Risk Of Fault Supply From Chile Is Removed, Pushing Down The Decline

Gi% C3% A1% 20kim% 20lo% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20quay% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20gi% E1% BA% A3m% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20trong% 20phi% C3% aan% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ng% C3% A0y% 2013/9% 20khi% 20nguy% 20c% C6% A1% 20% C4% 91% E1% BB% A9t% 20g% C3% A3y% 20ngu% E1% BB% 93n% 20cung% 20t% E1% BB% AB% 20Chile% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20lo% E1% BA% A1i% 20b% E1% BB% 8F.% 20Nhi% E1% BB% 81u% 20h% C3% A3ng% 20khai % 20kho% C3% A1ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20t% E1% BA% A1i% 20Chile% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20th% E1 % BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% ADN% 20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% 9Bi% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% E1% BB% B1c % 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C3% B4ng% 20nh% C3% A2n,% 20gi% C3% corn% 20ng% C4% 83n% 20ch% E1% BA% B7n% 20nguy% 20c% C6% C4% 20% A1% C3% 91% C3% ACnh% 20c% E1% BB% B4ng.Di% 85n% 20at% E1% BA% C3% BFN% A1% 20gi% 20kim% E1% BA% 20lo% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20giao% 20sau% 203% 20th% C3% A1ng% 20tr% C3% aan% 20s% C3% A0n% 20LME% 20trong% 20v% C3% B2ng% 203% 20th% C3% A1ng% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y% 20 (% C4% 90% E1% BB% 93% 20h% E1% BB% 8Da:% 20LME) Ch% E1% BB% 91t% C3% aan% 20phi% 20giao% 20d% E1% BB% C3% 8Bch% 20ng% A0 y% 2013/9% 20 (in% 20gi% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng),% 20gi% C3% A1% 20kim% 20lo% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20giao% 20sau% 203% 20th% C3% A1ng% 20tr% C3% aan% 20S% C3% A0n% 20giao% 20d% E1% 20kim% BB% 8Bch% E1% BA% 20lo% A1i% 20London% 20 (LME)% E1% BA% 20gi% 201.36 %% A3m% E1% BB% 20xu% 91ng% E1% BB% 20m% A9c% 209,562.5% US $ 20 / t% E1% BA% A5n% 20sau% 20khi% 20h% C3% A0ng% E1% BA% 20lo% A1T% 20h% C3% 20% C4% A3ng% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 8F% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20t% E1% BA% A1i% 20Chile% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% ADN% 20m% E1% BB% 9Bi% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C3% B4ng% 20nh% C3% A2n% 20khai% 20th% C3% A1c% 20trong% 20cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7n% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20gi% C3% 20N% corn% E1% BB% 91i% 20l% E1% BA% A1i% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20xu% A5t

.C% E1 % BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20trong% 20ng% C3% A0y% 2010/9,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20khai% 20th% C3 % A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20doanh% 20Chile% 20Codelco% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A1T % E1% BB% 20th% 8Fa% E1% BA% 20thu% ADN% C4% 20lao% 20% 91% E 1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% 9Bi% 20v% E1% BB% 9Bi% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B4ng% 20nh% C3% A2n% 20t% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 8F% 20Andina% 20gi% C3% corn% 20ch% E1% BA% A5M% 20d% E1% BB% A9t% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20c% C3% B4ng% 20v% E1% BB% 91n% 20k% C3% A9o% 20d% C3% A0i% 20h% C6% A1n% 20ba% 20tu% E1% BA% A7n% 20t% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 8F% 20N% C3% A0y.% 20M% E1% BB% 8F% 20Andina% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1 % BB% AFng% 20m% E1% BB% 8F% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi % E1% BB% 9Bi,% 20% C4% 91% C3% 20g% C3% B3ng% B3P% E1% BA% 20g% A7n% 2011 %% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BA% A3N % 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% E1% BB% 20c% A7a% 20Codelco.Ngay% 20ng% C3% 20h% C3% A0y% 20sau B4m%,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20khai% 20kho% C3% A1ng% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20BHP% 20group% 20c% C5% A9ng% 20ch% E1% BA% A5p% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ngh% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% ADN% 20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% 9Bi% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% BB% C3% A3ng% 20c% C3% B4ng% 20nh% 20t% A2n% E1% BA% A1i% 20m% E 1% BB% 8F% 20Cerro% 20Colorado,% 20gi% C3% corn% 20lo% E1% BA% A1i% 20b% E1% BB% 8F% 20nguy% 20c% C6% A1% 20% C4% 91% C3% ACnh % 20c% C3% B4ng
% 20Tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20khai % 20kho% C3% A1ng% 20JX% 20Nippon% 20Mining% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news