Russia Launched A Completely New Tu-160m ‘white Swan’ Strategic Bomber

M% E1% BB% 99T% 20m% C3% A1Y% 20bay% 20N% C3% A9M% 20BOM% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20tupolev% 20tu-160m% 20m% E1% BA% Abu% 20hhi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20H% C3% B3A% 20HO% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20m% E1% BB% 9BI% 20c% E1% BB% A7A% 20NGA% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20xu% E1% BA% A5T% 20x% C6% B0% E1% BB% 9fng,% 20ti% E1% BFP% 20nhi% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 87U,% 20s% E1% BA% B5N% 20s% C3% A0ng% 20th% E1% BB% AD% 20nghi% E1% BB% 87m.0: 00 /% 202: 18N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20m% E1% BB% 99T% 20m% C3% A1Y % 20bay% 20N% C3% A9M% 20BOM% 20mang% 20t% C3% AAN% 20L% E1% BB% Ada% 20chi% E1% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Tupolev% 20tu -160m% 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20m% E1% BB% 9BI,% 20V% E1% BB% 91N% 20C% C3% B3% 20BI% E1% BB% 87T% 20danh% 20% 27thi% C3% AAN% 20NGA% 20tr% E1% BA% AFNG% 27% 20s% E1% BA% BD% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20B% C4% 83ng% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20H% C3% A0NG% 20KH% C3% B4ng% 20kazan,% 20thu% E1% BB% 99C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20m% C3% A1Y% 20Bay% 20tupolev % 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 2012,% 20ngu% E1% BB% 9 3N% 20cin% 20c% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20h% C3% A0Ng% 20KH% C3% B4ng% 20NgA% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT.Tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3% 20h% C3% B4M% 2030/7,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20 % C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20ch% E1% BF% 20T% E1% BF% A1O% 20m% C3% A1Y % 20bay% 20th% E1% BB% 91ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20corporation / UAC)% 20corporation / UAC)% 20NGA% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20tupolev% 20% C4% 91ang % 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% A9U% 20L% E1% BA% AFP% 20R% C3% A1P% 20m% E1% BB% 99T% 20m% C3% A1Y% 20Bay% 20N% C3% A9M % 20bom% 20tu-160m% 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ch% E1% BA% BF % 20t% E1% BA% A1O% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9di% 20N% C3% A2ng% 20C% E1% BA% A5P% 20m% E1% BB% 99T% 20chi% E1% BA% BFC% 20C% C5% A9% 20KH% C3% A1C.TU-160% 20L% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20bay% 20N% C3% A9M% 20BOM% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20t% E1% BA% A7M% 20xA% 20C% E1% BB% A7A% 20LI% C3% AAN% 20x% C3% B4% 20V% C3% A0% 20C% E1% BB% A7A% 20NgA% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nay.% 20% E1% Three % A2nh:% 20fyodor% 20borisov

.tu-160% 20 (T% C3% AAN% 20B% C 3% A1O% 20c% C3% A1O% 20c% E1% BB% A7A% 20NATO:% 20BlackJack)% 20BlackJack)% 20M% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20Bay% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% ACNH% 20D% E1% E1% A1ng% 20C% C3% A1NH% 20C% E1% BB% A5P% 20C% C3% A1NH% 20x% C3% B2E,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BB% 9FI% 20LI% C3% AAN% 20X% C3 % B4,% 20chuy% E1% BA% BFN% 20bay% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20th% C3% A1ng% 2012/1981,% 20B% E1% BA% AFT % 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20Trang% 20B% E1% BB% 8B% 8B% 20th% C3% A1ng% 204/1987,% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1% BB% 87N% 20chi% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A5U% 20m% E1% BA% A1nh% 20nh% E1% BA% A5T% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9bi.c% C3% B9ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% C3% A1Y% 20Bay% 20N% C3% A9M% 20BOM% 20tu-95ms,% 20nh% E1% BB% Afng% 20m% C3% A1y% 20Bay% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20tr% E1% BB% A5% 20C % E1% BB% 99T% 20Trong% 20Phi% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20h% C3% A0ng% 20KH% C3% B4ng% 20T% E1% BA% A7M% 20xA% 20C% E1% BB % A7A% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20h% C3% A0ng% 20KH% C3% B4ng% 20V% C5% A9% 20tr% E1% BB% A5% 20nga .Tu-160m% 20L% C3% A0% 20Phi% C3% AAN% 20B% E1% BA% A3N% 2 0Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20h% C3% B3A% 20C% E1% BB% A7A% 20TU-160
% 20% E1% BA% A2nh:% 20artyom% 20anakeev.tu-160m% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20T% E1% BA% A5N% 20C% C3% B4ng% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% A7A% 20% C4% A7A 91% E1% BB% 91i% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1% BB% 9F% 20nh% E1% BB% Afng% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20xA% 20x% C3% B4I% 20B% E1% BA% B1ng% 20V% C5% A9% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% A1T% 20nh% C3% A2N% 20V% C3% A0% 20th% C3% B4ng% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20bay% 20qu% C3% A2N% 20s% E1% BB% B1% 20Si % C3% Aau% 20thanh% 20n% E1% BA% B7ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi% 20cho% 20% C4% 91% E1% Ba % BFN% 20nay.n% C4% 83m% 202015,% 20nga% 20c% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20KH% C3% B4I% 20PH% E1% BB% A5C% 20Vi% E1% BB% 87C% 20s% E1% BA% A3N% 20xU% E1% BA% A5T% 20m% C3% A1Y% 20Bay% 20tu-160, % 20Phi% C3% AAN% 20B% E1% BA% A3N% 20N% C3% A2NG% 20C% E1% BA% A5p.ngu% E1% BB% 93N% 20m% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1 % Three% A5T,% 20nga% 20% C4% 91% C3% A3% 20cho% 20ra% 20L% C3% B2% 20chi% E1% BA% BFC% 20tu- 160m% 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20m% E1% BB% 9BI,% 20s% E1% B5N% 20s% C3% A0ng% 20% C4% 91I% 20V% C3% A0O% 20th % E1% BB% AD% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20nay.% 20% E1% BA% A2nh:% 20aviapress.th % C3% A1ng% 2012/2018,% 20th% E1% BB% A9% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20B% E1% BB% 99% 20Qu% E1% BB% 91C% 20Ph% C3% B2ng% 20nga% 20alexey% 20krivoruchko% 20ti% E1% BA% BFT% 20L% E1% BB% 99,% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20h% C3% A0ng% 20kH% C3% B4ng% 20kazan % 20% C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% E1% BFN% 20H% C3% A0NH% 20s% E1% Three % A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20nh% E1% BB% AFNG% 20m% E1% E1% ABU% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20C% E1% BB % A7A% 20TU-160% 20Phi% C3% AAN% 20B% E1% BA% A3N% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20h% C3% B3A.% 20sau% 20khi% 20Vi% E1% BB% 87C% 20th% E1% BB% AD% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20V% C3% A0% 20HO% C3% A0N% 20thi% E1% BB% 87N% 20thi% E1% BA% BFT% 20K% E1% BA% BF% 20m% E1% BA% ABU% 20m% C3% A1Y% 20Bay% 20m% E1% BB% 9BI% 20ho% C3% A0N% 20T% E1% BA% A5T, % 20nga% 20s% E1% BA% BD% 20C% C3% A2N% 20nh% E1% BA% AFC% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20% C4% 91i % 20V% C3% A0O% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20h% C3

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news