Oil Prices Today 26/11 Decreased, Waiting For Opec’s Move

Gi% C3% A1% 20d% E1% BA% A7u% 20h% C3% B4m% 20nay% 2026/11% 20gi% E1% BA% A3m% 20khi% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc% 20khai% C3% A1c% 20th% E1% BA% 20d% 20l% A7u% E1% BB% 9Bn.0: 00 /% 201: 19N% E1% BB % AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamT% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20gi% E1% BB% 9D% 20s % C3% A1ng% 20nay% 20 (in% 20gi% E1% BB% 9D% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years),% 20gi% C3% A1% 20d% E1% BA% A7u% 20th% C3% B4 % 20M% E1% BB% B9% 20WTI% 20giao% 20d% E1% BB% 20% E1% 8Bch% BB% 9F% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 2078.03% 20USD / th% C3 % 20-% B9ng% E1% BA% 20gi% 200.46% A3m%,% 20trong% 20khi% C3% A1% 20gi% E1% BA% 20d% A7u% 20Brent% 20d% E1% BB% ABng% 20l% E1% BA% 20% E1% A1i% BB% 9F% E1% BB% 20m% 2082.22% A9c% 20USD / th% C3% B9ng% 20-% E1% BA% 20gi% 200

.04% A3m%. Gi% C3% A1% 20d% E1% BA% A7u% 20gi% E1% BA% A3m% 20khi% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20ch% E1% BB% 9D% 20ph% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% A9ng% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% 9Bc% BB% C3% 20khai% A1c% 20th% E1% BA% 20d% 20l% A7u% E1% BB% 9bn% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc% E1% BA% 20quy% B Ft% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20m% E1% BB% 9F% 20kho% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20ngay% 20c % E1% BA% A3% 20khi% 20s% E1% BB% 91% 20li% E1% BB% 87u% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20c% E1% BB % A7a% 20M% E1% BB% B9% E1% BB% 20l% C3% A1c% 9Bn.C% C3% A0% 20nh% 20ph% C3% 20T% C3% A2n% ADCH% 20t% E1% BA% A1i % 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20ANZ% 20 (Australia)% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0 % E1% BB% 9Bc% 20m% E1% BB% 9F% 20kho% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB % A3c% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20s% E1% BB% B1% 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh% 20trong % 20vi% E1% BB% 87C% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20gi% E1% BB% AFA % 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20khai% 20th% C3% A1c% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB % E1% BB% 9Bi
M% 8Di% 20s% E1% BB% B1% C3% BA% 20ch% C3% BD% 20% E1% BB% 20hi% 20% C4% 87n% 20% C4% 91ang% 91 % C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20v% C3% C3% A0o% 20nh% B3m% 20OPEC +,% 20khi% 20li% C 3% Aan% 20from% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20trong% 20tu% E1% BA% A7n% 20t% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% E1% BA% A3o% 20lu% E1% BA% ADN% 20v% E1% BB% 81% 20cung% 20c% E1% BA% A7u% E1% BA% 20d% A7u% E1% BB% 20m% E1% BA% 8F.T% A1i% E1% BB% 20cu% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20s% E1% BA% AFP% 20t% E1% BB% 9Bi,% 20OPEC +% 20s% E1% BA% BD% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20vi% E1% BB% 87C % 20c% C3% B3% 20t% C4% 83ng% 20th% C3% AAM% 20s% E1% BA% A3N% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20400,000% 20th% C3% B9ng / ng% C3 % A0y% 20t% E1% BB% C3% AB% 20th% A1ng% 201/2022% 20hay% 20kh% C3% C3% A1c% B4ng.C% C3% A0% 20nh% 20ph% C3% 20T% C3 A2n% % ADCH% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Goldman% 20Sachs% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20ph% E1% BB% 91i% 20h% E1% BB% A3p% 20gi% E1% BA% A3i% 20ph% C3% B3ng% 20kho% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20l% C3% A0% 20M% E1% BB% B9% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% C4% 83% 20% C6% 91% C3% B0a% 20th% AAM% E1% BA% 20kho% A3ng% 2070-80% E1% BB% 20tri% 87u% 20th% C3% 20d% B9ng% E1% BA% A7u% 20v% C3% A0o% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% C3% 9Dng.Tuy% 20nhi% Aan,% 20ANZ% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20gi% E1% BA% A3i% 20ph% C3% B3ng% 2070% 20tri% E1% BB% 87u% 20th% C3 % B9ng% 20t% E1% BB% AB% 20kho% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20khi% E1% BA% BFN % 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20d% C6% B0% 20cung.% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20N% C3% A0y% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20OPEC +% 20s% E1% BA% BD% 20d% E1% BB% ABng% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20t% C4% 83ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20v% C3% A0o% 20th% C3% 20T% A1ng% 201% E1% BB% C3% ACnh% 9Bi.B% 20safe

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news