Signing Signs Of China’s Economy

According% 20Bloomberg,% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20ch % E1% BB% AFng% 20l% E1% BA% A1i% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20v% C3% AC% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng % E1% BB% 20c% 20at% A7a% E1% BA% BFN% 20ch% E1% BB% A7ng% 20Delta.0: 00 /% 202: 27N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamNg% C3% A0y% 2015/9,% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B4ng% 20b % E1% BB% 91% 20c% C3% A1c% 20s% E1% BB% 91% 20li% E1% BB% 87u% 20v% E1% BB% 81% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng,% 20s% E1% BA% A3N% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% E1% BB% 20c% A7a% 20th% C3% A1ng% 208.% 20Theo% 20Bloomberg,% 20c% C3% 20d% A1c% E1% BA% A5u% E1% BB% 20hi% 87u% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20s% E1% BB% B1% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20c% E1% BB% A7a% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20v% E1% BA% ABN% 20thi% E1% BA% BFu% 20c% C3% A2n% 20b% E1% BA% B1ng.Vi% E1% BB% 87C% C3% ADnh% 20ch% E1% BB% 20quy% 81n% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20m% E1% BB% 9F% E1% BA% 20chi% BFN% 20d% E1% BB% 8Bch% E1% BA% 20tr% A5n% 20% C3% A1 p% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20gi% C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c% 20online% 20v% C3% A0 % 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% C3% A0ng% 20khi% E1% BA% BFN% 20t% C3% ACnh% 20h % C3% ACnh% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% E1% BB% 20tr% 9F% C3% 20N% C3% aan% B3% 20kh% C4% 83n% 20kh% 20h% C6% A1n.Xu% E1 % BA% A5t% 20kh% E1% BA% A9u% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9c % 20cao% 20k% E1% BB% 89% 20l% E1% BB% A5c% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20nh% E1% BB% 9D% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20th% E1 % BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20t% C4% 83ng% 20cao

.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 99i % 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20gi% E1% BA% A3m% 20t% E1% BB% 91C, running% 20v% C3% AC% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph % C3% A1p% 20ch% E1% BB% 91ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20nghi% C3% AAM% 20ng% E1% BA% B7t% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph % E1% BB% 20l% C3% A7.Didi% A0% E1% BB% 20m% 99T% 20trong% 20s% E1% BB% C3% 91% 20c% C3% A1c% 20c% B4ng% 20ty% 20Internet% 20b % E1% BB% 8B% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20tr% E1% BB% ABng% 20ph% E1% BA% A1T% 20m% E1 % BA% 20tay A1nh%.% 20% E1% BA% A2nh:% 20Reute rs
Ti% C3% 20d% C3% AAU% B9ngTi% C3% 20d% C3% AAU% B9ng% 20b% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% C6% B0% 20h% E1% BB% 9Fng% 20N% E1% BA% B7ng% 20N% E1% BB% 81% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208% 20khi% 20at% E1% BA% BFN% 20ch% E1% BB% A7ng% 20Delta% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20kh% E1% BA% AFP% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running.% 20Nhi% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% C4 % 91i% E1% BB% 83m% 20du% 20l% E1% BB% 8Bch% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1% BA% BFng% 20v% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20s % E1% BB% 91% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20b% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 20trong% 20k % E1% BB% B3% 20ngh% E1% BB% 89% 20h% C3% A8.% 20Tr% C3% aan% 20th% E1% BB% B1c% 20t% E1% BA% BF,% 20ti% C3% AAU % 20d% C3% B9ng% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20kh% C3% B4ng% 20ph% E1% BB% A5c% 20h% E1% BB% 93i% 20nhanh% 20ngay% 20c% E1% BA% A3 % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20b% C3% B9ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20N% C3% A0y .Bloomberg% E1% BA% 20nh% 20% C4% ADN% 91% E1% BB% C3% 8Bnh% 20d% C3% B9% 20ch% ADnh% E1% BB% 20quy% 81n% 20Trung 20Qu% E1% BB% % 91C, running% 20% C4% 91% C3% A3% 20N% E1% BB% 9Bi% 20l% E1% BB% 8Fng% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20gi % C3% C3% A3N% 20c% A1ch,% 20t% C3% 20% C4% A1c% E1% BB% 91% 9 9ng% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% in% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20nhi% E1% BB% 81u% E1% BA% 20kh% A3% 20N% C4% 83ng% 20s% E1% BA% BD% 20k% C3% 20d% C3% A9o% E1% BA% A0i.B% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3nVi% E1% BB% 87C% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C3% A1p% 20d% E1% BB% A5ng% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20h% E1% BA% A1% 20nhi% E1% BB% 87T% 20gi% C3% A1% 20nh% C3% A0% 20c% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% C3% ACnh% 20c% E1% BA% A3nh% 20at% 20% C4% 91% C3% A1T% E1% BB% 20c% 20Evergrande% 20-% A7a% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% E1% BA% 20b% 20% C4% A5t% 91% E1% BB % 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% E1% BB% 9bn% E1% BA% 20nh% A5t% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 20-% 91C, running% E1% BA% 20khi% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20s% E1% BB% A5t% E1% BA% 20gi% E1% BA% A3m.T% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% 20Evergrande% 20ch% C3% ACM% 20trong% E1% BB% 20kh% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng.% 20% E1% BA% A2nh:% 20Nikkei.Theo% 20Bloomberg,% 20doanh% 20s% E1% BB% C3% 91% 20b% C3% A1n% A0% 20nh% 20t% E1% BA% A1i % 20b% E1% BB% 91n% C3% A0nh% 20th% E1% BB% 20ph% 20h% C3% 91% A0ng% 2 0% C4% 91% E1% BA% A7u% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% E1% BA% 20gi% A3m% 2016 %% 20trong% C3% A1ng% 20th% 208% 20so% 20v% E1% BB % 9Bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc.% 20Bank% 20of% 20America% 20% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20ng% C3% A0nh% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20chi% E1% BA% BFM% 20t% E1% BB% 2028 %% 9Bi% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BA% A3N% E1% BA% 20ph% A9m% E1% BB% 20qu% 91C, running% 20N% E1% BB % 99i% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20how% 20% C4% 91% C3% B3% 20nh% E1% BB% AFng% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C3% A0nh% 20N% C3% A0y% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20l% E1% BB% 9bn% 20t% E1% BB% 9Bi% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BA% BF.H% A1% E1% E1% BA% 20t% C3% ADnh% A7ngCh% 20quy% E1% BB% 81n% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BB% ABng% 20li% C3% aan% 20t% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20h% E1% BA% A1% 20t% E1% BA% A7ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF
% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay, % 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% E1% BA% 20h% A1% 20t% E1% BA% A7ng% 20s

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news