Selling Bonds Of Nearly 2 Years, Vsetgroup Received A Penalty Of 600 Million Vnd

NG% C3% A0Y% 2030/11/2021,% 20% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20CH% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1 % BB% 9BC% 20 (SSC)% 20BAN 20H% C3% A0NH% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20s% E1% BB% 91% 20814 / q% C4% 90-xpvphc% 20v% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20x% E1% BB% AD% 20PH% E1% BA% A1T% 20Vi% 20Ph% E1% BA% A1M% 20h% C3% A0NH% 20CH% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% 95% 20Ph% E1% Three% A7N% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20VSetGroup.Theo% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20ubcceck,% 20VSetGroup % 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% 20H% C3% A0NH% 20Vi% 20ch% C3% A0O% 20B% C3% A1N% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N % 20ra% 20c% C3% B4ng% 20ch% C3% Bang% 20nh% C6% B0ng% 20KH% C3% B4ng% 20N% E1% BB% 99p% 20h% E1% BB% 93% 20s% C6% A1% 20 % C4% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD% 20V% E1% BB% 9BI% 20% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20nh% C3 % A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc.c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20T% E1% BB% AB% 2001/01/2020% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2027/10/2021,% 20vsetgroup% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20ch% C3% A0o% 20b % C3% A1N% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A 7A% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ra% 20c% C3% B4ng% 20ch% C3% Bang% 20th% C3% B4ng% 20QU% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1% BB% 87N% 20th% C3% B4ng% 20in 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20ch% C3% Bang% 20V% C3% A0% 20cho% 20c% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20KH% C3% B4ng% 20x% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20nh% C6% B0Ng% 20kH% C3% B4ng% 20N% E1% BB% 99p% 20h% E1% BB% 93% 20s% C6% A1% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD% 20V% E1% BB% 9Bi% 20% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20CH% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20theo% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20T% E1% BA% A1I% 20KHO% E1% BA% A3N% 201% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 2013% 20LU% E1% BA% ADT% 20CH% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20N% C4% 83m% 202006,% 20kho% E1% BA% A3N% 201% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 2016% 20LU% E1% BA% ADT% 20CH % E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20N% C4% 83m% 202019.Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20B% E1% BB% 8B% 20PH% E1% BA% A1T% 20TI% E1% BB% 81N% 20600% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20theo% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB% 81% 20x% E1% BB% AD% 20ph% E1% BA% A1T% 20Vi% 20Ph% E1% BA% A1M% 20h% C3% A0nh% 20ch% C3% Adnh% 20Trong% 20L% C4% A9nh% 20V% E1% BB% B1C% 20C H% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20V% C3% A0% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N.% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI,% 20ubcknn% 20Bu% E1% BB% 99C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20thu% 20h% E1% BB% 93i% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% C3% A0O% 20B% C3% A1N;% 20Ho% C3% A0N% 20tr% E1% BA % A3% 20cho% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20ti% E1% BB% 81N% 20mua% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3 % A1N% 20ho% E1% BA% B7C% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20C% E1% BB% 8DC% 20 (N% E1% BA% BFU% 20C % C3% B3)% 20c% E1% BB% 99ng% 20th% C3% AAM% 20TI% E1% BB% 81N% 20L% C3% A3i% 20T% C3% A3% 20theo% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20ti% E1% BB% 81N% 20g% E1% BB% ADI% 20KH% C3% B4ng% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1% BA% A1N% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0Ng% 20m% C3% A0% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C,% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2N% 20Vi % 20Ph% E1% BA% A1M% 20m% E1% BB% 9F% 20T% C3% A0I% 20kho% E1% BA% A3N% 20thu% 20ti% E1% BB% 81N% 20mua% 20ch% E1% BB% A9ng % 20kho% C3% A1N% 20ho% E1% BA% B7C% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20C% E1% BB% 8DC% 20T% E1% BA% A1i % 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB% A5NG% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20Hi% E1% BB% 87U% 20L% E1% BB% B1C% 20thi% 20h% C3% A0NH,% 20In% 20th% E1% BB% 9DI% 20h% E1% BA% A1N% 20T% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 2015 % 20ng% C3% A0Y% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20NH% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20t % C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% A0NH% 20VI% 20VI% 20PH% E1% BA% A1M

.TH% E1% BB% 9DI% 20h% E1% Ba % A1N% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20g% E1% BB% AU% 20Y% C3% AAU% 20C% E1% BA% A7U% 20L % C3% A0% 20T% E1% BB% 91I% 20% C4% 91A% 2060% 20ng% C3% A0Y% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 20quy % E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB% A5ng% 20BI% E1% BB% 87N% 20ph% C3% A1P% 20N% C3 % A0Y% 20c% C3% B3% 20Hi% E1% BB% 87U% 20L% E1% BB% B1C% 20thi% 20h% C3% A0nh.th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20C% E1% BB % A7A% 20VSetGroup% 20sau% 20kHI% 20B% E1% BB% 8B% 20ubccnn% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20m% E1% BA% B7T.T% E1% BA% ADP% 20% C4 % 91o% C3% A0N% 20VSetGroup% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 203/2014% 2 0V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20T% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20ch% E1% BB% 89% 20T% E1% BA% A1I% 20107% 20C% E1% BB% 99ng% 20h% C3% B2A,% 20Ph% C6% B0% E1% BB% 9dng% 2012 ,% 20qu% E1% BA% DNA% 20T% C3% A2N% 20B% C3% ACNH,% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20h% E1% BB% 93% 20ch% C3% AD % 20minh
doanh% 20nghi% E1% BB% 87P% 20N% C3% A0Y% 20T% E1% BB% ABNG% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr % C3% ACNH% 20PH% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20L% C3 % A3i% 20su% E1% BA% A5T% 2012% / n% C4% 83m,% 20linh% 20ho% E1% BA% A1T% 20V% E1% BB% 81% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1 % Three% A1N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% E1% BB% AB% 20T% E1% BB% AB% 2012-% 2060% 20th% C3% A1ng,% 20k% C3% A8M % 20% C4% 91% C3% B3,% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20mua% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% E1% BFU% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20B% E1% BA% B1ng% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N.% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20h% C4% 90QT% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th % E1% BB% 9DI% 20L% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20DI% E1% BB% 87N% 20Ph% C3% A1P % 20LU% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news