Russian-syria Summit: Putin Talks About Damascus’s Obstacle;

Ng% C3% A0y% 2013/9,% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Nga% 20Vladimir% 20Putin% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB % 8Bnh,% 20c% C3% A1c% 20l% E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20tri% E1% BB% 83n% 20khai% 20% E1% BB% 9F% 20Syria% 20m% C3% A0% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20c% E1% BB% A7a% 20Li% C3% aan% 20h% E1% BB% A3p% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20 (UN)% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20R% C3% A0o% 20c% E1% BA% A3N% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s % E1% BB% B1% 20th% E1% BB% 91ng% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20Trung% 20% C4% 90% C3 % C3% B4ng% 20N% E1% BB% A0y.T% 95ng% E1% BB% 20th% 91ng% 20Nga% 20Putin% C3% A0% 20v% C6% B0% 20ng% E1% BB% C4% 20% 9Di % 91% E1% BB% 93ng% 20c% E1% BA% A5p% 20Syria% 20Assad% 20trong% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% C3% A0m% 20ng % C3% A0y% 2013/9% 20t% E1% BA% A1i% 20% C4% 90I% E1% BB% 87n% 20Kremlin.% 20 (Source% E1% BB% 93n:% 20Kremlin) T% E1% BB % 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Putin% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% 20cu% E1% BB% 99c% 20g% E1% BA% B7p% 20v% E1% BB % 9Bi% 20ng% C6% B0% E1% BB% C4% 9Di% 20% 91% E1% BB% 93ng% 20c% E1 % BA% A5p% 20Syria% 20Bashar% 20al-Assad% 20ng% C3% A0y% 2013/9% 20t% E1% BA% A1i% 20% C4% 90I% E1% BB% 87n% 20Kremlin,% 20g% E1% BA% A7n% 204% 20th% C3% A1ng% 20sau% 20khi% 20% C3% B4ng% 20Assad% 20gi% C3% A0nh% 20chi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFng% 20trong% 20cu% E1% BB% 99c% E1% BA% 20b% A7u% E1% BB% 20c% AD% 20h% E1% BB% 93i% C3% A1ng% 20th% 205.Th% C3% C3% B4ng% 20b% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 90I% E1% BB% 87n% 20Kremlin% 20d% E1% BA% ABN% 20l% E1% BB% 9Di% 20nh% C3% A0% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20Nga% 20N% C3% AAU% 20R% C3% B5:% 20% 22C% C3% A1c% 20ph% E1% BA% A7n% 20t% E1% BB% AD % 20kh% E1% BB% A7ng% 20b% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20t% E1% BB% 95n% 20th% E1% BA% A5t % 20R% E1% BA% A5t% 20nghi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20v% C3% A0% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20Syria,% 20how% 20% B4ng% C3% 20% C4% 20Assad% E1% BB% 91% 20% C4% A9ng% 91% E1% BA% A7u,% E1% BB% 20ki% 83m% C3% 20so% 2090 %% A1T% 20l% A3nh% C3% BB% 20th% E1% 95% 22% C3% 94ng% 20at% 20Putin% 20cho% E1% BA% C3% BFT% 20th% AAM:% 20% 20% 22Theo% C4% 20quan% 91i% E1% BB% 83m% E1% BB% 20c% A7a% 20t% C3% B4i,% 20v% E1% BA% C4% A5n% 20% 91% 81% E1% BB% C3% ADnh% 20ch% 20-% 20vi% E1% BB% 87C% C3% A1c% 20c% 20l% E1% BB% B 1c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i% 20hi% E1% BB% 87n% 20di% E1% BB% 87n% 20% E1% BB% 9F% 20nh% E1% BB% AFng% 20v% C3% B9ng% 20l% C3% A3nh% 20th% E1% BB% 95% 20nh% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20c% E1% BB% A7a% 20Syria% 20m% C3% A0% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B3% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20c% E1% BB% A7a% 20LHQ,% 20l% C3% A0% 20m% C3% A2u% 20thu% E1% BA% ABN% 20v% E1% BB% 9Bi% 20lu% E1% BA% ADT% 20ph % C3% A1p% E1% BB% 20qu% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% E1% BB% 22.T% 95ng% E1% BB% 20th% 91ng% 20Nga% 20cho% E1% BA% 20R% B1ng ,% 20ch% C3% ADnh% 20s% E1% BB% B1% 20hi% E1% BB% 87n% 20di% E1% BB% 87n% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 9F% 20% C3% B4ng% 20Assad% 20trong% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20c% E1% BB% A7ng% 20c% E1% BB% 91% 20v% C3% A0% 20kh% C3% B4i% 20ph% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20h% E1% BB% A3p% 20l% C3% BD% 20khi% 20to% C3% A0n% 20b% E1% BB% 99% 20l% C3% A3nh% 20th% E1% BB% 95% 20Syria% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% A1T% C3% E1% BB% 20b% 9Fi% 20ch% C3% ADnh% E1% BB% 20ph% A7% 20h% E1% BB% C3% A3p% 20ph% A1p

.Tuy% 20nhi% C3 % AAN,% 20% C3% B4ng% 20Putin% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20gi% C3% A1,% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB % B1c% 20chung% 20c% E1% BB% A7a% 20Nga% 20v% C3% A0% 20Syria% 20c% C5% A9ng% 20t% E1% BA% A1o% 20ra% 20nh% E1% BB% AFng% 20k% E1 % BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20nh% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh,% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20l% C3% A0% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20nh% C3% A2n% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20t% E1% BB% AB% 20Moscow% 20m% C3% A0% 20c% C3% B2n% 20l% C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% 20quan% BB% 91i% 20h% E1% BB% 87% C6% B0% 20th% C6% A1ng% E1% BA% 20m% A1i% C3% A0% 20v% 20kinh% 20t% E1% BA% BF.Trong% 20N% E1% BB% Ada% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20kim% 20ng% E1% BA% A1ch% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m % E1% BA% A1i% 20song% C6% B0% 20ph% C6% 20t% C4% A1ng% 83ng% E1% BA% 20g% 203.5% 20l% A5p% E1% BA% A7n
% 20Nga% 20v% C3% A0% 20Syria% 20c% C5% A9ng% 20c% C3% B9ng% 20nhau% 20gi% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20to% C3% A0n% 20nh% C3% A2n% 20lo% E1% BA% A1i% 20l% C3% A0% 20cu% E1% BB% 99c% E1% BA% 20chi% BFN% 20ch% E1% BB% C4% 91ng% 20% 91% E1% BA% A1i % 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19.% 20Moscow% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% E1% BB% Adi% 20c% C3% A1c% 20l% C3% B4% 20vaccine% 20Sputnik% 20V% C3% A0% 20v% 20Sputnik% 20Light% 20t% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20Syria.V% 81% E1% BA% 20ph% A7n% 20m% C3% ACnh,% 20% C3% B4ng % 20Assad% 20c% E1% BA% A3m% 20% C6% A1n% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20c% E1% BA% A5p% 20Nga % 20v% C3% AC% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20nh% C3% A2n% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20cho% 20Syria% 20v% C3% A0 % 20nh% E1% BB% AFng% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20Puttin% 20nh% E1% BA% B1m% 20ng % C4% 83n% 20ch% E1% BA% B7n% 20% 22s% E1% BB% B1% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% E1% BB% A7% 20ngh % C4% A9a% E1% BB% 20kh% A7ng% 20b% E1% BB% 91% E1% BB% 22.T% 95ng% E1% BB% 20th% 91ng% 20Syria% 20ca% 20ng% E1% BB% A3i % 20c% C3% A1i% 20m% C3% A0% 20% C3% B4ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20l% C3% A0% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20c% E1% BB % A7a% 20qu% C3% A2n% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20Nga% 20v% C3% A0% 20Syria% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20% 22gi% E1% BA% A3i % 20ph% C3% B3ng% 20c% C3% A1c% 20v% C3% B9ng% 20l% C3% A3nh% 20th% E1% BB% 95% 20b% E1% BB% 8B% 20chi% E1% BA% BFM% 20 % C4% 91% C3% 22% 20c% B3ng% E1% BB% A7a%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news