Seoul 2021 Auto Show Focusing On Promoting Electric Vehicles

Tri% E1% BB% 83n% 20L% C3% A3M% 20% C3% 94T% C3% B4% 20seoul% 202021% 20s% E1% BA% BD% 20T% E1% BA% ADP% 20Trung% 20Qu% E1% Three% A3ng% 20B% C3% A1% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20XE% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% C6% B0% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20nh% E1% BA% B1M% 20T% E1% BB% ABNG% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20chuy% E1% BB% 83N% 20t% E1% BB% AB% 20Vi% E1% BB% 87C% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20C% C3% A1C% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% C6% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20In% 20sang% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1% BB% 87N% 20KH% C3% B4ng% 20ph% C3% A1T% 20th% E1% BA% A3i.0: 00 /% 203: 08N% E1% BB% AF% 20mi% E1 % BB% 81N% 20Nam% C4% 90% E1% BA% A1I% 20DI% E1% BB% 87N% 20H% C3% A3ng% 20xe% 20Mercedes% 20GI% E1% BB% 9BI% 20thi% E1% BB% 87U % 20m% E1% E1% ABU% 20xe% 20m% E1% BB% 9BI% 20EQs.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20anh% 20nguy% C3% AAN / TTXVN) by% 20Ph% C3% B3ng% 20Vi% C3% AAN% 20TTXVN% 20T% E1% BA% A1I% 20SEOUL,% 20% 22tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20% C3% 94T% C3% B4% 20SEOUL% 202021% 22 % 20 (Seoul% 20mobility% 20show% 202021)% 20s% E1% BA% BD% 20di% E1% BB% 85N% 20ra% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 2026/11% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0Y% 2 05/12% 20t% E1% BA% A1I% 20trung% 20T% C3% A2M% 20tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20Qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BA% BF% 20 (KINTEX)% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20goyang,% 20t% E1% BB% 89nh% 20gyeonggi% 20 (H% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C) .tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20s% E1% BA% BD% 20T% E1% BA% ADP% 20trung% 20qu% E1% BA% A3ng% 20B% C3 % A1% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20XE% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% C6% B0% 20N% E1% BB % 97% 20L% E1% BB% B1C% 20nh% E1% BA% B1M% 20T% E1% BB% ABNG% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20Chuy% E1% BB% 83n% 20t% E1 % BB% AB% 20VI% E1% BB% 87C% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20C% C3% A1C% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1% BB % 87N% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% C6% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20Trong% 20sang% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1 % BB% 87n% 20KH% C3% B4ng% 20Ph% C3% A1T% 20th% E1% BA% A3I% 20Trong% 20B% E1% BB% 91I% 20C% E1% BA% A3nh% 20to% C3% A0N% 20C % E1% BA% A7U% 20% C4% 91ang% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20GI% E1% BA% A3M% 20PH% C3% A1T% 20th% E1% % A3i% 20g% C3% A2Y% 20Hi% E1% BB% 87U% 20% E1% BB% A9ng% 20nh% C3% A0% 20k% C3% Adnh.tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M % 20N% C4% 83m% 20nay% 20C% C3% B3% 20s% E1% BB% B1% 20tham% 20gia% 20c% E1% B B% A7A% 20100% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20V% C3% A0% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20thu% E1% BB% 99C% 206% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20Trong% 20C% C3% A1C% 20L% C4% A9nh% 20V% E1% BB% B1C% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hi% E1% BB% 87U% 20xe% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BA% A9M,% 20Ph% E1% BB% A5% 20T% C3% B9ng

.. .T% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% 99ng% 2020% 20LO% E1% BA% A1I% 20XE% 20m% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3C% A3C% 20tr% C6% B0ng% 20B% C3% A0Y,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 201% 20chi% E1% BA% BFC% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20XU% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9BI,% 205% 20chi% E1% BA% BFC% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3 % Aan% 20xu% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1I% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 81% 20V% C3% A0% 2014% 20chi% E1 % BA% BFC% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20XU% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1 % BA% A1I% 20H% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91c
t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20% C3% 94T% C3% B4% 20Hyundai% 20c % E1% BB% A7A% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20 (Hyundai% 20motor)% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1 C% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20% C3% B4T% C3% B4% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20s% E1% BA% BD% 20g% C3% A2Y% 20s% E1% BB% B1% 20CH% C3% BA% 20% C3% BD% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BA% ABU% 20XE% 20% C4% 91% E1% BB% 9DI% 20m% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BA% A1Y% 20HO% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20B% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91I% E1% BB% 87n.kia% 20corp.% 20-% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20con% 20c% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20Hyunda% 20motor,% 20ch% C3% ADNH% 20th% E1 % BB% A9C% 20cho% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20XE% 20NIRI% 20EV% 20HO% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20m% E1% BB% 9BI,% 20Then% 20C% 20C% 20C% 20C% 20C% 20C% 20C% 20C% 20C C3% A1C% 20H% C3% A3NG% 20AUDI,% 20BMW% 20V% C3% A0% 20Mercedes-Benz% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20V% C3% A0O% 20cam% 20k% E1% BA% BFT % 20d% E1% BA% A7N% 20D% E1% BB% ABNG% 20B% C3% A1N% 20c% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20XE% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1 % BB% A5ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% C6% A1% 20CH% E1% BA% A1Y% 20B% E1% B1ng% 20x% C4% 83ng% 20V% C3% A0 % 20diesel% 20m% E1% BB% 9BI% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% C3% A0ng % 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20Trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91c.h% C3% A3ng% 20kia% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20s% E1% BA% BD% 20ch% C3% ADNH% 20th% E1% BB% A9C% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20XE% 20NIRI% 20EV% 20T% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20N% E1% BB% 99I% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20V% C3% A0O% 20N% E1% BB% ADA% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202022.% 20h% C3% A3ng% 20c% C5% A9ng% 20tr% C6% B0ng% 20B% C3% A0Y% 20m% E1% BA% ABU% 20XE% 20sedan% 20ch% E1% BA% A1Y% 20 % C4% 91i% E1% BB% 87N% 20EV6% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% C3% Adch% 20h% E1% BB% A3P% 20N% E1% BB% 81N % 20t% E1% BA% A3NC% 20m% C3% B4-% C4% 91UN% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20ch% E1% BB% 89% 20D% C3% A0NH% 20cho% 20EV% 20C% E1% BB% A7A% 20Hyundai% 20motor% 20group% 20 (E-GMP) .nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu % E1% BA% A5T% 20k5% 20sedan% 20V% C3% A0% 20kia% 20sorento% 20suv% 20c% C3% B3% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20t% C4% 83ng % 20c% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20d% C3% B2NG% 20XE% 20EV% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ANH% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202025 % 20V% E1% BB% 9BI% 2011% 20m% E1% BA% ABU,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 207% 20m% E1% BA% ABU% 20D% E1% BB% B1A% 20tr% C3% AAN% 20E-GMP.H% C3% A3ng% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news