‘seoul Mobility Show 2021’ – The Highlight Of The Future Automotive Industry

According to% 20Ph% C3% B3ng% 20VI% C3% AAN% 20TTXVN% 20T% E1% BA% A1I% 20SEOUL,% 20tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20% C3% B4% 20T% C3 % B4% 20seoul% 202021% 20 (Seoul% 20mobility% 20show% 202021)% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% C3% Adnh% 20th% E1% BB% A9C% 20khai% 20m% E1% BA% A1C% 20T% E1% BA% A1I% 20trung% 20T% C3% A2M% 20tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20kintex% 20thu% E1% BB% 99C% 20th% C3% A0NH% 20ph% E1% BB% 91% 20goyang,% 20t% E1% BB% 89nh% 20gyeonggi,% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C. C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20BI% E1% BB% 83U% 20C% E1% BA% AFT% 20B% C4% 83ng% 20khai% 20m% E1% BA% A1C% 20seoul% 20mobility% 20show% 202021.% 20% E1% BA% A2NH:% 20anh% 20nguy% C3% AAN% 20-% 20pv% 20ttxvn% 20t% E1% BA% A1I% 20H% C3% A0N% 20Qu% E1 % BB% 91ctheo% 20Ph% C3% B3ng% 20vi% C3% AAN% 20TTXVN% 20T% E1% BA% A1i% 20SEOUL,% 20tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20% C3% B4% 20T% C3% B4% 20SEOUL% 202021% 202021% 20 (Seoul% 20mobility% 20show% 202021)% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% C3% Adnh% 20th% E1% BB% A9C% 20khai% 20m% E1 % BA% A1C% 20T% E1% BA% A1I% 20trung% 20t% C3% A2M% 20tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20QQ% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF % 20kintex% 20thu% E1% BB% 99C% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20goyang,% 20t% E1% BB% 89nh% 20gyeonggi,% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C.In% 20B% C3% A0i% 20Ph% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U% 20khai% 20m% E1% BA% A1C,% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20Hi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20c% C3% A1C% 20nh % C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20% C3% B4% 20T% C3% B4% 20H% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20 (kama )% 20ki% C3% AAM% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20BAN% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20% 22seoul% 20mobility% 20show% 202021% 22% 20jeong% 20man-ki% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1nh:% 20% 22ngay% 20t% E1% BB% AB% 20B% C3% A2Y% 20GI% E1% BB% 9D,% 20c% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20P% C3% B4% 20T% C3% B4% 20% C4% 91ang% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20V% C3% A0O% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% 9DI% 20k% E1% BB% B3% 20chuy% E1% BB% 83N% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20m% E1% BA% A1NH% 20m% E1% BA% BD% 20V% C3% A0% 20H% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20chuy% E1% BB% 83N% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20L% C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% E1% 20XE% 20CH% E1% BA% A1Y% 20B% E1% BA% B1NG 20% C4% 91I% E1% BB% 87N,% 20XE% 20T% E1% BB% B1% 20H% C3% A0NH% 20V% C3 % A0% 20C% C3% A1C% 20t% C3% Adnh% 20N% C4% 83ng% 20di% 20% C4% 9 1% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% 9BI% 22.Theo% 20% C3% B4ng% 20jeong% 20Man-ki,% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N% 20xe % 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20% C3% B4% 20t% C3% B4 % 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202030% 20D% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T % 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 2035 %% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20L% E1% BB% 9BN% 20 (nh% C6% B0% 20m% E1% BB% B9,% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20V% C3% A0% 20trung% 20Qu% E1% BB % 91c)% 20V% C3% A0% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 2031 %% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9bi

.h% C3 % A3ng% 20xe% 20BMW% 20GI% E1% BB% 9BI% 20thi% E1% BB% 87U% 20LO% E1% BA% A1T% 20m% E1% BA% ABU% 20XE% 20mini% 20m% E1% BB% 9bi .% 20% E1% BA% A2NH:% 20anh% 20nguy% C3% AAN% 20-% 20PV% 20TTXVN% 20T% E1% BA% A1i% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91Cng% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20di% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% BD% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% AB% 20Vi% E1% BB% 87C% 20CH% E1% BB% 89% 20T% E1% BA% ADP% 20trung% 20V% C3% A0O% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20sang% 20di% 20chuy% E1% BB% 83N% 20h% C3% A0Ng% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% B4% 20th% E1% BB% 8B% 20 (UAM),% 20Robot% 20V% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20Bay% 20KH% C3% B4ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20L% C3% A1i,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20Vi% E1% BB% 87C% 20Ph% E1% BB% 95% 20BI% E1% BFN % 20t% C3% Adnh% 20di% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20d% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5 % 20 (Maas)% 20c% C5% A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% C4% 83ng% 20C% C6% B0% E1% BB% 9dng.% 20% C3% 94ng% 20jeong% 20Man-Ki% 20nh% E1% E1% A5N% 20m% E1% BA% A1nh:% 20% 22% C4% 90% E1% BB% 95i% 20m% E1% BB% 9BI% 20c% C3% B4ng% 20NG% E1% BB% 87% 20L% C3% A0% 20Trung% 20T% C3% A2M% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% A5T% 20c% E1% BA% A3% 20nh% E1% BB% AFNG% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20N% C3% A0Y% 22
Ph% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% E1% BA% A1I% 20L% E1% BB% 85% 20khai% 20m% E1% BA% A1C,% 20th% E1% BB% A9% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20motie % 20park% 20jin-gyu% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1nh:% 20% 22% C4% 90% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20D% E1% BA% ABN% 20D% E1% BA% AFT% 20ng% C3% A0NH% 20giao% 20th% C3% B4ng% 20Trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai,% 20c% E1% BA% A3% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20V% C3% A0% 20ng% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20% C3% B4% 20T% C3% B4% 20ph% E1% BA% A3I% 20C% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20Phi% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 22. According to% 20% C4% 91% C3% B3,% 20N% C4% 83m% 202022% 20ch% C3% Adnh% 20ph% E1% BB% A7% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20s % E1% BA% BD% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20nghi% C3% AAN% 20C % E1% BB% A9U% 20V% C3% A0% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20 (R

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news