Saline Soil: Global Threat

Li% C3% aan% 20hhi% E1% BB% 87p% 20qu% E1% BB% 91C% 20 (UN)% 20% C4% 91% C3% A3% 20CH% E1% BB% 8dn% 20ch% E1% BB % A7% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20cho% 20ng% C3% A0Y% 20% C4% 90% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9bi % 202021% 20L% C3% A0% 20% 27ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1 % BA% B7N% 20% C4% 91% E1% BA% A5T,% 20N% C3% A2NG% 20CAO% 20N% C4% 83ng% 20su% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 27% 20nh% E1% BA% B1M% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20V% E1% BB% 81% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 2020% -50 %% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20tr% E1% BB% 93ng% 20tr% E1% BB% 8dt% 20% E1% BB% 9F% 20t% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20ch% C3% A2U% 20L% E1% BB% A5C% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% AAN% 20QU% C3% A1% 20m% E1% BA% B7N.% 20 % C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20T% E1% BA% A1O% 20ra% 20th% C3% A1CH% 20th% E1% BB% A9C% 20cho% 20h% C6% A1N% 201 , 5% 20t% E1% BB% B7% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Trong% 20L% C4% A9nh % 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p.m% E1% BB% 97i% 20N% C4% 83m,% 201.5% 20tri% E1% BB% 87U% 20ha% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20canh% 20t% C3% A1C% 20B% E1% BB% 8B% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BA% B7ND% E1% BB% B1A % 20tr% C3% AAN% 20Vi% E1% BB% 87C% 20thu% 20th% E1% BA% ADP% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% Three % A5T% 20tr% E1% BB% 93ng% 20C% E1% BB% A7A% 20118% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia,% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20L% C6% B0% C6% A1ng% 20N% C3% B4ng% 20LHQ% 20 (FAO)% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20B% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1 % BB% 93% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20V% E1% BB% 81% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% E1% BA % A5T% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BA% B7N.% 20theo% 20nnhhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20C% E1% BB% A7A% 20Fao,% 20h% C6 % A1N% 20833% 20tri% E1% BB% 87U% 20ha% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20B% E1% BB% 8B% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BA% B7N % 20tr% C3% AAN% 20TO% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U,% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 208

.7% % 20di% E1% BB% 87N% 20T% C3% Adch% 20h% C3% A0NH% 20tinh.% 20m% E1% BB% 97i% 20N% C4% 83m,% 201.5% 20tri% E1% BB% 87U % 20ha% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20canh% 20T% C3% A1C% 20B% E1% BB% 8B% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BA% B7N
% 20thi% E1% BB% 87T% 20H% E1% BA% A1I% 20N% C4% 83ng% 20su% E1% BA% A5T% 20N% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20do% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BA% B7N% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% ADNH% 2031% 20 Tri% E1% BB% 87U% 20USD / N% C4% 83m.s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20uAV% 20In% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACNH% 20N% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20th% C3% B4ng% 20minhtheo% 20fao,% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20B% E1% BB% 8B% 20nhi% E1% BB% 85m % 20m% E1% B3% B7N% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20In% 20nh% E1% BB% AFNG% 20m% E1% BB% 91I% 20% C4% 91E% 20D% E1 % BB% 8DA% 20to% C3% A0N% 20c% E1% BA% A7U% 20nnhi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8dng% 20nh% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB % 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20c% C3% A1C% 20V% C3% B9ng% 20KH% C3% B4% 20h% E1% BA% A1N% 20V% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20KH % C3% B4% 20H% E1% BA% A1N,% 20B% E1% BB% 9FI% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20T% E1% BB% 91T% 20L% C3% A0% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20Ki% E1% BB% 87N% 20ti% C3% AAN% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20c% C3% A1C% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% AFNG% 20C% E1% BB% A7A% 20LHQ.% 20% C4% 90% E1% BA% A5T% 20B% E1% BB % 8b% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BA% B7N% 20L% C3% A0M% 20GI% E1% BA% A3M% 20N% C4% 83ng% 20su% E1% BA% A5T% 20N% C3 % B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p,% 20ch% E1% BA% A5T% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0% 20x% C3% B3I% 20m% C3% B2n% 20% C4% 91% E1% BA% A5T;% 20L% C3% A0M% 20GI% E1% BA% A3M% 20C% E1% BA% A3% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng A3% % 20c% C3% A2Y% 20tr% E1% BB% 93ng% 20L% E1% BA% A5y% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20V% C3% A0% 20Vi% 20ch% E1% BA% A5T % 20dinh% 20D% C6% B0% E1% BB% A1ng.% C4% 90% E1% BA% A5T% 20B% E1% BB% 8B% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BA% B7N% 20V% C3% AC% 20NHI% E1% BB% 81U% 20L% C3% BD% 20DO% 20NH% C6% B0% 20QU% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20k% C3% A9M,% 20s % E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20ph% C3% A2N% 20B% C3% B3N% 20QU% C3% A1% 20m% E1% BB% A9C% 20ho% E1% BA% B7C% 20KH % C3% B4ng% 20ph% C3% B9% 20h% E1% BB% A3P,% 20Ph% C3% A1% 20R% E1% BB% ABNG,% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20BI% E1 % BB% 83N% 20D% C3% A2NG,% 20m% E1% BB% B1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ng% E1% BA% A7M.% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1 % Three% A1ng% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 20C% C5% A9ng% 20% C4% 91ang % 20L% C3% A0M% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20N% C3% A0Y,% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20m% C3% B4% 20H% C3% ACNH% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20R% E1% BA% B1ng% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% E1% BA% BF% 20k% E1% BB% B7% 20N% C3% A0Y,% 20c% C3% A1C% 20V% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20KH% C3% B4% 20h% E1 % BA% A1N% 20tr% C3% AAN% 20TO% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20% E1 % BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91ang% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n.Vi% E1% BB% 87C % 20GI% E1% BB% AF% 20cho% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BB% 8FE% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20vai % 20tr% C3% B2% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1 % BA% BF% 20GI% E1% BB% 9bi.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20KH% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20V% C3% AC% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20C% C3% B3% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0U% 20GI% E1% BB% AF% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20KH% C3% AD% 20th% E1% BA% A3I% 20carbon% 20m% C3% A0% 20C% C3% B2N% 20GI% C3% BAP% 20GI% E1% BA% A3M% 20thi% E1% BB% 83U% 20C% C3% A1C% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% 93i% 20t% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% AD

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news