Nanodragon Satellite Vietnam Will Be Launched On October 1, 2021

V% E1% BB% 87% 20tinh% 20NanoDragon% 20c% E1% BB% A7a% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% B3ng% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1% BB% A9c% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20V% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20Uchinora,% 20t% E1% BB% 89nh% 20Kagoshima% 20 (Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N)% 20v% C3% A0o% 20ng% C3% A0y% 2001 / 10 / 2021.% E1% BB% 20th% 9Di% 20gian% 20ph% C3% 20d% B3ng% E1% BB% B1% E1% BA% 20ki% BFN% E1% BA% 20kho% 2009h48 A3ng% E2% 20% % 80% 93% 2009h59% 20gi% E1% BB% 9D% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20 (t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6 % C6% B0% A1ng% E2% 2007h48% 20% 80% 93% 2007h59% E1% BB% 20gi% 9D% E1% BB% 20Vi% 87T% 20 years) .x% E1% BB% 87% 20tinh% 20NanoDragon% 20c% E1% BB% A7a% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years.% 20% E1% BA% A2nh:% 20VNSCTh% C3% B4ng% 20tin% 20t% E1% BB% AB% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20V% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20 (VNSC)% 20v% E1% BB% ABA% 20cho% 20at% E1% BA% BFT:% 20Ng% C3% A0y% 2020/8/2021,% 20C% C6% A1% 20quan% 20H% C3% A0ng% 20kh% C3% B4ng% 20v% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20Nh% E1 % BA% ADT% 20b% E1% BA% A3N% 20 (JAXA)% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1% BB% A9c% 20th% C3% B4ng% 20b% A1o% 20l% C3% E1% BB% 8 Bch% 20ph% C3% B3ng% 20t% C3% Aan% 20l% E1% BB% Ada% 20Epsilon% 205% 20mang% 20theo% 209% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20l% C3% Aan% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20c% C3% B3% 2001% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20c% E1% BB% A7a% E1% BB% 20Vi% 87T% 20l% C3% 20 years% A0% 20NanoDragon% 20 (3,8kg)% A0% 20v% C3% 2008% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20kh % C3% A1c% E1% BB% 20c% A7a% E1% BA% 20Nh% ADT% E1% BA% 20B% 20% C4% A3n.Theo% 91% C3% B3,% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20NanoDragon% 20c% E1% BB% A7a% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% B3ng% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20V% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20Uchinora% 20 (Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N)% 20v% C3% C3% A0o% 20ng% A0y% 2001/10 / 2021

.% E1% BB% 20th% 9Di% 20gian% 20ph% C3% 20d% B3ng% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20kho% E1% BA% A3ng% 2009h48% 20% E2% 80% 93% 2009h59% 20gi% E1% BB% 9D% 20Nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20 ( t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2007h48% 20% E2% 80% 93% 2007h59% 20gi% E1% BB% 9D% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years).% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20ph% C3% B3ng% 20d% E1% BB% B1% 20b% E1% BB% 8B% 20t% E1% BB% AB% 202/10 / 2021% 20% E2% 80% 93% 2030/11 / 2021.T r% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3,% 20ng% C3% A0y% 2011/8/2021,% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20NanoDragon% 20how% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20V% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years,% 20Vi% E1% BB% 87n% 20H% C3% A0n% 20l% C3 % A2M% 20Khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20v% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20 (VAST)% 20ch% E1% BA% BF% 20t% E1% BA% A1o% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20chuy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91i% 20t% E1% BB% AB% 20S% C3% A2n% 20bay% 20N% E1% BB% 99i% 20B% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20s% C3% A2n% 20bay% 20Narita,% 20Tokyo,% E1% BA% 20Nh% ADT% E1% BA% 20B% 20% C4% A3n
Sau% C3% B3% 91% 20% C4% 20NanoDragon% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20chuy% E1% BB% 83n% 20v% E1% BB% 81% 20b% C3% A3i% 20ph% C3% B3ng% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20V% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20Uchinoura,% 20t% E1% BB% 89nh% 20Kagoshima% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ki% E1% BB% 83m% 20tra % 20l% E1% BA% A7n% 20cu% E1% BB% 91i% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 81% 20h% C3% ACnh% 20d% C3% A1ng,% 20k% C3% ADCH% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BA% AFT% 20ngu% E1 % BB% 20% C4% 93n% 91i% E1% BB% 87n% 20trong% 20khi% 20ph% C3% B3ng.% C3% A1% 20Qu% 20tr% C3% ACnh% E1% BB% 20ki% 83m% 20tra% E1% BB% 20di% 85n% 20ra% 20trong% 20hai% 20ng% C3% A0y% 2016-17 / 8 /2021.%20Ngay%20sau%20c%C3%B4ng%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ki%E1%BB%83m%20tra,%20trong%20ng%C3%A0y%2017/8/2021 % 20NanoDragon% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1% BB% A9c% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20b% C3% A0n% 20giao % 20cho% 20C% C6% A1% 20quan% 20H% C3% A0ng% 20kh% C3% B4ng% 20v% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20Nh% E1% BA% ADT% 20b% E1% BA % A3N% 20 (JAXA)% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ph% C3% B3ng% 20theo% 20Ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20% E2% 80% 9CTr% C3% ACnh% 20di% E1% BB% 85n% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20ti% C3% aan% 20ti% E1% BA% BFN% E2% 80% 202% E1% BB% 9D.V% 20tinh% 87% 20l% C3% 20NanoDragon% A0% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% E1% BA% 20d% 20cubesat% 20l% A1ng% E1% BB% 9BP% 20nano% E1% BA% 20N% 203.8% B7ng% 20KG% 20v% E1% BB% 20k% C3% 9Bi% ADCH% C6% B0% 20th% E1% BB% 9Bc% 20ti% AAU% C3% BA% 20chu% E1% A9n% 203U% 20 (100% 20% E2% 80% 98% 20100% E2% 80% 99% 20340.5% 20mm),% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20VNSC% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n.% 20V% E1% BB% 87% 20tinh% 20l% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20ph % E1% BA% A9m% 20c % E1% BB% A7a% 20% C4% 90% E1% BB% 81% 20t% C3% A0i% 20% E2% 80% 9CNghi% C3% Aan% 20c% E1% BB% A9u,% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF,% 20ch% E1% BA% BF% 20t% E1% BA% A1o,% 20ph% C3% B3ng% 20v% C3% A0% 20v% E1% BA% ADN% 20h% C3% A0nh% 20th% E1% BB% AD% 20nghi% E1% BB% 87m% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20si% C3% AAU% 20nh% E1% BB% 8F% 20c% E1% BB% A1% 20nano% E2% 80% 9D% 20thu% E1% BB% 99c% 20% E2% 80% 9CCh% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20v% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20c% E1% BA% A5p% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20v% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 202 016% 20% E2% 80% 93% 202 020% E2% 80% 9D.% 20Qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u,% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF,% 20t% C3% ADCH% 20h% E1% BB% A3p,% 20th% E1% BB% AD% 20nghi% E1% BB% 87m% 20ch% E1% BB% A9c% 20N% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 87% 20tinh% 20ho% C3% A0n% 20to% C3% A0n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years,% 20b% E1% BB% 9Fi% 20c% C3% A1c% 20c% C3% A1n% 20b% E1% BB% 99% 20nghi % C3% aan% E1% BB% 20c% A9u% E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20VNSC.V% 87% 20tinh% 20NanoDragon

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news