Rich Countries Lost 22 Million Jobs Because Of Covid-19 Pandemic

% C4% 90% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20COVID-19% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% C6% B0% E1% BB% 9bp% 20% C4% 91i % 2022% 20tri% E1% BB% 87U% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% C3% A0M% 20T% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC % 20GI% C3% A0U,% 20trang% 20cnn% 20Business% 20D% E1% BA% ABN% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20T% E1% BB% AB% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20H% E1% BB% A3P% 20T% C3% A1C% 20V% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20 (OECD)% 20cho% 20Hay.0: 00 /% 203: 33N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamN% E1% BB% 99p% 20% C4% 91% C6% A1N% 20xin% 20tr% E1% BB% A3% 20C% E1% BA% A5P% 20th% E1% BA% A5T% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% B9% 20-% 20% E1% BA% A2nh:% 20cnn.m% E1% BB% 99T% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20m% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% AB% 20OECD% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20V% E1% BB% 81% 20nguy% 20C% C6% A1% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20th% E1% BA% A5T% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20D% C3% A0i% 20h% E1% BA% A1N% 20T% C4% 83ng% 20nhanh,% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20L% C3% A0M % 20t% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20In% 20kH% E1% BB% 91i% 20s% E1% Three % BD% 20KH% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% C6% B0% E1% BB % 9bc% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C4% 83m% 202023.% E2% 80% 9cs% E1% BB% B1% B1% 20PH% E1% BB% A5C% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20m% E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20% C4% 91ang% 20di% E1% BB% 85N% 20ra% 20Trong% 20OECD% 20V% E1% BA% ABN% 20ch% C6% B0A% 20T% E1% BA% A1O% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3Ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20L% C3% A0M% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0A% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20th% E1% BA% A5T% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20GI% E1% BA% A3M% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20T% E1% BA% A1I% 20H% E1% BA% A7U% 20H% E1% BA% BFT% 20C% C3% A1C% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20th% C3% A0NH% 20Vi% C3% AAN% E2% 80% 9D,% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20C% C3% B3% 20% C4 % 91o% E1% BA% A1N% 20VI% E1% E1% BFT.T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20C% C3% B3% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1 % BB% 9F% 20t% E1% BA% A1I% 20paris,% 20Ph% C3% A1P,% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% ADNH% 20R% E1% BA% B1ng% 20 % C4% 91% E1% BA% A1i% 20D % E1% BB% 8BCH% 20% C4% 91% C3% A3% 20kHI% E1% BFN% 20s% E1% BB% 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20th% E1% Three % A5T% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20t% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20OECD% 20T% C4% 83ng% 20th% C3% AAM % 208% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Trong% 20N% C4% 83m% 202020

.% 20ngo% C3% A0i% 20ra,% 20c% C3% B2N% 20C % C3% B3% 2014% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20KH% C3% A1C% 20C% C5% A9ng% 20m% E1% BA% A5T% 20Vi% E1 % BB% 87C% 20V% C3% AC% 20Covid% 20nh% C6% B0Ng% 20ch% C6% B0A% 20C% C3% B3% 20% C3% BD% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20 % C4% 91i% 20t% C3% ACM% 20Vi% E1% BB% 87C% 20L% C3% A0M% 20m% E1% BB% 9Bi.T% C3% Adnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN % 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 202020,% 20s% E1% BB% 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20KH% C3% B4ng% 20C% C3% B3% 20Vi% E1% BB% 87C% 20L% C3% A0M% 20Trong% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A5T% 206% 20th% C3% A1ng% 20T% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20QU% E1% BB% 91C% 20gia% 20oecd% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 2060 %% 20SO% 20V% E1% BB % 9Bi% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH.% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0Y% 20ti% E1% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20T% C4% 83ng% 20tro ng% 20qu% C3% BD% 201/2021,% 20V% E1% BB% 9BI% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20nhi% E1% BB% 81U% 20nh % E1% BA% A5T% 20R% C6% A1I% 20V% C3% A0O% 20nh% E1% BB% AFNG% 20nh% C3% B3M% 20C% C3% B3% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4 % 91% E1% BB% 99% 20d% E1% BB% 85% 20t% E1% BB% 95N% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20cao% 20h% C6% A1N
B% C3% A1O% 20C % C3% A1O% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20OECD% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20Trong% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% Three % A3nh% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20tuy% E1% BB% 83N% 20D% E1% BB% A5ng% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20t% E1% BA% A1i % 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20L% E1% BB% 9BN,% 20kHI% E1% BA% BFN% 20Doanh% 20nghi% E1% BB% 87P% 20P% E1% BA% A3I% 20T% C4% 83ng% 20L% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ch% E1% BB% 91ng% 20ch% E1% BB% 8DI% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20thi% E1% BA% BFU% 20nh% C3% A2N% 20C% C3% B4ng.% 20m % E1% BB% 99T% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20ng% C3% A0Y% 208/7% 20t% E1% BB% AB% 20KPMG,% 20ihs% 20markit% 20V% C3% A0% 20Recruiment% 20and% 20employment% 20confederation% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20L% C6% B0% C6% A1ng% 20KH% E1% BB% 9FI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20% E1% BB% 9F% 20anh% 20In% 20th% C3% A1ng% 206% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9C% 20cao% 20nh% E1% Three% A5T% 207% 20N% C4% 83m.T% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB% B9,% 20c% C3% A1C% 20Noanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20c% C5% A9ng % 20% C4% 91ang% 20V% E1% BA% ADT% 20L% E1% BB% 99N% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20thi% E1% BA % BFU% 20LAO% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng,% 20m% E1% BB% 99T% 20Ph% E1% BA% A7N% 20DO% 20C% C3% A1C% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20th% E1% BA% A5T% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20Trong% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20covid-19% 20c% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20Ph% E1% BB% A7% 20GI% C3% BAP% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20cu% E1% BB% 99C% 20s% E1% BB% 91ng% 20m% C3% A0% 20KH% C3% B4ng% 20C% E1% BA% A7N% 20% C4% 91i% 20t% C3% ACM% 20Vi% E1% BB% 87C% 20L% C3% A0M.Theo% 20oecd,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr% E1% BA% BB% 20V% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9DI% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20th% E1% BA% A5P% 20L% C3% A0% 20NH% E1% BB% AFNG% 20nh% C3% B3M% 20LAO% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20B% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20N

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news