Net Profit Margin Only Has A Short-term Impact

% C4% 90% E1% BB% A3T% 20GI% E1% BA% A3M% 20L% C3% A3I% 20SU% E1% BA% A5T% 20cho% 20vay% 20g% E1% BA% A7N% 20nh% E1% BA % A5T% 20theo% 20y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20nhnn% 20s% E1% BA% BD% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91 % E1% BA% BFN% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C3% AAN% 20BI% C3% AAN% 20L% C3% A3I% 20R% C3% B2ng% 20 (NIM)% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20nh,% 20do% 20d% C6% B0% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20c % E1% BA% AFT% 20GI% E1% BA% A3M% 20chi% 20Ph% C3% AD% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kH% C3% B4ng% 20nhi % E1% BB% 81U% 20V% C3% A0% 20k% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20Huy% 20% C4% 91 % E1% BB% 99ng% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh.% E1% BB% 9E% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20hhi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i,% 20di% E1% BB% 85N% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91ang% 20C% C3% B3% 20PH % E1% BA% A7N% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20GI% E1% BA% A3M% 20L% C3% A3i % 20su% E1% BA% A5T% 20N% C4% 83m% 202020,% 20N% C3% AAN% 20NIM% 20CH% E1% BB% 89% 20B% E1% BB% 8B% 20t% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20In% 20ng% E1% BA% AFN% 20H% E1% BA% A1N.Hi% E1% BB% 87N% 20nay% 20ch% C3% Aanh% 20L% E1% BB% eighty seven Ch% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20V% C3% A0% 20ti% E1% BB% 81N% 20g% E1% BB% ADI% 20C% C5% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9C% 20D% C6% B0% C6% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 205.% 20d% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3ng% 20thanh% 20kho % E1% BA% A3N% 20T% E1% BB% 91T% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20T% E1% BA% A1O% 20ra% 20ch% C3% Aanh% 20L% E1% BB% 87ch % 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20t% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20-% 20Huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20d% C6% B0% C6% A1ng% 20k% C3% A9O% 20D% C3% A0I% 20Trong 20kho% E1% BA% A3ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian%% 201-1.5% 20N% C4% 83m

.% 20do% 20V% E1% BA% ADY,% 20ch% C3% AAnh% 20L% E1% BB% 87ch% 20hhi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i% 20KH% C3% B4ng% 20Ph% E1% BA% A3N% 20% C3% A1NH% 20s% E1% BB% B1% 20thi% E1% BA% BFU% 20H% E1% BB% A5T% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N. Do% 20d% E1% BB% 8BCH% 20B% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T,% 20nhi% E1% BB% 81U% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20GI% C3% A3N % 20c% C3% A1CH% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB% A5ng.% 20m% E1% BB% 99t% 20s% E1% BB% 91% 20nh% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB% 81% 20R% E1% BB% A7i% 20RO% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20gia% 20T% C4% 83ng% 20% E1% BB% 9F% 20Ph% C3% ADA% 20KH% C3% A1CH% 20h% C3% A0ng 20h% % 20k% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng% 20t% C3% ACNH% 20h% C3% ACNH% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20duy% 20tr% C3% AC % 20 in% 20qu% C3% BD% 20III
% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BF% 20nhi% E1% BB% 81U % 20doanh% 20nnh% E1% BB% 87p% 20V% E1% BA% ABN% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% DNA% 20t % C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20m% E1% BA% A1NH% 20V% C3% A0% 20HO% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng % 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20nh% E1% BA% B1M% 20k% C3% Aau% 20g% E1% BB% 8DI% 20GI% E1% BA% A3M % 20L% C3% A3I% 20su% E1% BA% A5T.DO% 20V% E1% BA% ADY,% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20D% E1% BB% 8BCH% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81U.% 20N% C3% B3i% 20C % C3% A1CH% 20KH% C3% A1C,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20C% C3% B3% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% E2% 80% 9cki% E1% BB% 83U% 20ch% E1% BB% AF% 20K% E2% 80% 9d.% 20NGH% C4% A9A% 20L% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20th % C3% A0NH% 20PH% E1% BA% A7N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20B% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20m% E1% BA% A1nh% 20Y% E1% BA% BFU% 20KH% C3% A1C% 20nhau.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91 % E1% BA% BFN% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20C% E1% BA% A7U% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20V% E1% BA% ABN % 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20V% C3% B9ng % 20V% C3% A0% 20ng% C3% A0NH% 20NGH% E1% BB% 81% 20m% C3% A0% 20ngu% E1% BB% 93N% 20L% E1% BB% B1C% 20% C4% 91ang% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20PC% C3% A2N% 20B% E1% BB% 95% 20V% C3% A0o.% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20In% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% B3,% 20 % C4% 91ang% 20khi% E1% BA% BFN% 20C% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB % 81% 20t% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20c% C6% A1% 20Trong% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20qua.m % E1% BB% 99T% 20k% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20Trong% 20Qu% C3% BD% 20III% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y,% 20c% C3% A1C% 20nhtm% 20th% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BB% 8dng% 20V% E1% BB% 81% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20t% C3% DNA% 20D% E1% BB% A5ng% 20h% C3% A0NG% 20N% C4% 83m% 20V% C3% AC% 20C% C3% A1C% 20di% E1% BB% 85N% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20C% C3% B3% 20V% E1% BA% BB% 20PH% E1% BB% A9C% 20T% E1% BA% A1P,% 20Trong% 20khi % 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20Huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kH% C3 % B4ng% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3.% 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20PH% E1% BA% A3N% 20% C3% A1NH% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20 20L% E1% BA% A7N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 2011.2 %% 20V% C3% A0% 209.6 %% 20cho% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20V% C3% A0% 20Huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng
tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20N % E1% BA% BFU% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% C3% AA% 20duy% E1% BB% 87T% 20m% E1% BB% 9F % 20R% E1% BB% 99ng% 20h% E1% BA% A1N% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C3% A9C% 20D% E1% BB% A5ng% 20L% E1% BA% A7N% 20th% E1 % BB% A9% 203,% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20C% C3% B3% 20KH% E1%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news