Omicron Variant Quickly Envelopes South Africa

Bi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20Omicron% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20bao% 20tr% C3% B9m% 20kh% E1% BA% AFP% 20 years% 20Phi% 20khi% 20ch% E1% BB% 89% 20t% E1% BB% C3% AB% 20ng% A0y% 2030-11% 20sang% 20ng% C3% A0y% 201-12,% 20s% E1 % BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20 % E1% BB% 9F% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4 % C3% 91% B4i.0: 00 /% 201: 35N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% C3% A3ng% 20NamH% 20tin% 20Reuters% 20ng% C3% A0y% 201-12% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20Omicron% 20% C4% 91ang% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20chi% E1% BA% BFM% 20% C4% 91a% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% E1% BB% 9F% 20 years% 20Phi% 20ch% E1% BB% 89% 20ch% C6% B0a% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20b% E1% BB% 91n% 20tu% E1% BA% A7n% 20sau% 20khi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% A7u% BA% 20ti% C3% 20% E1% aan% BB% 9F% E1% BB% 20qu% 91C, running% 20gia% 20N% C3% 20% C4% A0y.Theo% 91% C3% B3,% 20s% E1 % BB% 91% 20ca% E1% BB% 20nhi% 85m% E1% BB% 20m% 20% C4% 9Bi % 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20% E1% BB% 9F% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20N% C3% A0y% 20% C4 % 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20ch% E1% BB% 89% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3 % A0y% 2030-11% 20sang% 20ng% C3% A0y% E1% BA% 201-12.Bi% BFN% E1% BB% 20th% 83% 20% C4% 20Omicron% 91% C3% A3% 20xu% E1 % BA% A5t% 20hi% E1% BB% 87n% 20% E1% BB% 9F% 20nhi% E1% BB% 81u% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20v% C3% A0% 20khu% 20v% E1 % BB% B1c% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi.% 20% E1% BA% A2nh:% 20REUTERSTheo% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o % 20c% E1% BB% A7a% 20Vi% E1% BB% 87n% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20v% E1% BB% 81% 20C% C3% A1c% 20b% E1% BB% 87nh% 20Truy % E1% BB% 81n% E1% BB% 20nhi% 85m% E1% BB% 20c% A7a 20Phi% 20% 20 years% (NICD),% 2074 %% 20t% E1% BB% 95ng% 20b% E1% BB% 99% 20gene% 20virus% 20trong% 20s% E1% BB% 91% 20c% C3% A1c% 20b% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2n% 20nhi% E1% BB% 85m% 20b% E1% BB% 87nh% 20m% C3% A0% 20c% C6% A1% 20quan% 20N% C3% A0y% 20gi% E1% BA% A3i% 20m% C3% A3% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 20l% C3% 9Bc% A0% E1% BB% 20c% 20at% A7a% E1% BA% BFN% E1% BB% 20th% 83% E1% BA% 20Omicron

.Bi% BFN% E1% BB% 20th% 83% C3% 20N% 20l% A0y% E1% BA% C4% A7n% 20% 91% E1 % BA% A7u% 20ti% C3% Aan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% C3% ACM% 20th% E1% BA% A5y% 20trong% 20m% E1% BB% 99T % 20m% E1% BA% Abu% 20x% C3% A9t% 20nghi% E1% BB% 87m% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20l% E1% BA% A5y% 20v% C3 % C3% A0o% 20ng% A0y% 208-11% 20% E1% BB% 9F% 20Gauteng,% 20t% E1% BB% 20% C4% 89nh% 91% C3% 20d% C3% B4ng% A2n% 20nh% E1% BA% A5t% E1% BB% 20c% A7a% 20 years% 20Phi.NICD% E1% BA% 20d% 20ch% ABN% E1% BB% A9ng% 20d% E1% BB% AF% E1% BB% 20li% 87u% 20d% E1% BB% 8Bch% 20t% E1% BB% 85% 20h% E1% BB% 8Dc% 20ban% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20Omicron% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20tr% C3% A1nh% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kh% C3% A1ng% 20th% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20vaccine,% 20song% 20c% C3% A1c% 20lo% E1% BA% A1i% 20vaccine% 20hi% E1 % BB% 87n% 20h% C3% A0nh% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 87% 20con % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20nguy% 20c% C6% A1% 20b% E1% BB% 8B% 20c% C3% A1c% 20tri% E1% BB% 87u % 20ch% E1% BB% A9ng% E1% BA% 20N% B7ng% E1% BA% 20ho% B7c% 20t% E1% BB% AD% C3% A0nh% 20vong.H% 20kh% C3% A1ch% 20x% E1 % BA% 20h% C3% BFP% A0ng% 20ch% E1% BB% 9D% 20b% C3% aan% 20trong% 20nh % C3% A0% 20ga% 20t% E1% BA% A1i% 20S% C3% A2n% 20bay% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20Newark% 20Liberty% 20% E1% BB% 9F % 20New% 20Jersey 20bang%,% 20M% E1% BB% B9,% 20ng% C3% A0y% 2024-11
% 20% E1% BA% A2nh:% 20REUTERSC% C3% C3% B9ng% 20ng% A0y,% 20b% C3% A0% 20Maria% 20Van% 20Kerkhove,% 20Gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20ch% C6 % B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20% E1% BB% A9ng% 20ph% C3% B3% 20kh% E1% BA% A9n% 20c% E1% BA% A5p% 20COVID-19% 20c% E1 % BB% A7a% 20WHO% 20 (T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi )% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB% 91% 20R% E1% BA% B1ng% 20d% E1% BB% AF% 20li% E1% BB% 87u% 20v% E1% BB% 81% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20c% E1% BB% A7a% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9Bi% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20% 22trong% 20v% C3% B2ng% 20v% C3% A0i% 20ng% C3% A0y% 20t% E1% BB% 9Bi% 22.S% E1% BB% B1% E1% BA% 20xu% A5t% E1% BB% 20hi% 87n% E1% BB% 20c% A7a% 20Omicron% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% E1% BB% 20th% 83% 20d% E1% BB% 85% 20l% C3% A2y % 20lan% 20h% C6% A1n% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3 % B3% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% C3% A2y% 20s% E1% BB% B1% 20h% E1% BB% 97n% 20lo% E1% BA% A1n% 20to% C3% A0n% 20c % E1% BA% A7u% 20khi% 20c% C3% A1c% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20l% E1% BA% A7n% 20l% C6% B0% E1% BB% A3t% 20% C3% A1p % 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20l% E1% BB% 87nh% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91i% 20l% E1% BA% A1i % 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% A1c% C6% B0% 20N% E1% BB% C3% 9Bc% 20ch% A2u% E1% BA% 20Phi.Bi% BFN% E1% BB% 20th 83% % 20m% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B2n% 20khi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20t% C3% A0i% 20ch % C3% ADnh% 20kh% E1% BA% AFP% 20N% C6% A1i% 20chao% 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0m% 20d% E1% BA % A5y% 20l% C3% aan% 20N% E1% BB% 97i% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20R% E1% BA% B1ng% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83 % 20Omicron,% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20ph% C3% B2ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20N% C3% A0y,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB % 9F% 20s% E1% BB% B1% E1% BB% 20ph% A5c% 20h% E1% BB% 93i% E1% BB% 20c% A7a% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news