Nghe An: An Thinh Khang Company Limited Tax Debts Over Vnd 58 Billion

C% C3% B4ng% 20ty% 20TNHH% 20AN% 20th% E1% BB% 8BNH% 20Khang,% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20ch% E1% BB% 89% 20T% E1% BA% A1i % 20x% C3% A3% 20nnhi% 20L% C3% A2M,% 20Huy% E1% BB% 87N% 20nnhi% 20L% E1% BB% 99C,% 20nnh% E1% BB% 87% 20An% 20V% E1% BB % 9bi% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BF% BF% 2058.1% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng % 20L% C3% A0% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20C% C3% B3% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20L% E1 % BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20theo% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20chi% 20C% E1 % BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20B% E1% BA% AFC% 20Vinh.C% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20T% E1% BB% 89nh% 20NGH% E1 % BB% 87% 20AN% 20V% E1% BB% ABA% 20C% C3% B4NC% 20B% E1% BB% 91% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20danh% 20s% C3% A1CH% 20sanh % 20nnhi% E1% BB% 87p% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20B% C3% A0N% 20theo % 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20chi% 20C% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20khu% 20V% E1 % BB% B1C.Theo% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20chi% 20C% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20khu% 20V% E1 % BB% B1C% 20B% E1% BA% AFC% 20Vinh,% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20B% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20hhi% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 2040% 20Noanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20c% C3% B3% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BF% 20L% E1% BB% 9BN% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 207/2021,% 20t% E1% BB % 95% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20T% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20h% E1% BFN % BFT% 20th% C3% A1ng% 206% 20L% C3% A0% 20g% E1% BA% A7N% 2074% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng.% C4% 90% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20danh% 20s% C3% A1CH% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20TY% 20TNHH% 20AN% 20th% E1% 20 BB% 8BNH% 20KHANG,% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20ch% E1% BB% 89% 20T% E1% BA% A1i% 20x% C3% A3% 20nghi% 20L% C3% A2M,% 20Huy% E1% BB% 87N% 20nnhi% 20L% E1% BB% 99C,% 20nnh% E1% BB% 87% 20An% 20C% C3% B3% 20s% E1% BB% A3% 20N% E1% BB% A3 % 20thu% E1% BA% BF% 20L% C3% A0% 2058

.1% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng.theo% 20sau% 20% C4% 91% C3 % B3% 20L% E1% BA% A7N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20tnhh% 20mTV% 20du% 20L% E1% BB% 8BCH % 20V% C3% A0% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20C% C3% B4ng% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20nnh% E1% BB% 87% 20An % 20N% E1% BB% A3% 201.13% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng;% 20c% C3% B4ng% 20ty % 20tnhh% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T,% 20xu% E1% E1% A5T% 20KH% E1% BA% A9U,% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1 % BA% A1I% 20V% E1% BA% A1N% 20T% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20sinh% 20N% E1% BB% A3% 20491% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91 % E1% BB% 93ng;% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20T% C6% B0% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3% A0% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20CNT% 20N% E1% BB% A3% 20460% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20TNHH% 20V% E1% BA% ADN% 20T% E1% BA% A3i% 20du% 20L% E1% BB % 8BCH% 20L% E1% BB% AF% 20H% C3% A0NH% 20V% C3% A0% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20C% E1% BB% ADA% 20L % C3% B2% 20N% E1% BB% A3% 20362
5% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% E2% 80% A630% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87P% 20P% C3% A1C% 20c% C5% A9Ng% 20B% E1% BB% 8B% 20chi% 20c% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BF% BF% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20B% E1% BA% AFC% 20NGH% E1% BB% 87% 20In% 20% 27B% C3% Aau% 20t% C3% AAN% 27% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81N% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20h% C6% A1N% 2013% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20T% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2030/6 / 2021.% C4% 90% E1% BB% A9 ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20danh% 20s% C3% A1CH% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20tnhh% 20t% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20nguy% C3% AAN% 20N% E1% BB% A3% 202.3% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20ti% E1% Three % BFP% 20theo% 20L% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T % 20V% C3% A0% 20Kinh% 20doanh% 20V% E1% BA% ADT% 20LI% E1% BB% 87U% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20ho% C3% A0ng% 20h% C6 % B0ng% 20N% E1% BB% A3% 201.1% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20Hay% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20tnhh% 20may% 20m% E1% BA% B7C% 20XU% E1% BA% A5T% 20NH% E1% BA% ADP% 20KH% E1% BA% A9U% 20T% C3% A2N% 20TI% E1% BA% BFN% 20N% E1% BFN% 20N% E1% BFN BB% A3% 20661.5% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% E2% 80% A6chi% 20C% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF % 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20s% C3% B4ng% 20lam% 20iC% 20iC% C3% B3% 2045% 20Noanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1 % BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20L% C3% A0% 2014.27% 20T% E1% BB% B7% 20% C4 % 91% E1% BB% 93ng.% 20% C4% 90% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BF% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty % 20c% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3% A0% 20x% C3% A2Y% 20D% E1 % BB% B1ng% 20t% C3% A2Y% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% C6% A1N% 20N% E1% BB% A3% 203.68% 20T% E1% BB% B7% 20 % C4% 91% E1% BB% 93ng;% 20h% E1% BB% A3P% 20T% C3% A1C% 20x% C3% A3% 20LAM% 20s% C6% A1N% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20th% C3% A0NH% 20N% E1% BB% A3% 201.53% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20tnhh % 20B% E1% BA% AFC% 20s% C6% A1N% 20N% E1% BB% A3% 201,047% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% E2% 80% A6T% E1% BA% A1I% 20chi% 20c% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20T% C3% A2Y% 20NGH% E1% BB% 87% 20II% 20C% C3% B3% 2023% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20V% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20thu% E1% BA% BF% 20T% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2030/6% 20L% C3% A0% 204.85% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng
% 20In% 20% C4% 91% C3% B3,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20N% E1% BB% A3% 201.38% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng;% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20s% E1% BA% A3N% 20xU% E1% BA% A5T% 20V % E1% BA% ADT% 20L

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news