Reason Steve Jobs Named The Company Is Apple

But% 20nh% E1% BA% ADN% 20nhi% E1% BB% 81u% 20g% E1% BB% A3i% 20% C3% BD% 20kh% C3% A1c% 20nhau,% 20Steve% 20Jobs% 20v% E1% BA % ABN% 20d% C3% B9ng% 20t% C3% aan% 20m% E1% BB% 99T% 20lo% E1% BA% A1i% 20tr% C3% A1i% 20c% C3% A2y% 20% C4% 91% E1 % BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20cho% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20m% C3% A1y% 20t% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BA% A7u % 20ti% C3% aan% E1% BB% 20c% A7a% 20m% C3% C4% 83m% ACnh.N% 201 976, 20% C4% 91% C3% B4i% 20b% E1% BA%% A1n% 20Steve% 20Jobs% 20v% C3% A0% 20Steve% 20Wozniak% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20c% C3% B4ng% 20ty.% 20Theo% 20cu% E1% BB% 91n% 20s% C3% A1ch % 20ti% E1% BB% 83u% 20s% E1% BB% AD% 20how% 20t% C3% A1c% 20gi% E1% BA% A3% 20Walter% 20Isaacson% 20vi% E1% BA% BFT,% 20Steve% 20Jobs% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% E1% BB% 8B% 20% C3% A1m% 20% E1% BA% A3nh% 20b% E1% BB% 9Fi% 20tr% C3% A1i% 20t% C3% A1o% 20N% C3% aan% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% E1% BB% 8Dn% 20t% C3% aan% 20Apple% 20cho% 20c% B4ng% C3% 20m% C3% 20ty% 20t% C3% A1y% ADnh% E1% BB% 20c% A7a% 20m% C3% C6% B0% ACnh.Tr% E1% BB% C4% 9Bc% 20% 91% C3% B3,% 20Jobs% 20% C4% 91% C3% A3% 20thuy% E1% BA% BFT% 20ph% E1% BB% A5c% 20Wozniak,% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3% 20% 91ang% C4% 20l% C3% A0m% 20vi% E1 % BB% 87C% 20t% E1% BA% A1i% 20h% C3% A3ng% 20m% C3% A1y% 20t% C3% ADnh% 20Hewlett-Packard,% 20R% E1% BA% B1ng% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% BD% 20mang% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% E1% BB% A3i% 20% C3% ADCH.% 22K% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% A3% 20khi% 20thua% 20l% E1% BB% 97,% 20ch% C3% table% 20ta% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B3% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20cho% 20ri% C3% Aang% 20m% C3% ACnh

.% 20M% E1% BB% 99T% 20l% E1% BA% A7n % 20trong% 20% C4% 91% E1% BB% 9Di,% 20ch% C3% table% 20ta% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20c% C3% B4ng% 20ty% 22% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20c% C3% A2u% 20N% C3% B3i% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% E1% BB% 20c% 20Jobs.Theo% 20Metro A7a%,% 20sau% 20khi% 20nghe% 20Jobs% E1% BA% 20thuy% BFT% E1% BB% 20ph% A5c,% 20Wozniak% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% C3% A1n% 20chi% E1% BA% BFC% 20m% C3% A1y% 20t% C3% ADnh% 20b% E1% BB% 8F% 20t% C3% Posts% 20HP% 20v% E1% BB% 9Bi% 20gi% C3% A1% 20 500% $ 20,% 20c% C3% B2n% 20Jobs% 20b% C3% A1n% 20chi% E1% BA% BFC% 20xe% 20Volkswagen% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20v% E1% BB% 91n% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20c% C3% B4ng% 20ty.% 20Khi% 20% C4% 91% C3% A3 % 20c% C3% B3% 20ti% E1% BB% 81n,% 20Jobs% 20v% C3% A0% 20Wonziak% 20suy% 20ngh% C4% A9% 20t% C3% Aan% 20cho% 20c% C3% B4ng% 20ty% E1% BA% 20s% AFP% 20th% C3% 20l% A0nh% E1% BA% C4% ADp
Apple% 20% 91% C6% B0% E1% BB% C3% A3c% 20th% 20l% A0nh% E1% BA% ADP% 20v% C3% A0o% 201/4/1976% 20t% E1% BA% A1i% 20Los% 20Altos,% 20California% 20 (M% E1% BB% B9).% 20% E1% BA% A2nh :% 20Digital% E1% BB% 20Trends.Ch% 8Dn% 20t% C3% aan% 20Apple% 20how% 20b% E1% BB% 20% 22% 8B% C3% 20% E1% A1m% BA% A3nh% 22% 20b% E1% BB% 9Fi% 20tr% C3% A1i% 20t% C3% A1oCu% E1% BB% 91n% 20s% C3% A1ch% 20v% E1% BB% 81% 20ti% E1% BB% 83u% 20s% E1% BB% AD% 20Jobs% 20c% E1% BB% A7a% 20t% C3% A1c% 20gi% E1% BA% A3% 20Walter% 20Isaacson% 20ghi% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C3% B4ng% 20l% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20th% C3% ADCH% 20t% C3% A1o.% 20Khi% 20c% C3% B2n% 20h% E1% BB% 8Dc% 20Cao% 20 % C4% 91% E1% BA% B3ng% 20Reed,% 20Jobs% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% E1% BA% B7p% 20Robert% 20Friedland,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di % 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20c% C3% B3% 20t% C3% aan% 20All% 20One % 20v% C3% 20Farm% A0o% E1% BB% 20nh% AFng% C4% 83m% 20N% 201970.% C3% BA% 20Ch% E1% BB% 20c% A7a% 20Friedland% 20giao% 20% C3% B4n g% 20ph% E1% BB% A5% 20tr% C3% A1ch% 20m% E1% BB% 99T% 20v% C6% B0% E1% BB% 9Dn% 20t% C3% A1o,% 20% C4% 91% E1 % BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20d% C3% B9ng% 20N% C6% A1i% 20N% C3% A0y% 20cho% 20c% C3% A1c% 20bu% E1% BB% 95i% 20sinh% 20ho % E1% BA% A1T% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20ch% E1% BB% A7% 20y% E1% BA% BFu% 20v% E1% BB% 81% E1% BB% 20thi% 81n% C3% A0% 20v% 20t% C3% A2M% E1% BB% 20linh.Nh% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20One% 20trong% 20All% 20Farm% 20c% C3% B9ng% 20nhau% 20t% E1% BB% 89a% 20c% C3% A2y,% 20h% C3% A1i% 20t% C3% A1o,% 20% C4% 91% E1% BB% 91n% 20c% E1% BB% A7i% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0m% 20R% C6% B0% E1% BB% A3u% 20t% C3% A1o.% 20Jobs% 20c% C5% A9ng% 20gia% 20nh % E1% BA% ADP% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian,% 20tham% 20gia% 20thu% 20ho% E1% BA% A1ch% 20tr% C3% A1i% 20c% C3% A2y% 20v% C3% A0% 20gi% C3% corn% 20Friedland% 20x% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20ng% C3% A0y% 20c% C3% A0ng% 20nhi% E1% BB% 81u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20R% E1% BB% 9Di% 20All% 20One% 20Farm% 20v% C3% AC% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20Friedland% 20% C4% 91% C3% A3% 20at% E1% BA% BFN% 20N% C6% A1i% 20% C4% 91% C3% A2y% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20kinh% 20doanh,% 20kh% C3% B4ng% 20ph% E1% BA % C4% A3i% 20% 91% E1% BB% 83% 20t% C4% 20t% C3% A9nh% A2m.Sau% E1% BB% 20m% 99T% E1% BB% 20th% 9Di% 20gian 20quen% 20at% % E1% BA% BFT% 20R% E1% BB% 93i% 20tham% 20gia% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20trang% 20tr% E1% BA% A1i% 20t% C3% A1o% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% 9F% 20th% C3% ADCH% 20t% C3% A2M% 20linh% 20c% E1% BB% A7a% 20Friedland% 20% C4% 91% C3% A3% 20% E1% BA% A3nh% C6% B0% 20h% E1% BB% 9Fng% 20l% E1% BB% C4% 9bn% 20% 91% E1% BA% BFN% 20Jobs.Th% E1% BB% 9Di% 20tr% E1% BA% BB% 20Jobs% 20c% C5% A9ng% 20R% E1% BA% A5t% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4 % 91% E1% BB% 99% 20gi% E1% BA% A3m% 20c% C3% A2n% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% A9c% 20th% C6% B0% E1 % BB% 9Dng% 20xuy% C3% aan% 20% C4% 83n% 20m% E1% BB% 99T% 20lo% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% B1c% 20ph% E1% BA% A9m% 20trong % 20nhi% E1% BB% 81u% 20tu% E1% BA% A7n
% 20Cu% E1% BB% 91n% 20s% C3% A1ch% 20v% E1% BB% 81% 20ti% E1% BB% 83u% 20s% E1% BB% AD% 20Jobs% 20c% C5% A9ng% 20c% C3% B3% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20ghi% 20R% E1% BA% B1ng% 20nh% C3% A0% 20s% A1ng% 20l% C3% E1% BA% ADP% 20Apple% 20t% E1% BB% 20% C4% ABng%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news