Over 5,000 Cases, South Korea Recorded The Highest Number Of Covid-19 Cases Ever

NG% C3% A0Y% 201/12,% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20covid-19% 20m% E1% BB% 9BI% 20% E1% BB% 9F% 20H % C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T % 205,000% 20ca / ng% C3% A0Y% 20V% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20B% E1% BB% 87nh% 20N% E1% B7ng% 20% C4% 91% E1 % BA% A1T% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20m% E1% BB% 9BI% 20GI% E1% BB% AFA% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3NH% 20m% E1 % BB% 91i% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20gia% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% B1% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20c % E1% BB% A7A% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9Bi% 20tr% C3% AAN% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U .0: 00 /% 201: 08N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamH% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20ghi% 20nh% E1% BA% DNA% 205.123% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20m% E1% BB% 9BI,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 205.075% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20Trong % 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20N% C3% A2ng% 20T% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20m% E1% Three% AFC% 20L% C3% AAN% 20452.350,% 20trung% 20t% C3% A2M% 20ng% C4% 83N% 20ng% E1% BB% ABA% 20V% C3% A0% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO % C3% A1T% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20 (KDCA)% 20cho% 20Hay

.% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3,% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20m% E1% Three % AFC% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20Trong% 20ng% C3% A0Y% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20L% C3 % A0% 204.115% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P% 20ng% C3% A0Y% 2024 / 11.% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA:% 20REUTERSH% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20GHI% 20NH% E1% BA% AC% 20th% C3% AAM% 2034% 20CA% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20V% C3 % AC% 20covid-19% 20ng% C3% A0Y% 201/12,% 20N% C3% A2NG% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20T% E1% BB% AD% 20vong% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% AAN% 203
658.% 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB % 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 200.81% .s% E1% BB% 91% 20B% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2N% 20c% C3% B3% 20C% C3% A1C% 20tri% E1% BB% 87U% 20ch% E1% BB% A9ng% 20nnhhi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8dng% 20C% C5% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9C% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20V% E1% BB% 9Bi% E1% 20723% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P,% 20% C4% 91% C3% A1NH% 20D% E1% BA% A5U% 20L% E1% BA% A7N% 20 % C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0Y% 20V% C6 % B0% E1% BB% A3T% 20700% 20ca.bi% E1% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20OMICRON% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20tr% C3% AAN% 20to% C3 % A0N% 20c% E1% BA% A7U% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20V% C3 % A0O% 20m% E1% BB% A9C% A9C% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20cao.% 20ng% C3% A0Y% 2030/11,% 20ca% 20nnhi% 20nhi% E1% BB% 85m % 20BI% E1% E1% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20OMICRON% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% 20ghi% 20nh% E1% BA% DNA% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y,% 20song% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20ch% E1% BB% A9C% 20tr% C3% A1CH% 20Y% 20t% E1% BA% BF% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20s% E1% BA% BD% 20C% E1% Three% A7N% 20th% C3% AAM% 20C% C3% A1C% 20x% C3% A9T% 20nnhi% E1% BB% 87m ./. Ki% E1% BB% 81u% 20anh / vov.vn% 20 (Bi% C3% AAN% 20D% E1% BB% 8BCH)% 20Theo:% 20yonhap

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news