National Assembly Chairman: Auditing Must Be Sharper And More Fierce

S% C3% A1ng% 2014/9,% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20v% E1% BB% A5% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20h % E1% BB% 99i% 20cho% 20% C3% BD% 20ki% E1% BA% BFN% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BB% 95ng % 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% B4ng% 20t% C3 % A1c% 20N% C4% 83m% E1% BB% 202021.T% 95ng% E1% BB% 20Ki% 83m% C3% A1n% 20to% C3% A0% 20Nh% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc % 20Tr% E1% BA% A7n% 20S% E1% BB% B9% 20Thanh% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20t% E1% BB% 95ng% 20h% E1% BB% A3p% 20s% C6% A1% 20b% E1% BB% 99% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2031/8% 20c% C3% B3% 2091% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh.% 20Qua% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ki% E1% BA% BFN% 20ngh% E1% BB% 8B% 20x% E1% BB% AD% 20l% C3% BD% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20h% C6% A1n% 2052,000% 20t% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng;% 20h % E1% BB% A7y% 20b% E1% BB% 8F,% 20s% E1% BB% Ada% 20% C4% 91% E1% BB% 95i,% 20b% E1% BB% 95% 20sung% 2067% 20v % C4% 83n% E1% BA% 20b% A3N% 20ph% C3% A1p% E1% BA% 20lu% ADt.Trong% 208% 20th% C3% 20% C4% A1ng% 91% E1% BA% A7u% 20N % C4% 83m,% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% A3% 20chuy% E1% BB% 83n% 20c% C6% A1% 20quan% 20c% E1% BA% A3nh% 20s% C3% A1T% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tra% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tra,% 20l% C3% A0m% 20R% C3% B5% 20v% C3% A0% 20x% E1% BB% AD% 20l% C3% BD % 20theo% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20m% E1% BB% 99T% 20v% E1% BB% A5% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% C3% B3% 20d% E1 % BA% A5u% 20hi% E1% BB% 87u% 20vi% 20ph% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1p% 20lu% E1% BA% ADT% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3c% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20qua% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3 % A1n;% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20151% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20li% E1% BB% 87u% 20c% C3% B3% 20li% C3% aan% 20quan% 20cho% 20c% C3% A1c% 20c% C6% A1% 20quan% 20c% C3% B3% 20th% E1% BA% A9m% 20quy% E1% BB% 81n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ph% E1% BB% A5c% 20v% E1% BB% A5% 20c% C3% B4ng% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tra,% 20ki% E1% BB% 83m% 20tra,% 20gi% C3% A1m% 20s% C3% A1T% 20v% C3% A0% C3% 20x% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% C3% ACnh% 20c% B4ng% 20t % C3% E1% BB% A1c.T% 95ng% E1% BB% 20Ki% 83m% C3% A1n% 20to% C3% A0% 20Nh% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc 20Tr% E1% BA% % A7n% 20S% E1% BB% B9% 20ThanhV% E1% BB% 81% 20k% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n % 20ki% E1% BA% BFN% 20ngh% E1% BB% 8B% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n,% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 2030,834% 20t% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 2049

.9 %% E1% BB% 20s% 91% E1% BA% 20ki% BFN% E1% BB% 20ngh% 8B,% 20th% E1 % BA% A5p% C6% 20h% C3% A1n% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc% 20 (55.9%) .% 20Nguy% C3% aan% 20nh% C3% A2n% 20how% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20N% C3% aan% 20nhi% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20kh% C3% B4ng% 20ki% E1% BB% 83m% 20tra% 20tr% E1% BB% B1c% 20ti% E1% BA% BFP% 20theo% 20d% E1% BB% B1% E1% BA% 20ki% BFn
C% C3% 20% B4ng% C4% 20khai% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% C3% 8B% 20kh% B4ng% E1% BB% 20th% B1c% E1% BB% 20hi% 87n% 20k% E1% BA% BFT% E1% BA% 20lu% ADN% E1% BB% 20ki% 83m% C3% 20to% A1nB% C 3% A1o% 20c% C3% A1o% 20th% E1% BA% A9m% 20tra,% 20Ch% E1% BB% A7% 20nhi% E1% BB% 87m% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20T% C3 % A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Ng% C3% A2n% 20s% C3% A1ch% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20h% E1% BB% 99i% 20Nguy% E1% BB% 85n% 20Ph% C3% BA % 20C% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20tr% E1% BB% B1c% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20gi% C3% A1% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20c% C3% A1c% 20k% E1% BA% BFT% 20lu% E1% BA% ADN,% 20ki% E1% BA% BFN% 20ngh% E1% BB% 8B% 20c% E1 % BB% A7a% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C4% 83m% 202 021% 20th% E1% BA % A5p% 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% A1c% 20N% C4% 83m% C6% B0% 20tr% E1% BB% C3% AC% 9Bc.V% 20v % E1% BA% Ady,% 20% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ngh% E1% BB% 8B% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ph% E1% BA% A3i% 20l% C3% A0m% 20R% C3% B5% 20nguy% C3% aan% 20nh% C3% A2n% 20kh% C3% A1ch% 20quan,% 20ch% E1% BB% A7% 20quan% 20v% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20danh% 20s% C3% A1ch% 20c% E1% BB% A5% 20th % E1% BB% C3% 83% 20c% A1c% 20c% C6% A1% 20quan,% 20% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20k% E1 % BB% 8Bp% 20th% E1% BB% 9Di% 20c% C3% A1c% 20k% E1% BA% BFT% 20lu% E1% BA% ADN,% 20ki% E1% BA% BFN% 20ngh% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% A7a% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20qua% 20t% E1% BB% ABng% 20N% C4% E1% BB% 83m.Ch% A7% E1% BB% 20nhi% 87m% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20T% C6% B0% C3% A1p% 20ph% 20L% C3% AA% 20th% E1% BB% 8B% 20Nga% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1 % BB% 87n% 20c% C3% A1c% 20ki% E1% BA% BFN% 20ngh% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% A7a% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20R % E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% A5p% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20c% C3% A1c% 20N% C4% 83m % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc.% 20% C4% 90I% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20l% C6% B0u% 20% C3% BD% 20l% C3% A0% 203% 20N% C4% 83m% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% C3% A2y% 20th% C3% AC% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20th% E1% BA% A5p% 20 (n% C4% 83m% 202 018% 20l% C3% A0% 2051.3%,% 202 019% 20l% C3% A0% 2053.9%;% 202 020% 20l% C3% A0% 2049.9%).% 22C% C3% A2u% E1% BB% 20chuy% 87n % C3% 20N% A0y% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news