Scic% 20n% E1% Ba% Afm% 20gi% E1% Bb% Af% 20t% E1% Bb% 91i% 20thi% E1% Bb% 83u% 2031.08 %% 20v% E1% Bb% 91n% 20% C4

Ng% C3% A0y% 2013/9,% 20T% E1% BB% 95ng% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 90% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0 % 20Kinh% 20doanh% 20V% E1% BB% 91n% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20 (SCIC)% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% A3i% BA% C3% 20ng% A2n% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 206,894.9% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng% 20mua% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20N% E1% BA% AFM% 20gi% E1% BB% AF% 20t% E1% BB% 91i% E1% BB% 20thi% 83u% 2031.08 %% E1% BB% 20v% 20% C4% 91n% 91i% E1% BB% 81u% 20l% E1% BB% 87% 20c% E1% BB % A7a% 20T% E1% BB% 95ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20H% C3% A0ng% 20kh% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20% E2% 80% 93% 20CTCP % 20 (% 20-% Vietnam% 20Airlines 20VNA) .0: 00 /% 202: 27N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% C3% A3ng% 20NamH% 20h% C3% A0ng% 20kh% C3% B4ng% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% 206% 20qu% C3% BD% 20l% E1% BB% 97% 20N% E1% BA% B7ng% 20li% C3% aan% 20ti% E1% BA% BFP% 20how% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20COVID-19.% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BB% 20TTXVN

.Vi% 87C% C4% 20SCIC% 20% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20mua% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20phi% BFu% 20t% E1% BA% A1i% 20V NA% 20g% C3% B3P% 20ph% E1% BA% A7n% 20b% E1% BB% 95% 20sung% 20v% E1% BB% 91n% 20ph% E1% BB% A5c% 20v% E1% BB% A5% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t,% 20kinh% 20doanh% 20v% C3% A0% 20c% E1 % BA% A3i% 20thi% E1% BB% 87n% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20trong% 20ng% E1% BA% AFN% 20h% E1% BA % A1n% 20c% E1% BB% A7a% 20VNA,% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng,% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB % 8Bch% 20COVID-19.% 20Trong% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20t% E1% BB% 9Bi,% 20VNA% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9Bm% 20ho% C3 % A0n% 20t% E1% BA% A5t% 20% C4% 90% E1% BB% 81% 20% C3% A1n% 20t% C3% A1i% 20c% C6% A1% 20c% E1% BA% A5u% 20t % E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20th% C3 % ADCH% 20nghi% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% C3% ACnh% 20h% C3% ACnh% 20m% E1% BB% 9Bi,% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20qua% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n,% 20s% E1% BB% 9Bm% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20v% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1 % BB% 83n% 20b% E1% BB% 81n% 20v% E1% BB% 20SCIC AFng.Theo%, 20% C4% 91% C3% A2y% 20c%% C5% A9n g% C3% A0% 20l% E1% BB% 20nhi% 87m% 20v% E1% BB% C3% A5% 20ch% ADnh% E1% BB% 20tr% 8B% 20-% C3% A3% 20x% 20h% E1 % BB% 99i% 20c% E1% BB% A7a% 20SCIC,% 20thay% 20m% E1% BA% B7t% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20mua% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20t% E1% BA% A1i% 20VNA% 20thu% E1% BB% 99c% 20quy% E1% BB% 81n% 20mua% 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20c% E1% BB% A7a% 20c% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20theo% 20Ngh% E1% BB% 8B% 20quy% E1% BA% BFT% 20c% E1% BB% A7a% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20h% E1% BB% 99i,% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BA % A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20Qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20v% E1% BB% 91n% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% E1% 20doanh% BA% A1i% E1% BB% 20nghi% 87p
Theo% E1% BA% 20Chi% 20l% BFN% C6% B0% E1% BB% C3% A3c% 20ph% A1T% E1% BB% 20tri% 83n% E1% BB% 20c% A7a% 20SCIC% 20% C4% 20giai% 91o% E1% BA% A1n% 202020-2030% C3% A0% 20v% 20t% E1% BA% C3% A7m% 20nh% ACN% 20% C4% 91% E1% BA% 20N% C4% BFN% 83m% 202 035,% 20SCIC% 20x% C3% 20% C4% A1c% 91% E1% BB% 8Bnh% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20m% E1% BA% A1nh% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0o% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A0nh% 20ngh% E1% BB% 81% 20l% C4% A9nh % 20v% E1% BB% B1c% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20c% E1% BA% A7n% 20N% E1% BA% AFM% 20gi% E1% BB% AF % 20c% C3% B3% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20lan% 20t% E1% BB% 8Fa% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% E1 % BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF,% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% 91t% 20vai% 20tr% C3% B2% 20l% C3% A0% 20% E2% 80% 9CNh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20c% E1% BB% A7a% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% E2% 80% 9D% 20theo% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% E1% BB% 20c% 20% C4% A7a% 90% E1% BA% C3% A3ng% A0% 20v% C3% ADnh% 20Ch% E1% BB% 20ph% A7.N% C4% 83m% 202 020,% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20h% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20g% C3% B3i% 20gi% E1 % BA% A3i% 20ph% C3% A1p% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 2012,000% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20b% C3% B9% 20% C4% 91% E1% BA% AFP% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0% 20t% C4% 83ng % 20v% E1% BB% 91n% 20ch% E1% BB% A7% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20cho% 20Vietnam% 20Airlines,% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3% 204,000% 20t% E1 % BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20l% C3% A0% 20vay% 20t% C3% A1i% 20c% E1% BA% A5p% 20v% E1% BB% 91n% 20l% C3 % A3i% E1% BA% 20su% 200 %% A5t% 20t% E1% BB% C3% AB% 20c% A1c% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% 20t% C3% A9c% ADN% 20d% E1% BB% A5ng,% 20c% C3% B2n% 208,000% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t % C4% 83ng% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20l% E1% BB% 87% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% E1% BB % AB% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20% C3% A1n% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20ch% C3 % 20b% C3% A0o% A1n% 20cho% E1% BB% 20c% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% E1% BB% 20hi% 87n% 20h% E1% BB% AFu.Trong% 20ph% C6 % B0% C6% A1ng% 20% C3% A1n% 20gi% E1% BA% A3i% 20c% E1% BB% A9u% 20Vietnam% 20Airlines,% 20T% E1% BB% 95ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% BD% 20ch% C3% A0o% 20b% C3% A1n% 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20cho% 20c% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20hi% E1% BB% 87n% 20h% E1% BB% AFU% 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 91n% 20th% C3% AAM% 208,000% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng.% C4% 20Trong% 20% 91% E1% BB% 20t% C4% A3t% 83ng% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news