Mitsubishi Stopped Developing A New Auto Platform For The Japanese Market

After% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20xoay% 20tr% E1% BB% A5c% 20sang% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20nh% C6% B0% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20 years% 20% C3% 81% 20v% C3% A0% 20ch% C3% A2u% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20D% C6% B0% C6% A1ng,% 20Mitsubishi% 20s% E1% BA% BD% 20kh% C3% B4ng% 20ph% C3% A1T % 20tri% E1% BB% 83n% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20m% E1% BB% 9Bi% 20cho% 20Nh% E1 % BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20t% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202026.0: 00 /% 202: 04N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamMitsubishi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20cho% 20s% E1% BA% BD% 20ch% E1% BA% A5M% 20d% E1% BB% A9t% 20vi% E1% BB% 87C% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20m% E1% BB% 9Bi% 20cho% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0% 20l% E1% BA% A5y% 20c% C3% A1c% 20m% E1% BA% Abu% 20xe% 20Nissan% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% 22% C4% 91% C3% B3ng% 20l% E1% BA% A1i% 20m% C3% A1c% 22% 20Mitsubishi% 20R% E1% BB% 93i% 20b% C3% A1n% 20% E1% BB% 9F% 20% 22qu% C3% AA% 20nh% C3% A0% 22% C3% 20Theo% 20b% C3% A1o% 20c% A1o% 20t% E1% BB% AB% 20Asia 20Nikkei%,% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20gi% C3% corn% 20Mitsubishi% 20gi% E1% BA% A3m% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20chi% 20ph% C3% AD% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20v% C3% A0% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% E1% BB% 97% 20khi% 20h% C3% A3ng% 20chuy% E1% BB% 83n% 20sang% 20% C4% 91% E1% A7u% BA% E1% BB% 20t% 20v% C3% AB% A0o% 20% C4% 20xe% 91i% E1% BB% 87n.Tuy% 20chia% 20s% E1% BA% BB% 20chung% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20khung% 20g% E1% BA% A7m% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Nissan% 20nh% C6% B0ng% 20c% C3% A1c% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20m% E1% BB% 9Bi% 20c% E1% BB% A7a% 20Mitsubishi% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20ngo% E1% BA% A1i% 20th% E1% BA% A5t,% 20N% E1% BB% 99i% 20th% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20h% E1% BB% 87% 20d% E1% BA % ABN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20h% C3% A3ng% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA % BF% 20ri% C3% Aang.% 20% C4% 90% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20kh% C3% B4ng% 20qu% C3% A1% 20ng% E1% BA% A1c% 20nhi% C3% aan% 20khi% 20hi% E1% BB% 87n% 20c% C3% B3% 20ng% C3% A0y% 20c% A0ng% C3% E1% BB% 20nhi% 81u% C3% A0% 20nh% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20xu% A5 t% 20h% E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20c% C3% B9ng% 20nhau% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gi% E1% BA% A3m% 20chi% 20ph% C3% AD% C3% A1T% 20ph% E1% BB% 20tri% 83n% 20% C4% 20xe% 91i% E1% BB% C6% B0% 87n.Tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% B3,% 20Mitsubishi% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% C3% aan% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20ng% E1% BB% ABng% 20gi% E1% BB % 9Bi% 20thi% E1% BB% 87u% 20c% C3% A1c% 20m% E1% BA% Abu% 20xe% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2u% 20 % C3% 82u% 20v% C3% AC% 20h% E1% BB% 8D% 20mu% E1% BB% 91n% 20c% E1% BA% AFT% 20gi% E1% BA% A3m% 20l% E1% BB% 97 % 20% C4% 91i% 2020%

.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 203/2021,% 20h% C3% A3ng% 20xe% 20Nh% E1% BA % ADT% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20hi% E1% BB% 87n% 20di% E1 % BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91i% 20b% C3% aan% 20ph% E1% BA% A3i % 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u,% 20v% E1% BB% 9Bi% 202% 20m% E1% BA% Abu% 20xe% 20m% E1% BB% 9Bi% 20d% E1% BB% C3% B1a% 20tr% aan% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20Renault% 20t% E1% BB% AB% C4% 83m% 20N% E1% BB% 202023.Gi% AFA% 20N% C4% 83m% C3% A1i 20ngo%,% C4% 20Mitsubishi% 20% 91% C3% A3% C3% 20c% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20m% E1% BB% 9Bi,% 20h% C3% A3ng% 20s% E1% BA% BD% 20% 22xoay% 20tr% E1% BB% A5c % 22% 20ch% C3% BA% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20khu% 20v% E1 % BB% B1c% 20nh% C6% B0% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20 years% 20% C3% 81% 20v% C3% A0% 20ch% C3% A2u% 20% C4% 90% E1% BA % A1i% 20D% C6% B0% C6% A1ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20m% E1% BA% Abu% 20xe% 20b% C3% A1n% 20t% E1% BA% A3i ,% 20crossover% C3% A0% 20v% 20xe% 20van.Mitsubishi% 20ph% C3% A1T% E1% BB% 20tri% 83n% 20% C4% 20xe% 91i% E1% BB% 87n% C3% 20c% B9ng% C4% 20Nissan% 20% 91% E1% BB% 83% E1% BA% 20gi% A3m% 20chi% 20ph% C3% AD
B% C3% C3% A1o% 20c% A1o% E1% BB% 20c% A7a% 20Nikkei% 20c% C5% A9ng% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB% 91,% 20d% C3% B9% 20Mitsubishi% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 208% 20N % E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20t% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C3% A1ng% 203% 20N% C4% 83m% 20nay% 20nh % C6% B0ng% 20h% E1% BB% 8D% 20mu% E1% BB% 91n% 20gi% E1% BA% A3m% 20xu% E1% BB% 91ng% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B2n % 204% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 203/2026,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 202% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% E1% BB% 20m% 9Bi% 20 for% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20 years% 20% C3% 81% 20v% C3% A0% 202% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20h% E1% BB% C3% A3p% 20t% C3% A1c% 20ph% A1T% E1% BB% 20tri% 83n% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Nissan.Tr% C6% B0% E1% BB% 20% C4% 9Bc% 91% C3% B3, C4% 20Nissan% 20%% 91% C3% A3% 20mua% 20c% 2034 %% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20c% E1% BB% A7a% 20Mitsubishi% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202 016% 20v% C3% A0% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20Li% C3% aan% 20from% 20Renault-Nissan-Mitsubishi.% 20Nh% C6% B0ng% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% C3% B3,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20R% E1% BA% A5t% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20xoay% 20chuy% E1% BB% 83n% 20t% C3% ACnh% 20th% E1% BA% BF% 20c% E1% BB% A7a% 20Mitsubishi,% 20h% C3 % A3ng% 20xe% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91% C3% A3% 20thua% 20l% E1% BB% 97% 20trong% 20hai% 20N% C4% 83m% 20t% C3% A0i% 20ch % C3% ADnh% E1% BB% 20v% ABA% E1% BA% 20qua.K% BF% E1% BA% 20ho% A1ch% 20t% C3% A1i% 20c% C6% A1% E1% BA% 20c% A5u % 20quy% 20m% C3% B4% 20l% E1% BB% 9bn% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C3% B4ng% 20b % E1% BB% 91% 20v% C3% A0o% E1% BB% 20gi% AFA% C4% 83m% 20N% 202 020

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news