Scic Disbursed Nearly Vnd 6,895 Billion To Invest In Buying Shares Of Vietnam Airlines

Th% C3% B4ng% 20Tin% 20T% E1% BB% AB% 20T% E1% BB% 95ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 90% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20v% C3% A0% 20kinh% 20dinh% 20V% E1% BB% 91N% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20 (SCIC)% 20cho% 20BI% E1% BFT ,% 20ng% C3% A0Y% 2013/9/2021,% 20scic% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3i% 20ng% C3% A2N% 20s% E1% BB% 91% 20ti % E1% BB% 81N% 206.894.9% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20mua% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20T% E1% BB% 91i% 20thi% E1% BB% 83U% 2031.08 %% 20V% E1% BB% 91N% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20L% E1% BB% 87% 20c% E1% BB% A7A% 20T% E1% BB% 95ng% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20h% C3% A0NG% 20KH% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20% E2% 80% 93% 20ctcp.tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20C% E1% BA% A5P% 20B% C3% A1CH% 20PH% E1% BA% A3I% 20KH% E1% BA% A9N% 20tr% C6% B0% C6% A1ng% 20th% C3% A1O% 20g% E1% BB% A1% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20cho% 20T% E1% BB% 95ng% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20h% C3% A0Ng% 20KH% C3% B4ng% 20vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20% E2% 80% 93% 20ctcp% 20 (VNA;% 20vietnamairlines;% 20m% C3% A3% 20ck:% 20HVN)% 20do% 20% E1% Three% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1 % BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19,% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nhi% E1% BB% 87m% 20V% E1% BB% A5% 20ch% C3% Adnh% 20tr% E1% BB% 8B% 20-% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20thay% 20m% E1% BA% B7T% 20ch% C3% Adnh% 20ph% E1 % BB% A7% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20Mua% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20T% E1% BA% A1I% 20VNA % 20thu% E1% BB% 99C% 20quy% E1% BB% 81N% 20mua% 20c% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% 95 % 20% C4% 91% C3% B4ng% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20theo% 20nnh% E1% BB% 8B% 20quy% E1% BA% BFT% 20C% E1 % BB% A7A% 20qu% E1% BB% 91C% 20h% E1% BB% 99i,% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BA% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20ch% C3% Adh% 20ph% E1% BB% A7,% 20% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20V% E1% BB% 91N% 20nh% C3% A0% 20N % C6% B0% E1% BB% 9BC% 20t% E1% BA% A1I% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p,% 20ng% C3% A0Y% 2013/9/2021,% 20scic% 20% C4% 91 % C3% A3% 20GI% E1% BA% A3I% 20ng% C3% A2N% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81N% 206,894

.9% 20t% E1% BB% B7% 20% C4 % 91% E1% E1% BB% 93ng% 20mua% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20N% E1% BA% A FM% 20GI% E1% BB% AF% 20T% E1% BB% 91i% 20thi% E1% BB% 83U% 2031.08 %% 20V% E1% BB% 91N% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U % 20L% E1% BB% 87% 20C% E1% BB% A7A% 20VNA.Vi% E1% BB% 87C% 20cic% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20m% 20c % E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20T% E1% BA% A1I% 20VNA% 20g% C3% B3P% 20PH% E1% BA% A7N% 20B% E1% BB% 95% 20sung% 20V % E1% BB% 91N% 20Ph% E1% BB% A5C% 20V% E1% BB% A5% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N % 20XU% E1% BA% A5T,% 20kinh% 20doanh% 20V% C3% A0% 20C% E1% BA% A3i% 20thi% E1% BB% 87N% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20In% 20ng% E1% E1% AFN% 20h% E1% BA% A1N% 20C% E1% BB% A7A% 20VNA,% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% % BF% 20c% C3% A1C% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng,% 20% E1% BA% A3NH% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20COVID-19
% 20Trong% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20t% E1% BB% 9bi ,% 20VNA% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9bm% 20ho% C3% A0N% 20T% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20% C3% A1N% 20t% C3% A1i% 20C% C6% A1% 20C% E1% BA% A5U% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20th% C3% Adch% 20nnhi% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% C3% ACNH% 20 H% C3% ACNH% 20m% E1% BB% 9BI,% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20QU% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83n,% 20s% E1% BB% 9BM% 20Ph% E1% BB% A5C% 20H% E1% BB% 93i% 20V% C3% A0% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% AFng.theo% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20C% E1% BB% A7A% 20scic% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 202020% 20-% 202030% 20V% C3% A0% 20t% E1% BA% A7M% 20nh% C3% ACN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN % 20N% C4% 83m% 202035,% 20scic% 20x% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20T% E1% BA% ADP% 20Trung% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20m% E1% BA% A1NH% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3% A0O% 20C% C3% A1C% 20ng% C3% A0NH% 20NH% E1% BB% 81,% 20L% C4% A9nh% 20V% E1% BB% B1C% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0 % E1% BB% 9bc% 20c% E1% BA% A7N% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20C% C3% B3% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20lan% 20t% E1% BB% 8FA% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF,% 20th% E1% BB% B1C% 20hhi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% 91T% 20vai% 20tr% C3% B2% 20L% C3% A0% 20% E2% 80% 9cnh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% E1% BB% A7A% 20CH% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% E2% 80% 9D% 20Theo% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BA% A3ng% 20V% C3% A0% 20ch% C3% ADNH% 20Ph% E1% BB% A7 ./. Duy% 20th% C3% A1i

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news