3.6 Million Deaths In Asia Due To Erratic Changes

According to% 20m% E1% BB% 99T% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20mang% 20T% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20Ph% C3% A1% 20DO% 20% C4% 90% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 8DC% 20monash% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20s% E1% BB% B1% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB % 99% 20N% C3% B3ng% 20L% E1% BA% A1NH% 20B% E1% BA% A5T% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20do% 20BI% E1% BFN% 20% C4 % 91% E1% BB% 95% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% C3 % A2y% 20ra% 20h% C6% A1N% 205% 20tri% E1% BB% 87U% 20CA% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20m% E1% BB% 97i% 20N% C4% 83m,% 20Trong% C4% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 203.6% 20tri% E1% BB% 87U% 20CA% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81.0: 00 /% 204: 25N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20ch% E1% BB% 89% 20ra% 20R% E1% Three % B1ng% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20t% E1% BB% AD% 20Vong% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20Vi% E1% BB% 87C % 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% AAN% 20% E1% BB% 9F% 20T% E1% BA% A5T% 20C % E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202000% 20% C4% 91% E1% B A% BFN% 20N% C4% 83m% 202019,% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20s% E1% BB% B1% 20N% C3% B3ng% 20L% C3% AAN% 20to% C3% A0N% 20c % E1% BA% A7U% 20DO% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 20s% E1% BA% BD % 20kHI% E1% BA% BFN% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20N% C3% A0Y% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% AAN% 20t % E1% BB% 93i% 20t% E1% BB% 87% 20H% C6% A1N% 20Trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai.nh% C3% B3M% 20nghi% C3% AAN% 20C% E1 % BB% A9U% 20QU% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20DO% 20GS% 20YUMING 20YUMING 20GUO% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BA% A1I% 20H % E1% BB% 8DC% 20monash,% 20ts% 20shanshan% 20LI% 20V% C3% A0% 20TS% 20Qi% 20ZHAO% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 8DC% 20s% C6% A1N% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20% E1% BB% 9F% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20d% E1% BA% ABN% 20D% E1% BA% AFT% 20-% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y % 208.7% 20tr% C3% AAN% 20T% E1% BA% A1P% 20CH% C3% AD% 20S% E1% BB% A9C% 20KH% E1% BB% 8FE% 20H% C3% A0NH% 20tinh% 20lancet% 20 (The% 20lancet% 20planetary% 20Health)% 20-% 20% C4% 91% C3% A3% 20xem% 20x% C3% A9T% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20V% E1 % BB% 81% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20T% E1% BB% A D% 20Vong% 20V% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20tr% C3% AAN% 20to% C3% A0N% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202000% 20% C4% 91% E1% BFN% 20N% C4% 83m% 202019,% 20th% E1% BB % 9d% 20k% E1% BB% B3% 20m% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U % 20t% C4% 83ng% 200

.26% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20C% 20m% E1% BB% 97i% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7.% C4% 90% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN,% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20N% C3% A0Y% 20x% C3% A1C% 20% C4% 91% E1 % BB% 8BNH% 20m% E1% BB% 91I% 20LI% C3% AAN% 20H% E1% BB% 87% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% A9C% 20nhi% E1% BB% 87t % 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20tr% C3% AAN% 20V% C3% A0% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20T% E1% BB % 91i% 20% C6% B0U% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1% BB% A9ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91 % E1% BB% 99% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20T% E1% BB% 91i% 20thi% E1% BB% 83U)% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% B1% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20h% C3% A0ng% 20N% C4% 83m,% 20cho% 20th % E1% BA% A5Y% 209.43 %% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83 % 20L% C3% A0% 20DO% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20qu% C3% A1% 20N% C3% B3ng% 20ho% E1% BA% B7C% 20qu % C3% A1% 20L% E1% BA% A1nh
% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0Y% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20V% E1% BB% 9BI% 2074% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20tr% C3% AAN% 20m% E1% BB% 97i% 20100.000% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI,% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BA% A7U% 20H% E1% BA% BFT% 20C% C3 % A1c% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P% 20L% C3% A0% 20do% 20ph% C6% A1i% 20nhi% E1% BB% 85m% 20L% E1% BA % A1nh.infographic% 20V% E1% BB% 81% 20T% E1% BB% 89% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20do% 20BI% E1% BA% BFN% 20 % C4% 91% E1% BB% 95I% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 20T% E1% BA% A1i% 20C% C3% A1C% 20V% C3% B9ng% 20tr% C3% AAN % 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9bi.d% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20C% C3% B3% 20s % E1% BB% B1% 20KH% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87t% 20V% E1% BB% 81% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20L% C3% BD% 20Trong% 20t % C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7A% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20KH% C3% B4ng % 20L% C3% BD% 20T% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20L% C3% AAN% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 2 0vong,% 20V% E1% BB% 9BI% 20V% C3% B9ng% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20% C3% 82U% 20V% C3% A0% 20ch% C3% A2U% 20Phi% 20h% E1 % BA% A1% 20sahara% 20c% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20do % 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20qu% C3% A1% 20N% C3% B3ng% 20ho% E1% BA% B7C% 20qu% C3% A1% 20L% E1 % Three% A1nh.% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20h% C6% A1N,% 20t% E1% BB% 89% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20do % 20L% E1% BA% A1NH% 20GI% E1% BA% A3M% 200.51 %% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202000% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% C4% 83m% 202019,% 20 in% 20t% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20do% 20N% C3% B3ng% 20T% C4% 83ng% 200.2.21%,% 20% C4% 91i% E1 % BB% 81U% 20% C4% 91% C3% B3% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87 % 20t% E1% BB% AD% 20Vong% 20chung% 20do% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20th% E1% BA% A5T% 20th% C6% B0% E1 % BB% 9dng% 20GI% E1% BA% A3M% 20XU% E1% BB% 91ng.c% C5% A9Ng% 20theo% 20nghi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20tr% C3% AAN,% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20nam% 20% C3% 81% 20GI% E1% BA% A3M% 20nhi% E1% BB% 81U% 20nh% E1% BA% A5T,% 20 in% 20C% 20C% C3

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news