Securities Depository Center: Supporting The Efficiency Of The Stock Market

Pass% 2015% 20N% C4% 83m% 20qua% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n,% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20L% C6% B0u% 20k% C3% BD% 20ch% E1 % BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20 (receiver% E1% BB% 99c% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20Ch% E1% BB% A9ng% 20kho % C3% A1n% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc-B% E1% BB% 99% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh)% 20% C4% 91% C3% A3% 20v% C3% A0% 20% C4% 91ang% 20ho% C3% A0n% 20th% C3% A0nh% 20t% E1% BB% 91t% 20vai% 20tr% C3% B2% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% A9% 20m% E1% BB% 87nh% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh, % 20b% E1% BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20cho% 20c% C3% A1c% 20d% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20v% C3% A0% 20t % C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3 % A1n% 20lu% C3% B4n% 20chu% 20chuy% E1% BB% 83n% 20th% C3% B4ng% 20su% E1% BB% 91t,% 20safe% 20to% C3% A0n% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20v% C3% A0% 20b% E1% BA% A3o% 20m% E1% BA% ADT,% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20g% C3% B3P% 20thi% E1 % BA% BFT% 20th% E1% BB% B1c% 20cho% 20s% E1% BB% B1% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20c% E1% BB% A7a% 20to% C3% A0n % 20ng% C3% A0nh% 20ch% E1% BB% C3% A9ng% 20kho% 20t% C3% A1n.Trung% A2M% 20 L% C6% B0u% 20k% C3% BD% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20vai% 20tr% C3% B2% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20b% E1% BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20cho% 20c% C3% A1c% 20d% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20v% C3% A0% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20lu% C3% B4n% 20th% C3% B4ng% 20su% E1% BB% 91t,% 20safe% 20to% C3% A0nKh% E1% BB% 91i% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C3% B4ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20how% 20Trung % 20t% C3% A2M% 20L% C6% B0u% 20k% C3% BD% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20 (VSD)% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20ng% C3% A0y% 20c% C3% A0ng% 20t% C4% 83ng% 20theo% 20quy% 20m% C3% B4% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20song% 20VSD% 20lu% C3% B4n% 20v% E1% BA% ADN% 20h% C3% A0nh% 20t% E1% BB% 91t% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n,% 20 % C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20cho% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20v% E1% BA% ADN% 20h % C3% A0nh% 20safe% 20to% C3% A0n,% E1% BB% 20hi% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20su% E1% BB% 91t% 2015% 20N% C4% 83m% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20v% C3% A0% 20ch% C6% B0a% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20gi% C3% A1n% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20trong% 20c% C3% A1c% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20v% E1% BB% A5% 20l% C3% A0m% 20% E1% BA% A3nh% C6% B0% 20h% E1% BB% C4% 9Fng% 20% 91% E1% BA% BFN% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng.T% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0y% 2015/10/2021,% 20s% E1% BB% 91% 20d% C6% B0% 20m% C3% A3% 20ch% E1 % BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD% 20t% E1% BA% A1i% 20VSD% 20l% C3% A0% 202 348% 20m% C3% A3 ,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20d% C6% B0% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD% 20t% E1% BA% A1i% 20VSD% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20g% E1% BA% A7n% 20 197% 20t% E1% BB% B7% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n,% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 207% 20l% E1% BA% A7n% 20v% E1% BB% 81% 20s % E1% BB% 91% 20m% C3% A3% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20v% C3% A0% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 2061% 20l % E1% BA% A7n% 20v% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% 91% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20N% C4 %8 3m% 202 006;% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20k % C3% BD,% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20l% C6% B0u% 20k% C3% BD% 20c% C5% A9ng% 20c% C3% B3% 20k% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20kh% E1% BA% A3% 20quan% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20d% C6% B0% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20l% C6% B0u% 20k% C3% BD% 20t% E1% BA% A1i% 20VSD% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20 114% 20t% E1% BB% B7% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n,% 20t% C4% 83ng% 2055% 20l% E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1 % BB% 9Bi% 20N% 202 006% C4% 83m% C3% A0% 20v% 20 (GMT% E1% BA% 2058 %% BFM% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20ch% E1% BB% C3% A9ng% 20kho% C4% A1n% 20% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD) .vsd% E1% BA% 20qu% A3N% 20l% C3% BD% 203.7% 20tri % E1% BB% 87u% 20t% C3% A0i% 20kho% E1% BA% A3N% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0,% 20t% C4% 83ng% E1% BA% 20g% 203

.6% 20l% A5p% E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m% 202010.% 20T% E1% BB% 95ng% 20m % C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% E1 % BA% A5p% 20cho% C3% A0% 20nh% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% C6% B0% 20N% E1% BB% C3% 9Bc% 20ngo% A 0I% 20l% C3% A0% 2039,355,% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3,% 20c% C3% B3% 2034,283% 20m% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2n% 20v% C3% A0% 205 072% 20m% C3% A3% 20s% E1% BB% 91% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c,% 20l% E1 % BA% A7n% 20l% C6% B0% E1% BB% A3t% 20t% C4% 83ng% 2015% 20l% E1% BA% A7n% 20v% C3% A0% 2028% 20l% E1% BA% A7n% 20so % 20v% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m% 202006.VSD% 20k% E1% BA% BFT% 20N% E1% BB% 91i% 20h% E1% BB% 87% E1% BB% 20th% 91ng % 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD% 20v% E1% BB% 9Bi% 20S% E1% BB% 9F% 20Giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20c% E1 % BB% A7a% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20 (SBV)% 20nh% E1% BA% B1m% 20li% C3% aan% 20k% E1% BA% BFT% 20gi% E1% BB% AFA% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20v% E1% BB% 91n% 20v% C3% A0% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87,% 20R% C3% Real% 20ng% E1 % BA% AFN% 20quy% 20tr% C3% ACnh% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20cho% 20c% E1 % BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu,% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ch% E1% BB% 89% 20qu% E1% BB% B9% 20t% E1% BB% AB% 20chi% E1% BB% 81u% 20T + 3% E1% BB% 20xu% 91ng% 20s% C3% 20T + 3% A1ng% C3% A0% 20v% 20t% E1% BB% A

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news