President Evergrande Reassured Investors, Stock Prices Increased Explosion

Vi% E1% BB% 87C% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20H% E1% BB% A9a% 20Gia% 20% E1% BA% A4n% 20l% C3% Aan% 20ti% E1% BA% BFng% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% C3% corn% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20Evergrande% 20t% C4% 83ng% 20t% E1% BB% 9Bi% 2035 %% 20trong% 20phi% C3% 20d% aan% 20giao% E1% BB% 20s% C3% 8Bch% A1ng% 20nay% 20 (23/9)% 20t% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20H% E1% BB% 93ng% 20K% C3% B4ng0: 00 /% 203: 25N% E1% BB% AF % 20mi% E1% BB% 81n% E1% BB% 20NamCh% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Evergrande% 20H% E1% BB% A9a% 20% E1% 20Gia% BA% A4n% 20-% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BB% 20Reuters.Ch% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Evergrande% 20H% E1% BB% A9a% 20% E1% 20Gia% BA% C3% A4n% 20tuy% aAN % 20b% E1% BB% 91% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20% C6% B0u% 20ti% C3% aan% 20gi% C3% corn% 20c % C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20mua% 20s% E1% BA% A3N% 20ph% E1% BA% A9m% 20qu% E1 % BA% A3N% 20l% C3% BD% 20gia% 20s% E1% BA% A3N% 20 (WMP)% 20l% E1% BA% A5y% 20l% E1% BA% A1i% 20ti% E1% BB% 81n. % 20L% E1% BB% 9Di% 20tr% E1% BA% A5n% 20safe% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20trong% 20b % E1% BB% 91i% E1% BA% 20c% A3nh% E1% BB% 20gi% 20% C4% 9Bi% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20h% E1% BB% 93i% 20h% E1% BB% 99p% 20ch% E1% BB% 9D% 20xem% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20ng% E1% BA% A5p% 20ngh% C3% A9% 20b% E1% BB% 9D% 20v% E1% BB% B1c% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A3i% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20h% E1% BA% A1n% 20trong% A0y% 20ng% C3% 20h% C3% B4m% 20nay.Tuy% 20nhi% C3% aAN,% E1% BB% 20vi% 87C% 20% C3% B4ng% 20H% E1% BB% 20l% C3% A9a% aAN % 20ti% E1% BA% BFng% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% C3% corn% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20Evergrande% 20t % C4% 83ng% 20b% C3% 20N% B9ng% E1% BB% 95% C3% 20trong% 20phi% 20giao% aan% 20d% E1% BB% 20s% C3% 8Bch% A1ng% 20nay% 20 (23/9 )% 20t% E1% BA% A1i% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% 20H% E1% BB% 93ng% 20K% C3% B4ng.Theo% 20tin% 20t% E1% BB% AB% 20Reuters,% 20% C3% B4ng% 20H% E1% BB% A9a% 20v% C3% A0o% 20t% E1% BB% 91i% 20ng% C3% A0y% 2022/9% 20N% C3 % B3i% 20Evergrande% 20s% E1% BA% BD% 20c% E1% BB% 91% 20g% E1% BA% AFng% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20giao % C3% A0% 20nh% 20% C4% 91% C3% table% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20v% C3% A0% 20ti% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20cho% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20mua% 20nh% C3% A0,% 20v% C3% A0% 20nh% E1% BA% A5n% 20m% E1% BA% A1nh% 20t% E1% BA% A7m% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20c % E1% BB% A7a% 20vi% E1% BB% 87C% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20l% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20d % E1% BB% B1% 20% C3% A1n% 20dang% 20d% E1% BB% 9F% 20% C4% 91ang% 20b% E1% BB% 8B% 20t% E1% BA% A1m% 20ng% E1% BB % E1% BB% ABng

.C% 95% E1% BA% 20phi% BFu% 20t% C4% 20Evergrande% 83ng% 20t% E1% BB% 9Bi% 2032 %% 20sau% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% A7% 20Evergrande.% 20Tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20phi% C3% aan% 20N% C3 % A0y,% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20kho% E1% BA% A3ng% 2085% % 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m.% 20T% E1% BB% AB% 20khi% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20l% C3% aan% 20s% C3% A0n% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202009% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay, % 20ch% C6% B0a% 20khi% 20N% C3% A0o% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20nh% C6% B0 % 20s% C3% A1ng% E1% BB% 20nay
M% 91i% 20lo% 20v% E1% BB% 81 % 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20N% E1% BB% A3% 20Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3c% 20gi% E1% BA% A3i% 20t% E1% BB% 8Fa% 20ph% E1% BA% A7n% 20N% C3% A0o% 20t% E1% BB% AB% 20ng % C3% A0y% 20th% E1% BB% A9% 20T% C6% B0,% 20sau% 20khi% 20c% C3% B3% 20tin% 20N% C3% B3i% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20con% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT% 20xong% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A3i% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu.% 20D% C3% B9% 20v% E1% BA% Ady,% 20% C4% 91% C3% A2y% 20m% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% 89% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20v% C3% B4% 20s% E1% BB% 91% 20th% C3% A1ch% 20th% E1% BB% A9c% 20m% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20khi% 20g% C3% A1nh% 20s% E1% BB% 91% 20ngh% C4% A9a% 20v% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% A3% 20tr% C3% aan% 20300% 20T% E1% BB% B7% E1% BB% 20USD.Ngu% 93n% E1% BA% 20th% A1o% 20tin% C3% 20N% B3i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Reuters% E1% BA% 20R% B1ng% 20cam% 20k% E1% BA% C3% BFT% A0% 20m% C3% 20% B4ng% 20H% E1% BB% 20% C4% A9a% 91 % C6% B0a% 20ra% 20% E2% 80% 9Cr% C3% B5% 20R% C3% A0ng% 20nh% E1% BA% B1m% 20% E1% BB% 95n% 20% C4% 91% E1% BB % 8Bnh% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20nh% C6% B0ng% 20c% C3% B3% 20v% E1% BA% BB% 20kh% C3% B4ng% 20mang % 20l% E1% BA% A1i% 20nhi% E1% BB% 81u% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20cho% 20c% C3% A1c% 20ch% E1% BB% A7% 20N% E1% BB% A3% 20tr % C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% E2% 80% 9D.% E2% 80% 9CCh% C6% B0a% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20R% C3% B5% 20R% C3% A0ng% 20N% C3% A0o,% 20nh% C6% B0ng % 20ch% C3% table% 20t% C3% B4i% 20k% E1% BB% B3% 20v% E1% BB% 8Dng% 20N% E1% BB% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng % 20ty% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20l% C3% North% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% C3% A1i % 20c% C6% A1% E1% BA% 20c% A5u% E2% 80% 9D,% E1% BB% 20ngu% 93n% C3% 20tin% 20N% E1% BB% B3i.Gi% 20% C4% 9Bi% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20v% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20% E2% 80% 9Cn% C3% ADN% 20th% E1% BB% 9F% E2% 80% 9D% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20b% E1% BB% 9Fi% 20ng% C3% A0y% 20h% C3% B4m% 20nay% 20 (23/9)% 20l% C3% A0% E1% BB% 20th% 9Di% E1% BA% 20h% 20% C4% A1n% 91% E1% BB% 83 20Evergrande% 20%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news