Shanghai City (china) Isolate Hundreds Of New Outbreaks

NG% C3% A0Y% 2021/8,% 20ch% C3% Adnh% 20quy% E1% BB% 81N% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20th% C6% B0% E1% BB% A3ng % 20h% E1% BA% A3i,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c,% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% C3% A1ch% 20ly% 20h% C3% A0ng% 20tr% C4% 83m % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4 % 91% E1% BB% A3T% 20B% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20covid-19% 20m% E1% BB% 9BI% 20sau% 20kHI% 20Ph% C3% A1T% 20Hi% E1% BB% 87n % 20c% C3% A1C% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20L% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91C% 20D % E1% BB% A1% 20H% C3% A0Ng% 20% E1% BB% 9F% 20s% C3% A2N% 20bay.NC% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20Phun% 20thu% E1% BB% 91c % 20kH% E1% BB% AD% 20tr% C3% B9ng% 20nh% E1% BA% B1M% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20s% E1% BB% B1% 20L% C3% A2Y % 20lan% 20c% E1% BB% A7A% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19% 20t% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20GA% 20% E1 % BB% 9F% 20th% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20h% E1% BA% A3i,% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c,% 20ng% C3% A0Y% 203/2 / 2021.% 20% E1% BA% A2NH:% 20thx / TTXVNTheo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20kho% E1% BA% A3ng% 20120% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20C% C3% B3% 20ti% E1% BA% BFP% 20x% C3% Bac% 20g% E1% BA% A7N% 20 (F1)% 20V% E1 % BB% 9BI% 205% 20nh% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20m% E1% BA% AFC% 20covid-19% 20L% C3% A0M% 20Vi% E1% BB% 87C% 20t% E1% Three % A1I% 20s% C3% A2N% 20bay% 20qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20Ph% E1% BB% 91% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20 (Pudong)% 20 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% C6% B0A% 20% C4% 91i% 20C% C3% A1ch% 20ly, % 20c% C3% B9ng% 20V% E1% BB% 9Bi% 20h% C3% A0NG% 20tr% C4% 83m% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20KH% C3% A1C% 20C% C3% B3 % 20ti% E1% BFP% 20X% C3% Bac% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% C3% B3M% 20F1.ng% C3% A0Y% 2021/8,% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20L% E1% BB% A5C% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20GHI% 20nh% E1% BA% DNA% 204% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20m% E1% BB% 9BI% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 202% 20CA % 20L% C3% A0% 20c% C3% A1C% 20nh% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91C% 20D% E1% BB% A1% 20h% C3% A0Ng% 20k% E1 % BB% 83% 20tr% C3% AAN% 20V% C3% A0% 202% 20CA% 20C% C3% B2N% 20L% E1% BA% A1I% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20t % E1% BB% 89nh% 20ggiang% 20t% C3% B4% 20 (Jiangsu)% 20V% C3% A0% 20h% E1% BB% 93% 20B% E1% BA% AFC% 20 (Hubei).% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3,% 20ch% C3% ADNH% 20quy% E1% BB% 81N% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20th % C6% B0% E1% BB% A3ng% 20h% E1% BA% A3I% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20PH% C3% A1T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20th% C3% AAM % 203% 20nh% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91C% 20D% E1% BB% A1% 20H% C3% A0Ng% 20C% C3% B3% 20k% E1% BA% BFT % 20qu% E1% BA% A3% 20X% C3% A9T% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20M% C6% B0% C6% A1ng% 20T% C3% A1ng 20V% E1% BB% 9Bi% 20Virus% 20sars -Cov-2

.% 20t% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0Y% 2020/8,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91 % E1% BA% A1I% 20L% E1% BB% A5C% 20GHI% 20nh% E1% BA% ADN% 20T% E1% BB% 95ng% 20C% E1% BB% 99ng% 2094.599% 20CA% 20m% E1% Three % AFC% 20m% E1% BB% 9BI,% 20 in% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 204,636% 20CA% 20T% E1% BB% AD% 20Vong. * H% C3% A0N % 20qu% E1% BB% 91c% 20ng% C3% A0Y% 2021/8% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20ghi% 20nh% E1% BA% DNA% 201
880% 20CA% 20m% E1% Three % AFC% 20m% E1% BB% 9BI,% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20d% E1% BA% A5U% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20In% 20ng% C3% A0Y% 20GI% E1% E1% BA% A3M% 20xu% E1% BB% 91ng% 20d% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 202,000% 20sau% 202% 20ng% C3% A0Y% 20LI% C3% AAN% 20TI% E1% BFP% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 20tr% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 20N% C3% A9C% 20N% C3% A9C A0y.% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% A9C% 20h% C3% A0N % 20qu% E1% BB% 91C% 20s% E1% BA% BD% 20gia% 20h% E1% BA% A1N% 20C% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20ph% C3% A1P% 20h% E1 % BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20nnhi% C3% AAM% 20ng% E1% BA% B7T% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% E1% BB% A9ng% 20Ph% C3 % B3% 20V% E1% BB% 9BI% 20L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng% 20L% C3% A2Y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91ang % 20m% E1% BA% A1NH% 20L% C3% AAN% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BFU% 20do% 20s% E1% BB% B1% 20xU % E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% E1% BB% A7A% 20BI% E1% BB% 83N% 20th% E1% BB% 83% 20delta.m% E1% BB% 99T% 20 % C4% 91i% E1% BB% 83m% 20L% E1% BA% A5y% 20m% E1% BA% ABU% 20x% C3% A9T% 20m% E1% BB% 87m% 20Covid-19% 20t% E1% Three % A1i% 20seoul,% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20ng% C3% A0Y% 2019 / 8/2020.% 20% E1% BA% A2nh:% 20AFP / TTXVNTrong% 20s% E1% BB% 91% 20c% C3% A1C% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20m% E1% BB% 9BI% 20In% 20ng% C3% A0Y% 2020/8% 20C% C3% B3% 201.814% 20CA% 20L% C3% A2Y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20Trong 20N% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20hi% E1% BB% 87N% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91c % 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20T% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% 99ng% 20234.739% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 20Covid-19,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 202.202% 20CA% 20 t% E1% BB% AD% 20Vong.% 20s% E1% BB% 91% 20cA% 20m% E1% BA% AFC% 20m% E1% BB% 9BI% 20Trong% 20ng% C3% A0Y% 20T% E1% Ba % A1i% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20V% C6% B0% E1% BB % A3T% 20m% E1% BB% A9C% 201,000% 20CA% 20T% E1% BB% AB% AB% 20ng% C3% A0Y% 207/7% 20V% C3% A0% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB % A5C% 20duy% 20tr% C3% AC% 20tr% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 20N% C3% A0Y% 20Trong% 2046% 20ng% C3% A0Y% 20LI% C3% AAN% 20ti% E1 % BA% BFP.% 20hhi% E1% BB% 87N% 20L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20th% E1% BB% A9% 204% 20T% E1% BA% A1I% 20H% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20CH% C6% B0A% 20C% C3% B3% 20D% E1% BA% A5U% 20Hi% E1% BB% 87u% 20D% E1% BB% 8bu% 20L% E1% BA% A1I% 20D% C3% B9% 20GI% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB% A5ng% 20nhi% E1% BB% 81U% 20BI% E1% BB% 87N% 20ph% C3% A1P% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20nnhi% C3% AAM% 20ng% E1% BA% B7T,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20V% C3% B9ng% 20% C4% 91% C3% B4% 20th% E1% BB % 8b% 20seoul% 20% C3% A1P% 20d% E1% BB% A5ng% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20m% E1% BB% A9C% 20CAO% 20nh% E1% BA % A5T% 20L% C3% A0% 20C% E1% BA% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 204,% 20In% 20khi% 20h% E1% Three

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news