Positive Signal In Afghanistan

HY% 20V% E1% BB% 8dng% 20h% C3% B2A% 20B% C3% ACNH% 20T% E1% BA% A1I% 20AFghanistan% 20L% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BA% AFP% 20L% C3% AAN% 20sau% 20cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91% C3% A0M% 20PH% C3% A1N% 20GI% E1% BB% AFA% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20DI% E1% BB% 87N% 20CH% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20AFghanistan% 20V% C3% A0% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20taliban% 20V% E1% BB% ABA% 20di% E1% BB% 85N% 20ra% 20t% E1% BA% A1I% E1% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20Tehran% 20c% E1% BB% A7A% 20iran.% 20c% C3% A1C% 20B% C3% AAN% 20% C4% 91% E1 % BB% 81U% 20KH% E1% BA% B3NG% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH,% 20GI% E1% BA% A3i% 20Ph% C3% A1P% 20ch% C3% A1P% 20tr% E1% BB% 8B% 20L% C3% A0% 20L% E1% BB% B1A% 20ch% E1% BB% 8dn% 20t% E1% BB% 91I% 20% C6% B0U% 20nh% E1% BA% B1M% 20ch% E1% BA% A5M% 20D% E1% BB% A9T% 20xung% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20T% E1% BA% A1i% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20t% C3% A2y% 20nam% 20% C3% 81% 20N% C3% A0Y.0: 00 /% 202: 23N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namcu% E1% BB% 99C% 20% C4 % 91% C3% A0M% 20PH% C3% A1N% 20Gi% E1% BB% AFA% 20C% C3% A1C% 20PH% C3% A1I% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20C% E1% BB% A7A % 20ch% C3% ADNH% 20Ph% E1% BB% A7% 20afghanistan% 20V% C3% A0% 20Phi% E1% E1% BFN% 20qu% C3% A2N% 20taliban% 20t% E1% BA% A1I% 20Tehran,% 20iran.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20InNA / TTXVN) B% E1% BA% A7U% 20KH% C3% B4ng% 20KH% C3% AD% 20cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20tho% E1% BA% A1i% 20KH% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20GI% E1% BB% AFA% 20Hai% 20PH% C3% A1i% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20ch% C3% A0N% 20Ph% E1% BB% A7% 20afghanistan% 20V% C3% A0% 20taliban,% 20di% E1% BB% 85N% 20ra% 20h% C3% B4M% 207/7% 20T% E1% BA% A1I% 20Tehran,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20ngo% E1% BA% A1I% 20giao% 20iran% 20javad% 20zarif% 20m% C3% B4% 20t% E1% BA% A3% 20L% C3% A0% 20% E2% 80% 9CTH% C3% A2N% 20m% E1% BA% ADT% 20V% C3% A0% 20th% E1% BB% B1C% 20ch% E1% BA% A5T% E2% 80% 9D,% 20t% E1% E1% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1 % BB% 81% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20C% E1% BA% ADP% 20m% E1% BB% 99T% 20C % C3% A1CH% 20chi% 20ti% E1% BA% BFT% 20V% C3% A0% 20R% C3% B5% 20R% C3% A0ng.quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20h% C6% A1N% 20C % E1% BA% A3,% 20Hai% 20B% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20KH% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20% E2% 80% 9cchi% E1% BA% BFN% 20Tranh% 20KH% C3% B4ng% 20Ph% E1% BA% A3I% 20L% C3% A0% 20GI% E1% BA% A3I% 20PH% C3% A1P% E2% 80% 9D,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20nh% E1 % BA% A5T% 20tr% C3% AD% 20TI% E1% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20B% C3% A0N% 20C% C6% A1% 20CH% E1% BA% BF% 20C% E1 % BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20ti% E1% BFN% 20t% E1% BB% 9BI% 20H% C3% B2A% 20B% C3% ACNH% 20L% C3% A2U% 20D% C3% A0i% 20t% E1% BA% A1I% 20afghanistan

.% 20iran% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3I% 20PH% C3% A1P% 20ch% C3% ADNH% 20tr% E1% BB% 8B% 20L% C3% A0% 20L% E1% BB% A0% B1A% 20ch% E1% BB% 8dn% 20t% E1% BB% 91T% 20nh% E1% BA% A5T% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20L% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1O% 20V% C3% A0% 20Phong% 20tr% C3% A0O% 20ch% C3% A0o% 20tr% E1% BB% 8B% 20T% E1% BA% A1I% 20afghanistan.% 20Trong 20VAI% 20tr% C3% B2% 20trung% 20gian,% 20iran% 20s% E1% BA% B5N% 20s% C3% A0Ng% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20nh% E1% BA% B1M% 20CH% E1% BA% A5M% 20D% E1% BB% A9T% 20KH% E1% BB% A7NG% 20HO% E1% BA% A3NG% 20T% E1% BA% A1I% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20L% C3% A1ng% 20Gi% E1% BB% 81ng.song,% 20t% C3% ADN% 20Hi% E1% BB% 87U% 20T% C3% Adch% 20c% E1% BB % B1C% 20tr% C3% AAN% 20B% C3% A0N% 20% C4% 91% C3 % A0M% 20Ph% C3% A1N% 20L% E1% BA% A1I% 20tr% C3% A1I% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% C3% ACNH% 20h% C3% ACNH% 20tr% C3 % Aan% 20th% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA
% 20c% C5% A9ng% 20In% 20ng% C3% A0Y% 207/7,% 20ch% E1% BB% 89 % 20V% C3% A0I% 20GI% E1% BB% 9D% 20sau% 20kHI% 20m% E1% BB% B9% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% A3 % 20ho% C3% A0N% 20th% C3% A0NH% 20H% C6% A1N% 2090 %% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20R% C3% Bat% 20Qu% C3% A2N% 20KH% E1% BB% 8fi% 20afghanistan,% 20taliban% 20m% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20T% E1% BA% A5N% 20C% C3% B4ng% 20t% E1 % BB% 95ng% 20L% E1% BB% B1C% 20nh% E1% BA% B1M% 20V% C3% A0O% 20th% E1% BB% A7% 20PH% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 89nh % 20badghis% 20% E1% BB% 9F% 20mi% E1% BB% 81N% 20T% C3% A2Y% 20B% E1% BA% AFC.% 20th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20L% C3% A0,% 20In% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3nh% 20C% C3% A1C % 20binh% 20s% C4% A9% A9% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0i% 20R% E1% BB% 9di% 20% C4% 91i,% 20B% E1% BA% A1O% 20L% E1% BB% B1C% 20gia% 20t% C4% 83ng,% 20taliban% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20Ph% E1% BA% A1M% 20Vi% 20Ki% E1% BB % 83m% 20so% C3% A1T% 20C% C3% A1C% 20V% C3% B9ng% 20L% C3% A3NH% 20 TH% E1% BB% 95.ngu% E1% BB% 93n% 20in% 20AN% 20Ninh% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20T% C3% A2Y% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20taliban % 20% C4% 91% C3% A3% 20chi% E1% BA% BFM% 20GI% E1% BB% AF% 20kho% E1% BA% A3NG% 20100% 20Qu% E1% BA% DNA,% 20Huy% E1% BB% 87N% 20tr% C3% AAN% 20KH% E1% BA% AFP% 20afghanistan,% 20c% C3% B2N% 20taliban% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20con% 20s% E1% BB % 91% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20H% C6% A1N% 20200% 20Qu% E1% BA% DNA,% 20Huy% E1% BB% 87N% 20% E1% BB% 9F% 2034% 20T% E1% BB% 89nh.ng% C3% A0Y% 208/7,% 20t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% B9% 20Joe% 20biden% 20tuy% C3 % Aan% 20b% E1% BB% 91,% 20s% E1% BB% A9% 20m% E1% BB% 87nh% 20qu% C3% A2N% 20s% E1% BB% B1% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20T% E1% BA% A1i% 20afghanistan% 20AFghanistan% 20s% E1% BA% BD% 20k% E1% BFFT% 20th% C3% BAC% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0 A0Y% 2031/8% 20T% E1% BB% 9BI,% 20QU% 20% C4% 91% C3% B3% 20D% E1% BA% A7N% 20KH% C3% A9P% 20L% E1% BA% A1I% 20cu % E1% BB% 99C% 20can% 20thi% E1% BB% 87p% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i% 20D% C3% A0i% 20nh% E1% BA% A5T% 20C % E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9.% 20k% C3% Aau% 20g% E1% BB% 8DI% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20afghanistan% 20t% E1% BB% B1% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news