Poland Proposed To Cut 2.4 Billion Usd Tax To Curb Inflation

E1% BA% L% A1m% 20ph% C3% 20% E1% A1T% BB% 9F% 20Ba% 20Lan,% C4% 83ng% 20t% 20v% C3% 206.8 %% A0o% C3% A1ng% 20th% 2010% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr % E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20m% E1% BB% 91i% 20lo% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20Ba% 20Lan% 20v% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20v% E1% BA% A5n % 20% C4% 91% 81% E1% BB% C3% ADnh% 20ch% E1% BB% 20tr% 20N% C3% 8B% B3ng% 20b% E1% BB% E1% BA% 8Fng.B% AFT% 20 % C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2012% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20Ba% 20Lan% 20s% E1% BA% BD% 20t% E1% BA% A1m% 20th% E1% BB% 9Di% 20c% E1% BA% AFT% 20gi% E1% BA% A3m% 20thu% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nhi% C3% aan% 20li% E1% BB% 87u% 20v% C3% A0% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% C3% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202 001,% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Ba% 20LA 20Mateusz% n% 20at% 20Morawiecki% 20cho% E1% BA% 20h% C3% BFT% B4m% 2025 / C6% B0% 11.Ch% C6% A1ng% 20tr% C3% 20% E2% ACnh% 80% 9CL% C3% A1% 20ch% E1% BA% AFN% 20ch% E1% BB% 91ng% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% E2% 80% 9D% 20 (anti-Inflation% 20shield)% 20s % E1% BA% BD% 20khi% E1% BA% BFN% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20ti% C3% AAU% 20t% E1% BB% 91n% 20kho% E1% BA% A3ng % 2010% 20t% E1% BB% B7% 20z% C5% 82oty% 20Ba% 20Lan% 20 (PLN)% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng % 202.4% 20t% E1% BB% B7% $ 20,% E1% BB% 20th% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20at% 20Morawiecki% 20cho% E1% BA% BFt

.C% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20s% E1% BA% BD% 20c% E1% BA% AFT% 20gi% E1% BA % A3m% 20thu% E1% BA% BF% 20VAT% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20v% C3% A0 % 20kh% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91t,% 20% C3% A1p% 20d% E1% BB% A5ng% 20trong% 203% 20th% C3% A1ng,% 20b% E1% BA % C4% AFT% 20% 91% E1% BA% A7u% 20t% E1% BB% C3% AB% 20th% A1ng% 201/2022% E1% BA% 20Thu% BF% 20ti% C3% AAU% 20th% E1% BB% A5% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nhi% C3% aan% E1% BB% 20li% 87u% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20 E1% BA% c% AFT% E1% BA% 20gi% A3m% 20v% E1% BB% 81% 200% 205% %% 20trong 20th% C3% A1ng,% E1% BA% 20b% 20% C4% AFT% 91% E1% BA% A7u% 20t% E1% BB% AB% 2020/12 / 2021.Ch% C3% ADnh% E1% BB% 20ph% A7% 20c% C5% A9ng% C3% B3% 20c% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20cho% 20nh% E1% BB% AFng% 20h% E1% BB% 99% 20ngh% C3% A8o.% 20Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Kho% E1% BA% A3ng% 205% 20tri% E1% BB% 87u% 20h% E1% BB% 99% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20s% E1% BA% BD% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kho% E1% BA% A3N% 20h% E1% BB% 97% E1% BB% 20tr% A3% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 20400-1150 PLN 20% 20% (96-275% US $ 20)
% E2% 80% 9CCh% C3% table% 20ta% 20% C4% 91ang% 20% E1% BB% A9ng% 20ph% C3% B3% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20th% C3% A1ch% 20th% E1% BB% A9c% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng,% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB % 9Bi% 20gi% C3% A1% 20N% C4% 83ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91ang% 20t% C4% 83ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20at% E1% BA% BFN% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20to% C3% A0n% E1% BA% 20c% A7u% E2% 80% 9D,% C3% B3% 20Ph% E1% BB% 20th% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Jacek% 20Sasin % C3% 20N% B3i% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% A1c% 20ph% C3% C3% B3ng% 20vi% 20h% C3% Aan% B4m% 2025 / E1% BA% 11.L% A1m % C3% A1T 20ph%,% C4% 83ng% 20t% 20v% C3% 206.8 %% A0o% C3% A1ng% 20th% 2010% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% B9ng% 20k % E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20ngu% E1% BB% 93n% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20Ba% 20Lan% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ch% C3% ADnh% 20tr% E1% BB% 8B% 20N% C3% B3ng% 20b% E1% BB% 8Fng.% E2% 80% 9CCh% C3% table% 20t% C3 % B4i% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% E1% BA% A3m% 20thu% E1% BA% BF% 20l% E1% BB % 9bn% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gi% E1% BA% A3m% 20b% E1% BB% 9Bt% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c % E1% BB% A7a% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% E2% 80% 9D,% 20Morawiecki% 20N% C3% B3i,% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20th% C3 % AAM% 20R% E1% BA% B1ng% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20v% E1% BA% ABN% 20t% C4 % 83ng% 20trong% E1% BB% 20nh% AFng% 20th% C3% 20m% C3% A1ng% 20% C4% B9a% C3% 91% 20l% B4ng% E1% BA% A1 nh% 20gi% C3% A1,% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2012% 20N% C4% 83m% 20nay% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C3% A1ng % 203% 20N% C4% 83m% C3% ADnh% 20sau.Ch% E1% BB% 20ph% 20Ba% A7% C4% 20% 20Lan% 91ang% 20v% C3% A0o% E1% BB% 20cu% 99c% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20c% C3% A1c% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c % 20trong% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20sau% 20khi% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20N% C3% A2ng% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BB% A7% 20y% E1% BA% BFu% 20th% C3% AAM% 20 115% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20c% C6% A1% E1% BA% 20b% A3N% 20l% C3% C3% aan% 20th% A0nh% 201.25% 202% %% 20trong 20th A1ng% 20qua.Theo% C3%% E1% BB% 20th% A7% 20t% C6 % B0% E1% BB% 9Bng% 20Mateusz% 20Morawiecki,% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20Ba% 20Lan% 20gi% E1% BA% A3m% 20thu% E1% BA% BF% 20nh% E1% BA% B1m% 20gi% E1% BA% A3m% 20b% E1% BB% 9Bt% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7a% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T.% 20% E1% BA% A2nh:% 20News% 20Beezer% E2% 80% 9CL% C3% A1% 20ch% E1% BA% AFN% 20ch% E1% BB% 91ng% 20l% E1% BA% C3% A1m% 20ph A1T% E2% 80% 9D% 20%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news