch% E1% BB% 9d% 20ti% C3% AAM% 20Vaccine

. % 20 (% E1% BA% A2NH:% 20REUTERS)% C3% 94ng% 20ISMAIL% 20sabri% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1nh,% 20LI% E1% BB% 81U% 20Vaccine% 20th % E1% BB% A9% 203% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20L% C3% A0M% 20T% C4% 83ng% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20mi % E1% BB% 85N% 20D% E1% BB% 8BCH% 20% E1% BB% 9F% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20C% C3% B3% 20nguy % 20c% C6% A1% 20cao.% 20b% E1% BB% 9FI% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20mi% E1% BB% 85N% 20D% E1% BB% 8BCH% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20GI% E1% BA% A3M% 20sau% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20nh% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20sau% 20khi% 20ti% C3% AAM% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20LI% E1% BB% 81U% 20Vaccine.c% C3% B9ng% 20ng% C3% A0Y,% 20m% 20m% E1% BB% 99T% 20p H% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U% 20RI% C3% AANG% 20R% E1% BA% BD,% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20Y % 20t% E1% BF% BF% 20malaysia% 20khairy% 20Jamaluddin% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% AAU% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20tri% E1% BB% 83N% 20khai% 20c% C3% A1C% 20m% C5% A9I% 20vaccine% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20NgAY% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20th% C3% A1ng% 2010/2021% 20cho% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% C6% B0U% 20ti% C3% AAN% 20V% C3% A0% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3% 20s% E1% BA% BD% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20sang% 20c% C3% A1C% 20NH% C3% B3M% 20KH% C3% A1C
CH% C3% A1C% 20PH% E1% BB% A7% 20malaysia% 20c% C5% A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20cung% 20C% E1% BA% A5P% 20g% C3% B3I% 20CH% C4% 83m% 20s% C3% B3C% 20covid-19% 20cho% 20nh% C3% B3M% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20C% C3% B3% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20th% E1% BA% A5P.% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20kho% E1 % Three% A3ng% 203.6% 20tri% E1% BB% 87U% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20T% E1% BA% A1i% 20Malaysia% 20s% E1% BA% BD% 20% C4 % 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nh% E1% BA% A DN% 20g% C3% B3I% 20ch% C4% 83m% 20s% C3% B3C,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20m% C3% A1Y% 20% C4% 91o% 20oxy,% 20B% E1% BB% 99% 20D% E1% BB% A5ng% 20c% E1% BB% A5% 20T% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BB% 83m% 20tra,% 20kH% E1% BA% A9U% 20Trang% 20c % C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20T% C3% A1I% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20V% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 87t% 20k % E1% BA% BF.Malaysia% 20% C4% 91% E1% B7T% B7T% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20m% E1% BB% 9F% 20C% E1% BB% ADA % 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng % 2010/2021,% 20khi% 20t% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20th% C3% A0NH% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7Y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20V% C3% A0% 20h% C6% B0% E1% BB% 9bng% 20t% E1% BB% 9BI% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 2018% 20tu% E1% BB% 95i ./. Thu% 20ho% C3% A0i / VOV1% 20 (BI% C3% AAN% 20D% E1% BB% 8BCH)% 20theo% 20straittimes

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news