82 %% 20ng C6% B0% E1% Bb% 9di% 20d% C3% A2n% 20australia% 20s% E1% Ba% Bd% 20c% E1% Bb% 91% 20g% E1% Ba% Afng% 20t% E1

M% E1% BB% 99T% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20C% E1% BB% A7A% 20cba% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 2082 %% 20ng% C6% B0 % E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20Australia% 20s% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% 91% 20g% E1% BA% AFNG% 20T% E1% BA% ADN% 20D% E1 % BB% A5ng% 20T% E1% BB% 91I% 20% C4% 91A% 20m% E1% BB% 8DI% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3 % A1% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91I% 20TU% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y% 20V% C3% A0% 2080 %% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20khuy% E1% BA% BFN% 20KH% C3% Adch% 20Mua% 20s% E1% BA% AFM% 20T% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20C% E1% BB% ADA% 20H% C3% A0NG% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 20Black% 20frriday.0: 00 /% 201: 27N % E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namkh% C3% A1CH% 20h% C3% A0ng% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20T% E1% BA% A1i% 20SI% C3% Aau % 20th% E1% BB% 8B% 20ng% C3% A0Y% 2022/11 / 2021.% 20% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA:% 20afp /% 20ttxvncu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20Australia% 20tr% C3% AAN% 20C% E1% BA% A3 % 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BFN% BD% 20T% E1% BA% ADP% 20trung% 20t% E1 % Three% A1i% 20c% C3% A1C% 20C% E1% BB% ADA% 20h% C3% A0ng% 20tr% E1% BB% B1C% B1C% E1% E1% BFP% 20V% C3% A0% 20Mua% 20h% C3% A0Ng% 20tr% E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tham% 20gia% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong% 20nh% E1% BB% Afng% 20ng% C3% A0Y% 20L% E1% BB% 85% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20mong% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20T% E1% BB% AB% 20L% C3% A2U% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y,% 20Black% 20frriday.ng % C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20B% C3% A1N% 20L% E1% BA% BB% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20Australia% 20ComMonwealth% 20Bank% 20OF% 20Australia % 20 (CBA)% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3 % A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20chi% 20ti% C3% Aau% 20nhi% E1% BB% 81U% 20h% C6% A1N% 20BAO% 20GI% E1% BB% 9d% 20h% E1% Three % BFT% 20Trong% 20k% E1% BB% B3% 20NGH% E1% BB% 89% 20L% E1% BB% 85% 20Mua% 20s% E1% BA% AFM% 20K% C3% A9O% 20D% C3% A0i % 204% 20ng% C3% A0Y% 20Trong% 20C% E1% BA% A3% 20N% C4% 83m% 202019% 20V% C3% A0% 202020.m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C % 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20DO% 20CBA% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 2082 %% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2 N% 20Australia% 20s% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% 91% 20g% E1% BA% AFNG% 20T% E1% BA% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20T% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 20m% E1% BB% 8DI% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y% 20V% C3% A0% 2080 %% 20cho% 20BI% E1% BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1 % BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20khuy% E1% BA% BFN% 20KH% C3% Adch% 20Mua% 20s% E1% BA% AFM% 20T% E1% Three % A1i% 20c% C3% A1C% 20C% E1% BB% ADA% 20h% C3% A0NG% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 20Black % 20frriday

.% 20% C4% 90% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% B3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20k% E1% BB% B3% 20ngh% E1% BB% 89% 20N% C3% A0Y,% 20nhi% E1% BB% 81U% 20nh% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20L% E1% BA% BB% 20L% E1% BB% 9BN% 20% C4 % 91% C3% A3% 20K% C3% A9O% 20D% C3% A0I% 20GI% E1% BB% 9D% 20m% E1% BB% 9F% 20C% E1% BB% ADA% 20V% C3% A0% 20Gi % E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20T% E1% BB% 9BI% 2050 %% 20nhi% E1% BB% 81U% 20m% E1% BA% B7T% 20h% C3% A0ng% 20ti% C3% AAU% 20D% C3% B9ng.In% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0Y,% 20hhi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20c% C3% A1C% 20nh% C3% A1 % 20b% C3% A1N% 20L% E1% BA% BB% 20Australia% 20 (ara)% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% Adnh% 20t% E1% BB% 95ng% 20Doanh% 20thu% 20B% C3% A1N% 20h% C3% A0Ng% 20cho% 20cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 205.4% 20T% E1% BB% B7% 20AUD% 20 (Warehouse% E1% BA% A3ng% 203
9% 20T% E1% BB% B7% 20USD) ,% 20g% E1% BA% A7N% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% ADA% 20In% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% B3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20L% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20h% C3% A0ng% 20tr% E1% A0ng BB% B1C% 20tuy% E1% BA% BFN.GARY% 20StarR,% 20T% E1% BB% 95ng% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91i% E1 % BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20Australia% 20post% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20d% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20B% C6% B0U% 20ch% C3% ADNH% 20C% C5% A9NG% 20s% E1% B5N% B5N% 20s% C3% A0Ng% 20Ph% E1% BB% A5C% 20V% E1% BB% A5% 20KH% C3% A1CH% 20h% C3% A0Ng% 20Trong 20D% E1% BB% 8bp% 20L% E1% BB% 85% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20Black% 20frriday% 20L% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y% 20- % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% E1% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA % A1T% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20V% E1% BB% 81% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20B% C3% A1N% 20h% C3% A0ng% 20tr % E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BA% BFN ./. V% C3% A2N% 20anh% 20 (by% 20thx)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news