Should The Fiscal Policy Loosen?

G% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20c% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20% C3% BD% 20Ki% E1% BA% BFN% 20cho% 20R % E1% BA% B1ng,% 20c% E1% BA% A7N% 20N% E1% BB% 9BI% 20L% E1% BB% 8fng% 20ch% C3% A1ch% 20s% C3% A1CH% 20t% C3% A0i% 20KH% C3% B3A,% 20t% C4% 83ng% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20cho% 20ch% E1% BB% 91ng% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1 % BB% 87nh,% 20b% E1% BB% 9FI% 20B% E1% BB% 99i% 20chi% 20V% C3% A0% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B4ng% 20C% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20V% E1% BA% ABN% 20Trong% 20T% E1% BA% A7M% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T.% 20tuy% 20nhi% C3 % Aan,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20m% E1% BB% 99t% 20ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20T% C3% A0I% 20KH% C3% B3A% 20Linh% 20ho% E1% BA% A1T% 20NH% C6% B0NG% 20th% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BB% 8dng,% 20ch% E1% Three % B7T% 20ch% E1% BA% BD% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3% A1C% 20C% C6% A1% 20quan% 20qu % E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20L% E1% BB% B1A% 20ch% E1% BB% 8DN,% 20nh% E1% BA% B1M% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20b% E1% BA% A3O% 20GI% E1% BB% AF% AF% E1% BB% AFNG% 20AN% 20Ninh% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia. TH% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BB% 8dng% 20t% C4% 83ng% 20B% E1% BB% 99i% 20chi% 20V% C 3% A0% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B4ng% E1% BB% A8ng% 20ph% C3% B3% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19,% 20Thong% 20khi% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20Lao% 20% C4% 91AO% 20V% C3% AC % 20d% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh,% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20ch% E1% BA% ADM% 20L% E1% BA% A1i,% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B4ng% 20V% C3% A0% 20B% E1% BB% 99i% 20chi% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% AAN,% 20th% C3% AC% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20V% E1% BA% ABN% 20GI% E1% BB% AF% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3% A1C% 20ch% E1% BB% 89% 20ti% C3% Aau% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20N% C3% Aau% 20tr% C3% AAN,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th % E1% BB% 9DI% 20% E1% BB% A9ng% 20ph% C3% B3% 20T% E1% BB% 91T% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20chi % 20cho% 20ph% C3% B2ng,% 20ch% E1% BB% 91ng% 20d% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh.Tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20KH% C3% B4ng% 20PH % E1% BA% A3I% 20% C4% 91% C3% A3% 20H% E1% BA% BFT% 20nh% E1% BB% AFNG% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N,% 20Theo% 20% C3% B4ng% 20nguy% E1% BB% 85N% 20minh% 20t% C3% A2N% 20-% 20PH% C3% B3% 20V% E1% BB% A5% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20V % E1% BB% A5% 20ng% C3% A2N% 20s% C3% A1ch% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20 ( NSNN),% 20B% E1% BB% 99% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh,% 20d% C6% B0% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20ch% C3% Adnh% 20s % C3% A1CH% 20t% C3% A0I% 20KH% C3% B3A,% 20ti% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83.% 20In% 20% C4% 91% C3% B3:% 20B% E1% BB% 99i% 20chi% 20nsnn% 20N% C4% 83m% 202021% 20% C4% 91ang% 20Ph% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BA% A5U% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 204 %% 20gdp % 20Theo% 20d% E1% BB% B1% 20to% C3% A1N;% 20d% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20N% C4% 83m% 202022% 20c% C5% A9ng% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 204 %% 20gdp% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1% BB% A9ng% 20kho% E1% BA% A3ng% 205

.1 % 20gdp% 20ch% C6% B0A% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh),% 20% C4% 91ang% 20T% E1% BA% A1O% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% 9BN% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20c% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20nsnn% 20C% C3% A1C% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20m% E1% BB% A9C% 20B% E1% BB% 99i% 20chi% 20ng% C3% A2N% 20s% C3% A1CH% 20B% C3% ACNH% 20qu% C3% A2N% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 202021% 20-% 202025% 20In% 20Ph% E1% E1% A1M% 20Vi% 203.7 %% 20gdp% 20Theo% 20V% C4% 83 N% 20ki% E1% BB% 87N% 20% C4% 90% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 99i% 20% C4% 90% E1% BA% A3ng% 20xiii% 20V% C3% A0% 20NG% E1% BB% 8B% 20quy% E1% BA% BFT% 20s% E1% BB% 91% 2023/2021 / QH15% 20C% E1% BB% A7A% 20Qu% E1% BB% 91C% 20h% E1% BB% 99i% 20V% E1% BB% 81% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia, % 20vay,% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B4ng% 205% 20N% C4% 83m% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 202021% 20-% 202025.tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BA% BF,% 20B% E1% BB% 99i% 20chi% 20nsnn% 20B% C3% ACNH% 20Qu% C3% A2N% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 202016-2020% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20k% C3% A9O% 20GI% E1% BA% A3M% 20th% E1% BA% A5P,% 20kho% E1% BA% A3ng% 203
45 %% 20GDP,% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1 % BA% A3O% 20m% E1% BB% A5C% 20TI% C3% AAU% 20KH% C3% B4ng% 20Qu% C3% A1% 203.9 %% 20Theo% 20NGH% E1% BB% 8B% 20quy% E1% BA% BFT% 2025/2016 / QH14% 20C% E1% BB% A7A% 20QU% E1% BB% 91C% 20h% E1% BB% 99i.% 20quy% 20m% C3% B4% 20N% E1% BB% A3 % 20c% C3% B4ng% 20gi% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1NH% 20T% E1% BB% AB% AB% 20m% E1% BB% A9C% 2063.7 %% 20gdp% 20cu% E1% BB% 91I% 20N% C4% 83m% 202016% 20xu% E1% BB% 91ng% 2055.2 %% 20gdp% 20cu% E1% BB% 9 1i% 20N% C4% 83m% 202020,% 20c% C3% A1C% 20ch% E1% BB% 89% 20ti% C3% Aau% 20d% C6% B0% 20N% E1% BB% A3% 20ch% C3% A3% % 20ph% E1% BB% A7,% 20N% E1% BB% A3% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i% 20C% E1% BB% A7A% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20In% 20GI% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BA% A1N% 20AN% 20to% C3% A0n.ngu% E1% BB% 93N:% 20B% E1% BB% 99% 20T% C3 % A0i% 20ch% C3% ADNH% 20% C4% 90% E1% BB% 93% 20h% E1% BB% 8DA:% 20h% E1% BB% 93ng% 20V% C3% A2NT% E1% BA% A1I% 20Phi% C3% AAN% 20th% E1% BA% A3O% 20LU% E1% BA% ADN% 20Trong% 20k% E1% BB% B3% 20H% E1% BB% 8DP% 20th% E1% BB% A9% 20hai, % 20qu% E1% BB% 91C% 20H% E1% BB% 99I% 20KH% C3% B3A% 20XV,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C3% BD% 20Ki% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20NGH% E1% BB% 8B% 20C% E1% BA% A7N% 20T% C4% 83ng% 20m% E1% BB% A9C% 20B% E1% BB% 99i% 20chi% 20V% C3% A0% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B4ng,% 20% C3% B4ng% 20nguy% E1% BB% 85N% 20h% E1% BB% AFU% 20to% C3 % A0N% 20-% 20Ph% C3% B3% 20ch% E1% BB% A7% 20nhi% E1% BB% 87m% 20% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20-% 20ng% C3% A2N% 20s% C3% A1CH% 20C% E1% BB% A7A% 20Qu% E1% BB% 91C% 20h% E1% BB% 99i% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20N% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% E1% BA% A7N% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% A3%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news