Moscow Urged Washington To Show The Responsibility When Withdrawing Troops From Afghanistan

PH% C3% B3% 20th% C6% B0% 20k% C3% BD% 20h% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20An% 20Ninh% 20NgA% 20Alexander% 20venediktov% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20nga% 20k% C3% Aau% 20g% E1% BB% 8DI% 20m% E1% BB% B9% 20C% E1% BA% A7N% 20th% E1% BB% 83% 20hhi % E1% BB% 87N% 20tr% C3% A1CH% 20nhi% E1% BB% 87m% 20khi% 20R% C3% Bat% 20qu% C3% A2N% 20KH% E1% BB% 8Fi% 20afghanisan% 20Trong% 20B% E1 % BB% 91i% 20c% E1% BA% A3NH% 20taliban% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20m% E1% BA% A1NH% 20ho% E1% BA% A1T% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng.% 22ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20R% C3% Bat% 20qu% C3% A2N% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20C% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0NH% 20m% E1% BB% 99t% 20c% C3% A1CH% 20C% C3% B3% 20tr% C3% A1CH% 20nhi% E1% BB% 87m,% 20nh% E1% BA% B1M% 20B% E1% BA% A3O% 20 % C4% 91% E1% BA% A3M% 20N% C3% B3% 20s% E1% B3% BD% 20KH% C3% B4ng% 20% E1% BA% A3NH% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng % 20t% E1% BB% 9BI% 20AN% 20Ninh% 20T% E1% BA% A1i% 20afghanistan.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20nh% E1% BA% A5T% 20V% E1% BB% 9BI% 20ch% C3% Bang% 20t% C3% B4i.% 20% E1% BA% A2NH% 20H % C6% B0% E1% BB% 9fng% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 9 1% E1% BB% A3T% 20R% C3% Bat% 20qu% C3% A2N% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91% C3% C4% A0m% 20ph% C3% A1N% 20V% E1% BB% 81% 20t% C3% ACNH% 20H% C3% ACNH% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20ch% E1% BB% 89% 20L% C3% A0% 20% C6% B0U% 20ti% C3% AAN% 20th% E1% BB% A9% 20C% E1% BA% A5P% 22,% 20ph% C3% B3% 20th% C6 % B0% 20k% C3% BD% 20h% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20AN% 20Ninh% 20LI% C3% AAN% 20BANG% 20NGA% 20Alexander% 20venediktov% 20N% C3 % B3I% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% A3ng% 20tin% 20tass% 20h% C3% B4M% 209 / 7.t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Joe% 20biden % 20h% C3% B4M% 208/7% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% B9% 20s% E1% BA% BD% 20R % C3% Bat% 20to% C3% A0N% 20B% E1% BB% 99% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20qu% C3% A2N% 20s% E1% BB % B1% 20KH% E1% BB% 8fi% 20afghanistan% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2031 / 8

.% 20% E1% BA% A2nh:% 20AP% C3% 94ng% 20venediktov% 20C% C5 % A9Ng% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1NH% A1NH% 20R% E1% BA% B1ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20s% E1% BA% BD% 20cho% 20th% E1 % BA% A5y% 20Vi% E1% BB% 87C% 20R% C3% Bat% 20qu% C3% A2N% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1 % BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nh% C6% B0% 20th % E1% BA% BF% 20N% C3% A0O,% 20song% 20nga% 20h% E1% BB% 91i% 20th% C3% Bac% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C3% A1C% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20t% C3% A2Y% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% Bang 20T% C3% B4i,% 20tr% C6% B0% E1 % BB% 9bc% 20h% E1% BA% BFT% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% B9,% 20th% E1% BB% 83% 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% C3% A1CH% 20ti% E1% BA% BFP% 20C% E1% BA% ADN% 20C% C3% B3% 20tr% C3% A1CH% 20nhi% E1% BB% 87m% 20N% C3% A0Y% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20R% C3% Bat% 20qu% C3% A2N% 20KH% E1% BB% 8FI% 20afghanistan.ph% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20quan% 20ch% E1% BB% A9C% 20nga% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20Trong% 20B% E1% BB% 91I% 20C% E1% BA% A3nh% 20m% E1% BB% B9% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20% C4% 91% C3% A3% 20R% C3% Bat% 20h% C6% A1N% 2090 %% 20L% E1 % BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3NG% 20KH% E1% BB% 8FI% 20afghanistan.t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Joe% 20biden% 20h% C3 % B4M% 208/7% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% B9% 20s% E1% BA% BD% 20R% C3% Bat % 20to% C3% A0N% 20B% E1% BB% 99% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20qu% C3% A2N% 20s% E1% BB% B1% 20KH % E1% BB% 8fi% 20afghanistan% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2031/8,% 20s% E1% BB% 9BM% 20h% C6% A1N% 20g% E1% BA% A7N% 202% 20TU% E1% BA% A7N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% E1% BB% 9DI% 20h% E1% BA% A1N% 2011/9% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20XU% E1% BA% A5T% 20BAN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U
Theo% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20nh% C3% A0% 20tr% E1% BA% AFNG,% 20m % E1% BB% B9% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BB % A5C% 20% C4% 91% C3% Adch% 20BAN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20LO% E1% BA% A1I% 20B% E1% BB% 8F% 20T% E1% BA% ADN% 20g% E1% BB% 91C% 20C% C3% A1C% 20tay% 20s% C3% Bang% 20al-Qaeda,% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20th% C3% A0NH% 20C % C3% B4ng% 20m% E1% BB% 99T% 20V% E1% BB% A5% 20t% E1% BA% A5N% 20C% C3% B4ng% 20KH% C3% A1C% 20ki% E1% BB% 83U% 2011 / 9/2001% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20m% E1% BB% B9,% 20ch% E1% BB% A7% 20m% C6% B0U% 20V% E1% BB% A5% 20KH% E1% BB% A7NG% 20B% E1% BB% 91% 20osama% 20Bin% 20Laden% 20C% C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BB% 8B% 20ti% C3% Aau% 20di% E1% BB% 87T% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202011.Tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB % 91ng% 20biden% 20th% E1% BB% ABA% 20nh% E1% BA% ADN% 20R% E1% BA% B1ng,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20m% E1% BB% B9% 20k% C 3% A9O% 20D% C3% A0I% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20afghanistan% 20nhi% E1% BB% 81U% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20s% E1% BA% BD% 20D% E1% E1% ABN% 20% C4% 91% E1% BFN% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20C% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20t% E1% BA% A5N% 20c% C3% B4ng% 20nh% E1% BA% B1M% 20V% C3% A0O% 20Qu% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20m% E1% BB% B9.Theo% 20% C3% B4ng% 20biden,% 20ch% C3% Adnh% 20quy% E1% BB% 81N% 20washington% 20C% C3% B3% 20K% E1 % BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20% C4% 91% C6% B0A% 20H% C3% A0NG% 20NGH% C3% ACN% 20th% C3% B4ng% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Vi % C3% AAN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20AFghanistan% 20R% E1% BB% 9DI% 20KH% E1% BB% 8Fi% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3 % A0Y% 20sau% 20khi% 20m% E1% BB% B9% 20k% E1% BA% BFT% 20th% C3% BAC% 20s% E1% BB% A9% 20m% E1% BB% 87nh% 20qu% C3% A2N % 20s% E1% BB% B1% 20T% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% C3% A2Y.T% C3% ACNH% 20h% C3% ACNH% 20An% 20Ninh% 20% E1% BB% 9F % 20afghanistan% 20% C4% 91% C3% A3% 20x% E1% BA% A5U% 20% C4% 91i% 20% C4% 91% C3% A1NG% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB % AB% 20th% C3% A1ng% 204/2021% 20sau% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB % 91ng% 20m% E1% BB% B9% 20Joe% 20biden% 20V% E1% BB

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news