Race Collecting Ice Core Of Scientists

When% 20s% E1% BB% B1% 20N% C3% B3ng% 20l% C3% Aan% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20% C4% 91ang% 20l% C3% A0m% 20tan% 20ch% E1% BA% A3y% 20c% C3% A1c% 20s% C3% B4ng% 20b% C4% 83ng% 20v% C3% A0% 20t% E1% BA% A3ng% 20b% C4% 83ng,% 20c% C3 % A1c% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20% C4% 91ang% 20c% E1% BB% 91% 20g% E1% BA% AFng% 20ch% E1% BA% A1y% 20 % C4% 91ua% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20thu% 20th% E1% BA% ADP% 20c% C3% A1c % 20l% C3% B5i% 20b% C4% 83ng,% 20b% E1% BB% 95% 20sung% 20v% C3% A0o% 20h% E1% BB% 93% 20s% C6% A1% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% A1c% 20chu% 20k% E1% BB% B3% 20kh% C3% AD% 20h% E1% BA% Adu.% 20M% E1 % BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% E1% BA% A3i% 20th% E1 % BB% 91t% 20l% C3% aan% 20R% E1% BA% B1ng% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% AFP% 20h% E1% BA% BFT% 20th% E1% BB% 9Di % 20gian.% 20V% C3% A0,% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p,% 20th% C3% AC% 20h% C3% A0nh% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20qu% C3% A1% 20mu% E1% BB% 99n.0: 00 /% 207: 48N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% C3% A1c% 20NamC% C3% A0% 20nh% 20khoa% 20h% E 1% BB% 8Dc% 20chu% E1% BA% A9n% 20b% E1% BB% 8B% 20thu% 20th% E1% BA% ADP% 20l% C3% B5i% 20b% C4% 83ng% 20t% E1% BB% AB% 20s% C3% C4% B4ng% 20b% 83ng% 20Colle% 20Gnifetti% 20tr% C3% 20d% C3% aan% 20Alps A3y%.% 20v% C3% C3% A0o% 20th% A1ng% 206 / 2021

.% 20% E1% BA% A2nh:% 20Reuters, Cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20gi% C3% A1m% 20s% C3% A1T% 20kh% C3% AD% 20h% E1% BA% Adu% 20how% 20Li% C3% aan% 20h% E1% BB% A3p% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20h% E1% BA% Adu% 20thu% E1% BA% ABN,% 20nh% C3% A0% 20h% C3% B3a% 20h% E1% BB% 8Dc% 20ng% C6% B0 % E1% BB% 9Di% 20% C4% 90% E1% BB% A9c% 20Margit% 20Schwikowski% 20v% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% B3m% 20c% C3% A1c% 20nh % C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% E1% BB% 91% 20g % E1% BA% AFng% 20thu% 20th% E1% BA% ADP% 20c% C3% A1c% 20l% C3% B5i% 20b% C4% 83ng% 20t% E1% BB% AB% 20s% C3% B4ng% 20b % C4% 83ng% 20Grand% 20Combin% 20N% E1% BA% B1m% 20% E1% BB% 9F% 20at% C3% aan% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20th% E1% BB% A5y% 20S% C4 % A9% C3% 20-% 20Italia.V% 20N% C4% A0o% 83m% 202 018,% 20h% E1% BB% 20% C4% 8D% C3% 91% C3% A3% 20th% 20s% C3 A1m% % C4% 20% A1T% E1% BB% 91% 20% C4% 8Ba% 91i% E1% BB% 83m% 20b% E1% BA% B1ng% 20m% C3% A1y% 20bay% 20tr% E1% BB% B1c% 20th% C4% 83ng% 20v% C3% A0% 20khoan% 20m% E1% BB% 99T% 20l% C3% B5i% 20th% E1% BB% AD% 20nghi% E1% BB% 87m% 20N% C3% B4ng.% 20Gi% C3% A1o% 20s% C6% B0,% 20Ti% E1% BA% BFN% 20s% C4% A9% 20Schwikowski% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20ph% E1% BA% A7n% 20l% C3% B5i% 20b% C4% 83ng% 20% E1% BB% 9F% 20tr% E1 % BA% A1ng% 20th% C3% A1i% 20t% E1% BB% 91t
% 20L% C3% B5i% 20b% C4% 83ng% 20ch% E1% BB% A9a% 20c% C3% A1c% 20b% E1% BB% 8Dt% 20kh% C3% AD% 20trong% 20kh% C3% AD% 20quy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20b% E1% BA% A3o% 20qu% E1% BA% A3N% 20t% E1% BB% 91t% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20b% E1% BA% B1ng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20h% C3% B3a% 20h% E1% BB% 8Dc% 20v% E1% BB% 81% 20kh% C3% AD% 20h% E1% BA% Adu% 20trong% 20qu% C3% A1% 20kh% E1% BB% A9.% 20Radar% 20xuy% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T % 20s% C3% B4ng% 20b% C4% 83ng% 20s% C3% A2u.% 20% C4% 90% C3% A2y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20xem% 20l% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFng% 20l% C3% B5i% 20b% C4% 83ng% 20l% C3% A2u% 20% C4% 91% E1% BB% 9Di% 20nh% E1% BA% A5t% C4% 20cho% 20% 91% E1% BA% BFN% 20nay.Nh% C6% B0ng% 20N% C4% 20hai% 83m% 20sau,% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20quay% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20v% C3% A0% 20ti% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0nh% 20khoan% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20th% C3% AC% 20nhi% E1% BB% 81u% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BA% A7n% 20trong% 20l% C3% B5i% 20b% C4% 83ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20at% E1% BA% BFN% 20m% E1% BA% A5t.% 20C% C3% A1c% 20chu% 20k% E1% BB% B3% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20b% C4% 83ng-tan% 20b% C4% 83ng% 20% C4% 91 % C3% A3% 20t% E1% BA% A1o% 20ra% 20c% C3% A1c% 20l% E1% BB% 9BP% 20b% C4% 83ng% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0% 20c% C3 % A1c% 20v% C5% A9ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20tan% 20ch% E1% BA% A3y% 20kh% E1% BA% AFP% 20s% C3% B4ng% 20b% C4% 83ng .% 20M% E1% BB% 99T% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% aan% 20kh% C3% A1c% 20trong% 20nh% C3% B3m% 20m% C3% B4% 20t% E1% BA% A3, % 20b% C4% 83ng% 20gi% E1% BB% 9D% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20mi% E1% BA% BFng% 20b% E1% BB% 8Dt% 20at% E1% BB % 83n% 20ch% E1% BB% A9a% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20khi% E1% BA% BFN% 20ph% E1% BA% A7n% 20l% C3% B5i% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B2n% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20khoa% 20h% E1% BB% C3% 8Dc% AD% 20kh% E1% BA% 20h% A Du% 20c% C6% A1% E1% BA% 20b% C3% A1o% A3n.Gi% 20s% C6% B0,% 20Ti% E1% BA% 20s% C4% BFN% A9% 20Schwikowski,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20nh% C3% B3m% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20h% C3% B3a% 20h% E1% BB% 8Dc% 20thu% E1% BB% 99c% 20Vi% E1% BB% 87n% 20Paul% 20Scherrer% 20% E1% BB% 9F% 20Villigen,% 20th% E1% BB% A5y% 20S% C4% A9% 20cho% 20at% E1% BA% BFT:% 20% E2 % 80% 9CS% E1% BB% B1% 20suy% 20gi% E1% BA% A3m% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20ng% E1% BB% 99T% 20cho% 20ch% C3% table% 20ta % 20at% E1% BA% BFT% 20ch% C3% ADnh% 20x% C3% A1c% 20m% E1% BB% A9c% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20nh% E1% BA% A1y% 20c % E1% BA% A3m% E1% BB% 20c% A7a% 20c% C3% A1c% 20s% C3% C4% B4ng% 20b% C3% 83ng% 20N% A0y% E2% 80% 9D.Gi% C3% A1o % 20s% C6% B0,% 20Ti% E1% BA% BFN% 20s% C4% A9% 20Margit% 20Schwikowski% 20c% C3% B9ng% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20% C4% 91ang% 20khoan% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20thu% 20th% E1% BA% ADP% 20l% C3% B5i% 20b% C4% 83ng% 20t% E1% A1i% BA% C3% 20N% post% 20Monte% 20Rosa% 20tr% C3% 20d% C3% aan% A3y% 20Alps% 20v% C3% C3% A0o% 20th% A1ng% 206 / 2021.% 20% E1% BA % A2nh:% E1% BB% 20Reuters.Nh% AFng% 20g% C3% 20% C4% AC% 91ang% E1% BB% 20di% 85n% 20ra% 20v% E1% BB% 20s% C3% 9Bi% B4ng% 20b% C4% 83ng% 20Grand% 2

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news