Prime Minister Hun Sen And His Wife Were Injected With A Third Vaccine

Th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Campuchia% 20Hun% 20Sen% 20c% C3% B9ng% 20phu% 20nh% C3% A2n% 20% C4% 91% C3% A3% 20ti% C3% AAM% 20m% C5% A9i% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20Covid-19% 20th% E1% BB% A9% 20ba% 20v% C3% A0o% 20s% C3% A1ng% 2014 / 9% 20% C3% 94ng% E1% BA% 20kh% 20% C4% B3ng% 91% E1% BB% 8Bnh% E1% BB% 20m% 8Di% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20trong % 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ti % C3% AAM% 20m% C5% A9i% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng.% E2% 80% 9CH% C3% B4m% 20nay,% 20 (t% C3% B4i )% 20ti% C3% AAM% 20m% C5% A9i% 20th% E1% BB% A9% 203,% 20hay% 20l% C3% A0% 20m% C5% A9i% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0 % E1% BB% 9Dng,% 20c% C3% B9ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20v% E1% BB% A3% 20y% C3% AAU% 20d% E1% BA% A5u% E2% 80% 9D,% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen% 20vi% E1% BA% BFT% 20tr% C3% aan% 20trang% 20Facebook% 20ch% C3 % ADnh% E1% BB% 20th% A9c,% 20Khmer% C4% 20Times% 20% 91% C6% B0a% 20tin.Trong% 20b% C3% 20% C4% A0i% 91% C4% 83ng,% 20% C3 % B4ng% 20Hun% 20Sen% 20c% C5% A9ng% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20g% E1% BA% A7n% 20780,000% 20ng% C6 % B0% E1% BB% C3% 9Di% 20d% C3% A2n% aan% 20tr% 20kh% E1% BA% AFP% 20Campuchia% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ti% C3% AAM% 20m% C5% A9i% 20t% C4% 83ng% C6% B0% 20c% E1% BB% 9Dng% 20ng% E1% BB% ABA% E1% BB% 20Covid-19.Th% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20b% C3% A0i% 20trong% 20l% C3% North% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20ng% E1% BB% ABA% 20Covid-19% 20c% E1% BB% A7a% 20Campuchia% 20s% E1% BA% AFP% 20ho% C3% A0n% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20ti% C3% AAM% 20% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A5t% 20m% E1% BB% 99T% 20m% C5% A9i% 20cho% 2010% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% C6% B0% 20tr% E1% BB% C3% 9Fng% 20th% E1% BB% A0nh.Th% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen% 20v% C3% A0% 20phu% 20nh% C3% A2n% 20ti% C3% AAM% 20m% C5% A9i% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 20v% C3% 9Dng% 20s% C3% A0o% 2014 A1ng% / 9% 20% E1% BA% A2nh:% 20Facebook / Samdech% 20Hun% 20Sen,% 20Cambodian% 20Prime 20Minister

.T% C3% % ADnh% 20t% E1% BB% C3% 9Bi% 20ng% A0y% 2013/9,% 20h% C6% 208.63% A1n% E1% BB% 20tri% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20th% C3% A0nh% 20t% E1% BA% A1i% 20Campuchia% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c % 20ti% C3% 20% C4% AAM% E1% BB% 91% A7% 20hai% 20m% C5% A9i% 20vaccine,% C3% A0% 20v% 20h% C6% 209.7% A1n% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20th% C3% A0nh% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% AAM% 20ti% C3% 20m% C5% 20% C4% A9i% 91% E1% BA% C3% B9ng% A7u
C% 20ng% C3% A0y% 2014/9,% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20V % E1% BB% A5% 20khanh% 20ki% C3% AAM% 20ph% C3% A1T% 20ng% C3% B4n% 20vi% C3% aan% 20B% E1% BB% 99% 20y% 20t% E1% BA% BF % 20Campuchia% 20or% 20Vandine% 20x% C3% A1c% 20nh% E1% BA% ADN% 20R% E1% BA% B1ng% 20trong% 20th% C3% A1ng% 209,% 20Campuchia% 20s% E1% BA% BD% 20ho% C3% A0n% 20t% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BB% A7ng% 20ng% E1% BB% ABA% 20cho% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20nh% E1% BA% AFM% 20t% E1% BB% 9Bi% 20trong% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20Covid-19.% C4% 90% E1% BB% 91i % 20v% E1% BB% 9Bi% 20tr% E1% BA% BB% 20v% E1% BB% 8B% 20th% C3% A0nh% 20ni% C3% aan% 20t% E1% BB% AB% 2012% 20t% E1 % BB% 9Bi% C6% B0% 20d% E1% BB% 9Bi% 2018%% E1% BB% 20tu 95i,% 20h% C6% 201.7% A1n% E1% BB% 20tri% 87u% 20trong% 20m% E1% BB% C3% A5c% 20ti% AAU% E1% BA% 20g% A7n% 202% 20tr i% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ti% C3% AAM% 20li% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% E1% BA% A7u,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1% BB% A9ng% 20kho% E1% BA% A3ng% 2087 %.% 20G% E1% BA% A7n% 201% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20trong% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20 % C4% 91% C3% A3% C3% 20ti% AAM% 20m% C5% A9i% 20hai.Theo% 20Khmer% 20Times,% C4% 20Campuchia% 20% 91% E1% BA% BFN% C4% 20% 20nay% 91% C3% A3% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A5t% 201% 20li% E1% BB% 81u% 20cho% 20kho% E1% A3ng% BA% 2071.69% 2016% %% 20trong 20tri% E1% BB% 87u% 20d% C3% A2n.% 20T% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% C3% 87% 20ti% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20c% E1% BB% A7a% 20Campuchia% 20t% C3% ADnh% 20t% E1% BB% C3% 9Bi% 20ng% A0y% 2012/9% A0% C3% 20l% 2056.17%% 20theo% 20d% E1% BB% AF% E1% BB% 20li% 87u% 20t% E1% AB% BB% 20in% 20Our% 20World% E1% BB% 20Data.Hi% 87n% C3% 20Campuchia% B3% 20c% E1% BA% 20kho% 2029.6% A3ng% E1% BB% 20tri% 87u% 20li% E1% BB% 81u% 20vaccine% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20mua% 20ho% E1% BA% B7c% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% C3% A0i% 20tr% E1% BB% A3% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 207
8% 2 0tri% E1% BB% 87u% 20li% E1% BB% 81u% 20vaccine% 20Sinopharm,% 2019% 20tri% E1% BB% 87u% 20li% E1% BB% 81u% 20Sinovac,% 20g% E1% BA% A7n% 20tri% 201.74% E1% BB% 87u% E1% BB% 20li% 81u% 20AstraZeneca,% C3% A0% 20v% 20h% C6% A1n% 201% E1% BB% 20tri% 87u% E1% BB 20li% % 81u% 20Johnson% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news