‘nixon Shock’ And Putin’s Dollar Transformation Of Putin

M% E1% BB% B9% 20PH% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20ti% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20KH% C3% B4ng% 20d% E1% BB% B1A% 20tr% C3% AAN% 20N% E1% BB% 81N% 20t% E1% BA% A3NG% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20V% C3% A0% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95i,% 20L% C6% B0U% 20th% C3% B4ng% 20USD % 20ra% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20L% C3% A0% 20Chia% 20s% E1% BA% BD% 20g% C3% A1nh% 20N% E1% BA% B7ng% 20chi % 20ti% C3% Aau..0: 00 /% 200: 00N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamN% C4% 83m% 20m% C6% B0% C6% A1i% 20N% C4 % 83m% 20% 27c% C3% BA% 20s% E1% BB% 91C% 20nixon% 27% 20V% C3% A0% 20V% E1% BB% 8B% 20th% E1% BA% BF% 20th% E1% BB % 91ng% 20xo% C3% A1i% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% C3% B4% 20LA% 20m% E1% BB% B9C% C3 % A1CH% 20% C4% 91% C3% A2Y% 2050% 20N% C4% 83m,% 20ng% C3% A0Y% 2015/8/1971,% 20% 22C% C3% BA% 20s% E1% BB% 91c % 20nixon% 22% 20-% 20m% E1% BB% 99t% 20s% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20Trong 20L% E1% BB% 8BCH% 20s% E1% BB% AD% 20TI% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A3% 20x% E1% BA% A3Y% 20ra.% 20% C4% 90% C3% B3% 20L% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% E1 % BB% 9 5ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% B9% 20WHI% 20% C4% 91% C3% B3% 20RICHARD% 20Nixon% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% C3% A2Y% 20ch% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20B% E1% B1ng% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% B9% 20ch% E1% BA% A5M% 20D% E1% BB% A9T% 20Vi% E1% BB% 87C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20V% C3% A0NG% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% B4% 20LA.h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20t% E1% BB% B7% 20GI% C3% A1% 20H% E1% BB% 91I% 20% C4% 91O% C3% A1I% 20th% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% 95I% 20% C4% 91% C3% A3% 20ra% 20% C4% 91% E1% BB% 9DI% 20s% 20sau% 20% 22C% C3% BA% 20s% E1% BB% 91C% 20nixon% 22,% 20R% E1% BB% 93i % 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20chu% E1% BA% A9N% 20m% E1% BB% B1C% 20cho% 20ch% C3% Adnh% 20s% C3 % A1CH% 20TI% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI,% 20khi% 20N% C3% B3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20coi% 20L% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BB% B1C% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20s% E1% BB% B1% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20th% E1% BB% 9DI% 20H% E1% BA% ADU% 20th% E1% BA% BF% 20chi% E1% BA% BFN% 20II,% 20the% 20nikk ei% 20asian% 20Review

.ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20D% C3% B2ng% 20th% E1% BB% 9di% 20gian.% 20N% C4% 83m% 201944,% 20730% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% E1% BB% AB% 2044% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20gia% 20tham% 20gia% 20h% E1% BB% 99I% 20NGH% E1% BB% 8B% 20% E1% BB% 9F% 20Bretton% 20Woods,% 20bang% 20New% 20Hampshire% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9,% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% 91ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20V% E1% BB% 81% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20T% E1% BB% B7% 20GI% C3% A1% 20C% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20cho% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20ch% C3% ADNH% 20L% C6% B0U% 20th% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% C3% B3,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20L% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% C3 % B4% 20LAND 20M% E1% BB% B9.H% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20Bretton% 20Woods% 20% C4% 91% C3% A3% 20x% C3% A1C% 20 % C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20quy% 20t% E1% BA% AFC% 20ho% C3% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1 % BB% 87
% 20theo% 20% C4% 91% C3% B3% 20ti% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20ra% 20V% C3% A0ng% 20V% C3% A0% 20trao% 20% C4% 91% E1% B B% 95i% 20V% E1% BB% 9BI% 20V% C3% A0ng.% 20V% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20B% E1% BA% A1C% 20xanh,% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20Bretton% 20Woods% 20x% C3% A1C% 20L% E1% BA% ADP% 20quy% 20T% E1% BA% AFC% 20ho% C3% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20:% 201ounce% 20V% C3% A0ng% 20 =% 2035% 20% C4% 91% C3% B4LA% 20m% E1% BB% B9.T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20nixon% 20t% E1% BA% A1O% 20ra% 20c% C3% BA% 20S% E1% BB% 91C% 20cho% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% A0N 20TO% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20kHI% 20% C4% 91% C6% B0A% 20USD% 20R% E1% BB% 9DI% 20KH% E1% BB% 8FI% 20H% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20Bretton% 20woodsth% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20Bretton% 20Woods% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20thi% E1% BA% BFT% 20L% E1% BA% ADP,% 20N% C4% 83ng% 20L% E1% BB% B1C% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20h% C3% A0ng% 20h% C3% B3A% 20C % E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20chi% E1% BA% BFM% 20h% C6% A1N% 2050 %% 20N% C4% 83ng% 20L% E1% BB% B1C% 20s% E1% Three% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BA% A3% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI,% 20C% C3% B2N % 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20V% C3% A0ng% 20D% E1% BB% B1% 20tr% e 1% BB% AF% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20th% C3% AC% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20tr% C3% AAN% 20C% E1% BA% A3% 20T% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20h% C3% A0Ng% 20h% C3% B3A% 20m% E1% BB% B9% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T.C% C3% B3% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20V% C3% A0% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20V% E1% BB% Afng% 20ch% E1% BA% AFC% 20nh% C6% B0% 20V% E1% BA% ADY,% 20USD% 20nnhi% E1% BB% 85m% 20nhi% C3% AAN% 20tr% E1% BB % 9f% 20th% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20s% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% 99T% 20C% E1% BB % A7A% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI.% 20t% E1% BB% AB% 20Vi% E1% BB% 87C% 20USD% 20g% E1% BA% AFN% 20V% E1% BB% 9BI% 20B% E1% BA% A3N% 20V% E1% BB% 8B% 20V% C3% A0ng,% 20ch% C3% Adnh% 20Ph% E1% BB% A7% 20m% E1% BB% B9% 20 % C4% 91% C3% A3% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20H% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20t % E1% BB% 87% 20qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BA% BF% 20B% E1% BA% B1ng% 20ho% C3% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20d % E1% BB% 85% 20D% C3% A0Ng% 20GI% E1% BB% AFA% 20USD% 20V% C3% A0% 20V% C3% A0ng.Tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20V% C3% A0o% 20nh% E1% BB% Afng%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news