Not Taliban Or Is, China Is Afraid Of An Extreme Muslim Group In Afghanistan

When% 20m% E1% BB% B9% 20g% E1% BA% A7N% 2090 %% 20qu% C3% A2N% 20s% E1% BB% 91% 20KH% E1% BB% 8Fi% 20afghanistan,% 20s% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% C3% B3M% 20KH% E1% BB% A7ng% 20B% E1% BB% 91% 20KH% C3% A1C% 20nhau% 20nh% C6% B0% 20ISIS,% 20AL-QAEDA% 20V% C3% A0% 20taliban% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20cho% 20L% C3 % A0% 20% C4% 91ang% 20g% C3% A2Y% 20ra% 20m% E1% BB% 91I% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20QQ % E1% BB% 91C% 20gia% 20L% C3% A1ng% 20Gi% E1% BB% 81ng,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c.0: 00 /% 203: 10n% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namchi% E1% BA% BFN% 20Binh% 20etim% 20Trong% 20m% E1% BB% 99T% 20Bu% E1 % BB% 95I% 20T% E1% BA% ADP% 20luy% E1% BB% 87N% 20N% C3% A2N% 20s% E1% BB% B1.% 20 (CGTN) V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 206/7,% 20L% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 20g% C3% B3C% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% B9% 20 % C4% 91% C3% A3% 20ho% C3% A0N% 20t% E1% BA% A5T% 20Vi% E1% BB% 87C% 20R% C3% Bat% 20h% C6% A1N% 2090 %% 20Qu% C3% A2N,% 20hai% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20th% E1% BB% 9DI% 20h% E1% BA% A1N% 2011% 20th% C3% A1ng% 209.% 20qu% C3% A2N% 20m% E1% BB% B9% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91 % C3% A2Y% 20nh% E1% BA% A5T% 20R% C3% BAT% 20KH% E1% BB% 8FI% 20C% C4% 83N% 20C% E1% BB% A9% 20KH% C3% B4ng% 20Qu% C3 % A2N% 20bagram% 20g% E1% BA% A7N% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20kabul,% 20t% E1% BB% ABNG% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20C% C4% 83N% 20c% E1% BB% A9% 20Qu% C3% A2N% 20s% E1% BB% B1% 20ch% C3% Adnh% 20cho% 20Vi% E1% BB% 87C% 20Ph% C3% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% C3% A1i% 20g% E1% BB% 8DI% 20L% C3% A0% 20cu% E1% BB% 99C% 20chi% E1% Three% BFN% 20ch% E1% BB% 91ng% 20KH% E1% BB% A7ng% 20B% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9.DI% E1% BB% 85N% 20TI% E1% BA% BFN% 20N% C3% A0Y% 20xu% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20In% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3NH% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20taliban% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20nh% E1% BA% B1M% 20chi% E1% BFM% 20GI% E1% BB% AF% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20% E1% BB% 9F% 20mi% E1% BB% 81N% 20t% C3% A2Y% 20afghanistan

.% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20B % E1% BA% A3N% 20in% 20N% C3% B3I% 20C% C3% A1C% 20chi% E1% BFN% 20Binh% 20h% E1% BB% 93i% 20GI% C3% A1O% 20Theo% 20ch% E1 % BB% A7% 20tr% C6% B0% C6% A1ng% 20C% E1% BB% B1C% 20% C4% 91oan % 20hhi% E1% BB% 87N% 20Ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20g% E1% BA% A7N% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20Ph% E1% Ba % A7N% 20BA% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20V% C3% A0% 20m% E1% BB% 97i% 20ng% C3% A0Y% 20L % E1% BA% A1I% 20C% C3% B3% 20them% 20nh% E1% BB% AFNG% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ti% E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% 9Bi .V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 205/7,% 20taliban% 20N% E1% BA% AFM% 20quy% E1% BB% 81N% 20ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20C% C3% A1C% 20Huy% E1% BB% 87N% 20tr% E1% BB% 8dng% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% E1% BB% 9F% 20T% E1% BB% 89nh% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam% 20kandahar,% 20Trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20c% C3% B3% 20Huy% E1% BB% 87N% 20panjwai,% 20qu% C3% AA% 20h% C6% B0% C6% A1ng% 20c% E1% BB% A7A% 20L% C3% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1O% 20taliban% 20akhundzadaas% 20hibatullah,% 20 in% 20kHI% 20h% C6% A1N % 201,000% 20L% C3% Adnh% 20afghanistan% 20tr% E1% BB% 91N% 20sang% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20L% C3% A1ng% 20GI% E1% BB% 81ng% 20tajikistan.l % C3% BD% 20do% 20C% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BF% 20LO% 20ng% E1% Three % A1i% 20L% C3% A0% 20V% C3% AC% 20taliban% 20% C4% 91ang% 20ti% E1% BA% BFN% 20qu% C3% A2N% 20Nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20khi% 20qu% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20T% C3% A2Y% 20R% E1% BB% 9DI% 20KH% E1% BB% 8fi% 20afghanistan,% 20Bi% E1% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A5T % 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20N% C3% A0Y,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20L% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20V% C3% B9ng% 20do% 20taliban% 20chi% E1% BFM% 20% C4% 91% C3% B3ng,% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20N% C6% A1i % 20sinh% 20s% E1% BA% A3N% 20cho% 20c% C3% A1C% 20NH% C3% B3M% 20KH% E1% BB% A7ng% 20B% E1% BB% 91% 20V% C3% A0% 20C% C3 % A1C% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20c% E1% BB% B1C% 20% C4% 91oan% 20kH% C3% A1C% 20nh% C6% B0% 20daesh% 20 (th % C6% B0% E1% BB% 9dng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20V% E1 % BB% 9BI% 20t% C3% AAN% 20g% E1% BB% 8DI% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20h% E1% BB% 93i% 20GI% C3% A1O ,% 20IS% 20Hay 20Hay 20ISIS)% 20V% C3% A0% 20AL-QAEDA
Theo% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20nh% C3% A0% 20quan% 20s% C3% A1T ,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20c% C5% A9ng% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 91i% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20T% E1% BB% B1% 20V% C3% A0% 20coi% 20t% C3% ACNH% 20h% C3% ACNH% 20% C4% 91A NG% 20X% E1% BA% A5U% 20% C4% 91I% 20% E1% BB% 9F% 20afghanistan% 20L% C3% A0% 20ch% E1% BA% A5T% 20x% C3% BAC% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Phong% 20tr% C3% A0O% 20H% E1% BB% 93i% 20GI% C3% A1O% 20Turkestan% 20 (Etim),% 20c% C3% A1C% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20ly% 20khai% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20duy% 20ng% C3% B4% 20nh% C4% A9% 20T% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng.etim,% 20c% C3% B2N % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% C3% AAN % 20g% E1% BB% 8DI% 20% C4% 90% E1% BA% A3NG% 20Turkistan% 20h% E1% BB% 93i% 20GI% C3% A1O,% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% B3M% 20C% E1% BB% B1C% 20% C4% 91oan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20B% E1% BB% 9FI% 20C% C3% A1C% 20PH% E1% BA% A7N% 20T% E1% BB% AD% 20th% C3% A1nh% 20chi% E1% BA% BFN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20duy% 20ng% C3% B4% 20nh% C4% A9% 20 (Uyghur)% 20% E1% BB% 9F% 20mi% E1% BB% 81N% 20T% C3% A2Y% 20trung% 20Qu% E1% BB % 91c,% 20v% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20t% C3% ACM% 20C% C3% A1CH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% E1% BA% A1O% 20ra% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news