Market Of Virtual Models Worth Billion Dollars In China

After% 20nh% E1% BB% AFng% 20v% E1% BB% A5% 20b% C3% AA% 20b% E1% BB% 91i% 20g% C3% A2y% 20ch% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng,% 20ng% C6% B0 % E1% BB% 9Di% 20m% E1% BA% Abu% 20% E1% BA% A3o% 20d% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20y% C3 % C3% AAU% 20th% ADCH% 20h% C6% 20% E1% A1n% BB% 9F% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91c.0: 00 /% 200: 00N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamLing% 20 (Middle% 20Qu% E1% BB% 91C, running)% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0 % E1% BB% 9Di% 20c% C3% B3% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20% E1% BA% A3o% 20h% C3% A0ng% 20% C4 % 91% E1% BA% A7u% 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y.% 20C% C3% B4% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% C3% A0m% 20vi% E1% BB% 87C% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20th% C6% B0% A1ng% C6% E1% BB% 20hi% 87u% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% C6% B0% 20nh% 20Tesla% C3% A0% 20v% C3% B4ng% 20Nayuki.Kh% 20gi% E1% BB% 91ng% 20David% 20Dobriks% 20v% C3% A0% 20Jake% 20Pauls% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20s% E1% BB % B1% E1% BB% 20hi% 87n% E1% BB% 20di% 87n% E1% BB% 20c% A7a% 20AI% C6% B0% 20nh% 20Ling% 20% C4 % 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ho% C3% A0n% 20thi% E1 % BB% 87n% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% E1% BB% ABng% 20% 22ch% C3% A2n% 20t% C6% A1% 20k% E1% BA% BD% 20t% C3 % B3c% 20% 22% C4% 20Ling% 91% E1% BA% A3m% E1% BA% 20b% A3o% C4% 20mang% 20% 91% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% B1% 20safe% 20to% C3% A0n% 20tuy% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20cho% 20c% C3% A1c% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hi% E1% 87u% BB% C3% A0% 20m% C3% B4% 20c% 20l% C3% A0m% E1% BB% 20vi% 87C% 20-% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20m% C3% A0 % 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% 20v% C3% A0% 20c% C3% B3% 20 % E1% BA% A3nh% C6% B0% 20h% E1% BB% C3% 9Fng% 20kh% B4ng% 20ch% E1% BA% 20ch% AFC% E1% BA% C4% AFn.Ling% 20% 91% C6 % B0% E1% BB% A3c% 20t% E1% BA% A1o% 20ra% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 205/2020% 20b% E1% BB% 9Fi% 20c% C3% B4ng% 20ty % 20kh% E1% BB% 9Fi% 20nghi% E1% BB% 87p% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20Shanghai% 20Xmov% 20c% E1% BB% A7a % 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20v% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% C3% B4ng% 20v% C4% 83n% 20h% C3% B3a % E1% BA% 20B% 20Kinh% 20Cishi AFC%

.% 20C% C3% 20% C4% B4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 2 0x% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20nh% E1% BA% B1m% 20m% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% C3% ADCH% 20xu% E1% BA% A5t% 20hi% E1% BB% 87n% 20trong% 20qu% E1% BA% A3ng% 20c% C3% A1o% 20tr% C3% aan% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% E1% BA% 20m% A1ng% C3% A3% 20x% 20h% E1% BB% C6% B0% 99i.Ng% E1% BB% C3% 9Di% B3% 20c% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20% E1% BA% A3o% 20lu% C3% B4n% 20ch% C4% 83m% 20ch% E1% BB% 89% 20l% C3% A0m% 20vi% E1% BB% 87C% 20trong% 20m% E1% BB% 8Di% 20ho% C3% A0n% 20c% E1% BA% A3nh.% 20% E1% BA% A2nh:% 20China% 20Daily
Th% E1% BA% A7n% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% E1% BA% A3o% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20ng% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20t% E1% BB% B7% USD 20% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91cS% E1% BB% B1% 20N% E1% BB% 95i% 20l% C3% aan% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20th% E1% BA% A7n% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% E1% BA% A3o% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20nh% C6% B0% 20l% C3% A0% 20b% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20ph% C3% A1% 20h% E1% BB% A3p% 20l% C3% BD% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20truy% E1% BB% 81n% C3% B4ng 20th%.% 20H% E1% BB% 8D% C3% B3% 20c% 20khu% C3% B4n% E1% BA% 20m% B7t% 20h o% C3% A0n% 20h% E1% BA% A3o% 20gi% E1% BB% 91ng% 20nh% C6% B0% 20nh% E1% BB% AFng% 20b% E1% BB% 99% 20l% E1% BB% 8Dc% 20h% C3% ACnh% 20% E1% BA% A3nh% 20m% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 81u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% E1% BB% A5ng.Nh% 20% C4% AFng% 91i% E1% BB% 81u% 20phi% E1% BB% 20th% B1c% 20t% E1% BA% BF% C3% 20N% A0y% 20khi% E1% BA% BFN% 20kh% C3% A1n% 20gi% E1% BA% A3% 20th% C3% ADCH% 20th% C3% BA% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20s% E1% BB% B1% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20c% C3% B3% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20% E1% BA% A3o.% 20th% E1% BA% ADT% 20kh% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C6% B0 % E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20c% C3% B3% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6 % B0% E1% BB% 9Fng% 20% E1% BA% A3o% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20chi% E1% BA% BFM % 20bao% 20nhi% C3% AAU% 20ph% E1% BA% A7n% 20tr% C4% 83m.% 20V% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 2010/2020,% 20Bloomberg% 20cho% 20at% E1% BA % BFT% 20Lil% 20Miquela% 20-% 20ng% C6% B0% E1% BB% C3% 9Di% 20c% B3% 20% E1% BA% A3nh% C6% B0% 20h% E1% BB% 9Fng% 20% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 9Bi% 203% E1% BB% 20tri% 87u% 20l% C6% B0% E1% BB% A3t 20theo% 20d% C3% % C3% B5i% Aan% 20tr% E1% BA% 20m% A1ng% C3% A3% 20x% 20h% E1% BB% 99i% 20-% E1% BA% 20ki% 20% C4% BFM% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kho% E1% BA% A3ng% 208 500% US $ 20 / b% C3% A0i% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% C3% A0i% E1% BB% 20tr% A3.Lil% C4% 20Miquela% 20% 91% C3% 20% C4% A3% C3% 91% A1nh% E1% BA% 20d% A5u% 20k% E1% BB% B7% 20nguy% C3% aan% 20m% E1% BB% 9Bi% 20trong% 20AI,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20m% E1% BB% 99T% 20s % E1% BB% 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20m% E1% BB% 87nh% 20danh% 20l% C3% A0% 20s% C3% A1ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20ti % E1% BA% BFP% 20th% E1% BB% 8B% 20thi% C3% aan% 20t% C3% A0i.% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20OnBuy% 20c% E1% BB% A7a% 20Anh% 20% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20Miquela% 20ki% E1% BA% BFM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kho% E1% BA% A3ng% 2011% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20cho% 20trang% 20web% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202 020,% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20xa% 20m% E1% BB% A9c% 20l% C6% B0% C6% A1ng% 20trung% 20b% C3% ACnh% 20h % C3% A0ng% 20N% C4% 83m% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% 20tr% C3 % aan% E1% BA% 20m% A1ng% C3% A3% 20x% 20h% E1% BB% 99i% C3% A0% 20l% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news